Stupnice – rozdelenie stupníc

Stupnice tvoria základ tónového materiálu pri stavbe gitarových sól a melodiky. Stupnica je rad tónov, usporiadaných podľa učritých pravidiel, zväčša podľa svojej výšky od najnižšieho tónu po najvyšší (vzostupná). Stupnice sa delia podľa dvoch základných hľadísk: 1/ podľa počtu tónov v stupnici – päťtónové, šesťtónové, sedemtónové, osemtónové, viactónové. 2/ podľa intervalov medzi tónmi stupnice – diatonické (pôvodné), chromatické (poltónové), celotónové, ostatné.

*

podrobný sprievodca stupnicami

 *

Tóny stupnice C dur na hmatníku (1 – 12 poloha) z pohľadu ako znejú v skutočnosti: *

Základnú durovú stupnicu na hmatníku po 12 pražec (od tónu C) zobrazuje vyššie uvedená schéma.

 *

Základnú diatonickú stupnicu od C tvorí pôvodná Diatonická rada:

C – D – E – F – G – A – H / c – d – e – f – g- a – h / c1 – d1 – e1 – f1 – g1 – a1 – h1 … atď

Na obrázku (vyššie) sú v ováloch vyobrazené tóny diatonickej stupnice. Biele kruhy označujú tóny z ktorých sa skladá akord C dur. – (I. III. a V. stupeň každej sedemtónovej stupnice), tzv. harmonické – akordické tóny c – e – g, alebo: c1 – e1 – g1 atd.. Čierne kruhy predstavujú ostatné tóny tejto stupnice, ktoré sa nazývajú melodické tóny d – f – a – h alebo: d – f1 – a1 – h1 atd.. Podľa rozloženia tónov v bielych kruhoch môžeme odvodiť hmaty akordu C dur na hmatníku.

V nasledujúcej časti si ukážeme najpoužívanejšie stupnice a vysvetlíme ich odvodenie podľa počtu tónov a možný spôsob hry na hmatníku gitary. Pri každej stupnici vysvetlíme jej vznik, stručne ju charakterizujeme a uvedieme jej prstoklady. Prstoklady precvičujeme vzostupne (smerom nahor) aj zostupne (nadol) a neskôr (ako zdatnejší hráči) môžeme pri cvičení stupníc využiť aj príklepy a uvoľnenia. Nezabúdajme na dodržiavanie zásad hry ľavou a pravou rukou.

Prstoklady čítame podľa príkladu v na troch nižšie zobrazených schémach. Označenie strún je vpravo v štvorcoch od spodku E – A – d – g – h – e. Vodorovné čiary znázorňujú struny, zvislé čiary pražce. Arabské čísla označujú aktuálnu polohu medzi pražcami. Kruhové ovály opäť znázorňujú hmaty prstami ľavej ruky (ĽR) na hmatníku. Biele kruhy označujú základný tón stupnice a tmavé kruhy tóny ostatné. Každý kruh má blízko seba rôzne číselné značenie. Ak sú čísla umiestnené napravo vyššie od označeného tónu označujú prstoklad ĽR (1 – ukazovák, 2 – prostredník, 3 – prstenník, 4 – malíček) – nasledujúca schéma vľavo. Ak sú čísla umiestnené naľavo vyššie označujú príslušný interval v stupnici (napr.: 1 – čistá prima, 2 – veľká sekunda, 3b – malá tercia, 5 – čistá kvinta, 6 – veľká sexta) – nasledujúca schéma vpravo:

Najskôr cvičíme každú stupnicu v základnom tvare. Päť, šesť a osem tónové stupnice ako aj durové stupnice sú uvádzané od tónu „C“ a molové od tónu „A“. Uvádzané prstoklady pri jednotlivých stupniciach nepredstavujú nemenné dogmatické postupy ale možnosť – usmernenie. Postupné ukladanie prstov na hmatníku pri praktickej hre je závislé od viacerých faktorov.

*

One thought on “Stupnice – rozdelenie stupníc”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*