|

Podrobný sprievodca stupnicami

Tento príspevok má za úlohu integrovať všetky základné stránky, ktoré na tomto webe pojednávajú o stupniciach. Postupujte podľa poradia, tak ako sú jednotlivé linky prezentované:

This post aims to integrate all the core pages that discuss scales on this site. Follow the order as the individual lines are presented:

Esta publicación tiene como objetivo integrar todas las páginas principales que analizan las escalas en este sitio. Siga el orden a medida que se presentan las líneas individuales:

Rozdelenie stupníc / Division of scales / División de escalas 

odvodenie najpoužívanejších stupníc – tabuľka / derivation of the most used scales – table / derivación de las escalas más utilizadas – tabla

 


Podrobný sprievodca stupnicami

Detailed guide to scales
Una guía paso a paso para escalas

pentatoniky – pentatonics


hexatoniky – hexatonics


septatoniky modálne – modal septatonics


septatoniky ostatné – other septatonics


oktatoniky – eight-tone scales


ostatné stupnice – other scales


Určovanie stupníc podľa posluchu

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *