Digitech GNX3000 – oprava

S tým multiefektom, čo mi prišiel rozbitý a prerábaný som to celkom nevzdal:
I didn't quite give up on the multi-effect that came to me broken and rebuilt:

 

I. Oprava enkoderov

Pôvodný stav panelu (ako mi to prišlo poštou):

The original state of the panel (as it arrived in the mail):

1. Fáza kontroly: Skúška, či vylomené enkodery (zbytok, čo z nich zostal) fungujú alebo nie.
Vyrobil som si z tvrdého dreva také paličky a zastrúhal som ich do tvaru otvorov ako sú vo vylomených troch enkoderoch. Výsledok skúšky = na plošákoch sú ok a s vloženými paličkami fungujú. Ak sa mi podarí vymyslieť takú osku, čo bude pasovať do tých otvorov a na druhej strane do gombíkov ako sú položené na multiefekte (gombíky Marshall), tak to bude fain riešenie, keď už to dopadlo tak ako to dopadlo.
1. Control phase: Test if the broken encoders (what's left of them) work or not.
I made such mallets from hard wood and cut them into the shape of the holes like those in the broken three encoders. The result of the test = they are ok on the flats and they work with inserted chopsticks. If I manage to come up with an axis that will fit into those holes and, on the other hand, into the knobs as they are placed on the multi-effect (Marshall knobs), then it will be a fine solution when it turned out the way it did.

 

 

2.Fáza opravy enkoderov: Vyrobenie kovových protéz do vylomených osiek.
Premeral som tvar a hĺbku otvorov po vylomených enkodéroch a ručna a dosť pracne som si s osiek starých potenciometrov vyrobil nové – kovové „protézy“.
2. Encoder repair phase: Production of metal prostheses for broken axles.
I measured the shape and depth of the holes for the broken encoders, and by hand and quite laboriously I made new metal "prostheses" from the shafts of the old potentiometers.

 

 

Vyrobené protézy som vložil do otvorov príslušných enkoderov:
I inserted the manufactured prostheses into the holes of the respective encoders:

 

 

Tvarovanie gombíkov onkoderov  – zalepené vnútra gombíkov:
Molding of oncoder buttons - glued inside buttons:

 

 

Vložené a zalepené osky v gombíkoch:
Inserted and glued axes in buttons:

 

 

Nasadené gombíky na multiefekte:
Mounted knobs on the multi-effect:

 

 

Nechám to nejakú dobu uležať 🙂
I'll let it sit for a while :)

 

II. Kontrola zdroja – dorábaného

Na tomto multiefekte bola dorábaná celá vstupná časť napájacieho zdroja. Pôvdný zdroj nemol moc šetrne otvorený pri oprave a tak je polepený len tak leda bolo. V tejto časti opravy sa pokúsim problematické miesta a celkový vzhľad adaptéru vylepšiť. Pôvodný stav a vzhľad prerábaného zdroja:

II. Control of the source - completed - The entire input part of the power supply was completed on this multi-effect. The original source was not opened very carefully during the repair, so it is stuck on just as it was. In this part of the repair, I will try to improve the problem areas and the overall appearance of the adapter. The original state and appearance of the reworked resource:

Zalalepenie dier v zdroji a tam, kde je uvoľnený kábel a vymena pásku na povrchu zdroja. Otvorený zdroj – náhľad na trafo:

Sealing the holes in the source and where the cable is loose and replacing the tape on the surface of the source. Open source - overview of the transformer:

Zalepený zdroj s označením modelu:

Pasted source with model designation:


Pokračovanie v opravách a vylaďovaní GNX3000

Je február 2023 a domov prišiel môj kamarát a dlhoročný kolega s kapely PROJEKT Jarino. Popri všeličom inom sme sa dohodli, že oh ten GNX3000 ešte dostane do vyššieho levelu. A tak sme sa do toho pustili. Pretestovali sme komplet mašinu, bolo treba lepiť a opravovať nožné switche (aj spínače), skoro komplet dotykové mikrospínače, encodery, nejaké jacky a konektory, nová krabica na zdroj a bolo toho viac. Aktuálne je to v takomto štádiu (čakáme na gombíky na nové potenciometre (encodery):

Podobné články

2 Comments

 1. https://www.effectsdatabase.com/model/digitech/multi/gnx3000#pictures
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4292503567510628&set=p.4292503567510628&type=3
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4292437200850598&set=p.4292437200850598&type=3
  https://everymac.com/systems/apple/emac/index-emac.html

  Nefungoval X-Edit 2.7.1 s OS x 10.5? podla toho co som cital by to malo fungovat. https://www.digitech.com/…/pdfs/X-Edit_2.7.1-mac.zip

  Skúšal niekto X-Edit 2.7.0 s GNX3000, zdá sa, že 2.4.1 už nefunguje vo Windows 10 verzie 1909

  Dobre, v mojej situácii to funguje s nasledujúcimi nastaveniami.
  X-Edit 2.7.1 a 2.4.1 fungujú
  Windows 10 1909 (18363.836)
  v nastaveniach kompatibility len pre Windows XP (Service Pack 3).
  Nefunguje pri kompatibilite so systémom Windows 7.
  Vďaka. Dúfam, že to pomôže.

  Nefungoval X-Edit 2.7.1 s OS x 10.5? podla toho co som cital by to malo fungovat. https://www.digitech.com/…/pdfs/X-Edit_2.7.1-mac.zip

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *