Virtual guitar fingerboard – guitar cadences.

A simple example on fingerboard number 318 here: https://mojagitara.com/zakladne-kadencie-na-gitare/

The colors show the corresponding interval in the chord: red = root note, blue = third, green = fifth.
The label next to the orange arrows(under the fingerboard)"1/9 - Tonic C major" says that there are 9 previews displayed on the fingerboard and you are currently looking at the first of nine 1/9s and that it is the tonic chord in the C major scale.
 

You click on the right orange arrow and it appears: "2/9 - Subdominant F major" = the second preview, which shows the subdominant chords in the C major scale. 


Click again on the right orange arrow and it will show: 3/9 - Dominant G major = third view that shows the dominant in the C major scale. 


Other previews: 

4/9 - Tonic C major in higher position 


5/9 - Subdominant F major in higher position 


6/9 - Dominant G major in higher position 


7/9 - Tonic C major in highest position 


8/9 - Subdominant F major in the highest position
 

9/9 - Dominant G major in the highest position 


To summarize, the interactive guitar fingerboard No. 318 shows the three basic chords T, S and D in three different positions:
 
1/
2/

3/
And it is similar on the 320 keyboard, only it shows in G major and similarly in the other interactive keyboards

 

(Virtuálny gitarový hmatník – kadencie na gitare)

Jednoduchý príklad na hmatníku číslo 318 tu: https://mojagitara.com/zakladne-kadencie-na-gitare/

Farby zobrazujú príslušný interval v akorde: červená = základný tón, modrá = tercia, zelená = kvinta.

Popiska vedľa oranžových šípiek (pod hmatníkom) „1/9 – Tónika C dur“ hovorí, že na hmatníku je zobrazených 9 náhľadov a ty aktuálne pozeráš na prvý z deviatich 1/9 a že je to tonický akord v C dur stupnici.

Klikneš na pravú oranžovú šípku a zobrazí sa: „2/9 – Subdominanta F dur“ = druhý náhľad, ktorý zobrazuje subdominantný akordy v C dur stupnici.

Znovu klikneš na pravú oranžovú šípku a zobrazí sa: 3/9 – Dominanta G dur = tretí náhľad, ktorý zobrazuje domanantu v C dur stupnici.

Ostatné náhľady:

4/9 – Tónika C dur vo vyššiej polohe

5/9 – Subdominanta F dur vo vyššiej polohe

6/9 – Dominanta G dur vo vyššiej polohe

7/9 – Tónika C dur v najvyššiej polohe

8/9 – Subdominanta F dur v najvyššiej polohe

9/9 – Dominanta G dur v najvyššiej polohe * keď to zhrniem, tak interaktívny gitarový hamtník č.318 zobrazuje tri základné akordy T, S a D v troch rôznych polohách.

Keď to zhrniem, tak interaktívny gitarový hamtník č.318 zobrazuje tri základné akordy T, S a D v troch rôznych polohách.

1/
2/

3/

Poznámka: A podobne to je aj na hmatníku 320, len to ukazuje v G dur a podobne v ostatných interaktívnych hmatníkoch