|

Sprievodca kurzom pre začiatočníkov

Sprievodca kurzom pre začiatočníkov

Guía del curso para principiantes

Course guide for beginners

(Úvodom: možná niektoré kapitoly, kde je viac hovoreného slova nebudú pre ľudí, hovoriaci anglicky a španielsky zrozumiteľné, ale v uvedenom kurze sú aj časti, kde to čo treba je názorne vidieť na obrázku alebo vo videu, tak nech vás to neodradí).

(Introducción: tal vez algunos capítulos, donde hay más palabras habladas, no serán comprensibles para las personas que hablan inglés y español ((principalmente los primeros capítulos), pero en el curso mencionado también hay partes donde lo que se debe ver claramente en una imagen o en un video, así que no dejes que eso te desanime).

(Introduction: maybe some chapters, where there is more spoken word, will not be comprehensible for people who speak English and Spanish (mainly the first chapters), but in the mentioned course there are also parts where what needs to be clearly seen in a picture or in a video, so don’t let that discourage you).

*


Tento kurz slúži ako sprievodca pre gitaristov – úplných začiatočníkov. Postupujte podľa poradia, ako je napísaný. Nezabudnite, že celý tento komplex lekcií si bude vyžadovať dlhšie obdobie a vašu pevnú vôlu. Takže vám všetkým držím palce, veľa úspechov. 🙂

Este curso sirve como guía para guitarristas – principiantes completos. Siga el orden como está escrito. No olvide que todo este complejo de lecciones requerirá un período más largo y su fuerte voluntad. Así que crucemos los dedos por todos ustedes, buena suerte. 🙂

This course serves as a guide for guitarists - complete beginners. Follow the order as written. Do not forget that this whole complex of lessons will require a longer period and your strong will. So fingers crossed for you all, good luck. :)

Ak ste ešte gitaru nekúpili a chcete si ju kúpiť, doporučujem prečítať si lekciu „Kupujeme gitaru“ kliknutím na nižší link. Okrem toho vám nástroj (po vzájomnej konzultácii cez skype alebo mail či telefón) viem pomôcť nielen vybrať ale aj v rámci jeho možností nastaviť a zriadiť pre správne a pohodlne hranie.

Si aún no ha comprado una guitarra y desea comprarla, le recomiendo leer la lección „Comprar una guitarra“ haciendo clic en el enlace a continuación. Además, puedo ayudarlo no solo a elegir la herramienta (después de una consulta mutua a través de Skype, correo electrónico o teléfono), sino también configurarla dentro de sus posibilidades para un juego adecuado y cómodo.

If you haven't bought a guitar yet and want to buy it, I recommend reading the lesson "Buying a guitar" by clicking on the link below. In addition, I can help you not only choose the tool (after a mutual consultation via Skype or email or phone), but also set it up within its possibilities for proper and comfortable playing.
*

Ak nástroj už máte, aj tak doporučujem prečítať si lekciu pre budúcu správnu voľbu, ak o ňu nemáte záujem, prejdite na nasledujúcu lekciu o ošetrení a údržbe gitary, kde sa dočítate základné a všeobecne platné pravidlá k tomu, aby vám nástroj vydržal čo najdlhšie.

Si ya tiene el instrumento, aún le recomiendo leer la lección para la elección correcta en el futuro, si no está interesado en él, vaya a la siguiente lección sobre cuidado y mantenimiento de la guitarra, donde leerá lo básico y en general. normas aplicables para que su instrumento dure el mayor tiempo posible.

f you already have the instrument, I still recommend reading the lesson for the right choice in the future, if you are not interested in it, go to the next lesson on care and maintenance of the guitar, where you will read the basic and generally applicable rules to make your instrument last as long as possible.
*

Je dobré poznať základné časti svojho nástroja a orientovať sa na ňom. Túto lekciu určite na začiatku nevynechajte! Nikde neponáhľajte a na svoju prípravu venujte dostatok času.

Es bueno conocer las partes básicas de tu instrumento y orientarte en él. ¡Asegúrate de no perderte esta lección al principio! No se apresure a ningún lado y dedique suficiente tiempo a su preparación.

It is good to know the basic parts of your instrument and orient yourself on it. Be sure not to miss this lesson at the beginning! Do not rush anywhere and devote enough time to your preparation.
*

Ak už poznáte základné časti gitary, je dobré zvládnuť aj základy nastavenia funkčných prvkov a častí na gitare alebo pri niektorých veciach aspoň vedieť ako na to a mať o to predstavu. To sa dozviete pozretím nasledujúcej lekcie.

Si ya conoces las partes básicas de la guitarra, es bueno que domines los conceptos básicos para configurar elementos y partes funcionales en la guitarra, o al menos saber cómo hacerlo y tener una idea sobre algunas cosas. Aprenderá esto al ver la siguiente lección.

If you already know the basic parts of the guitar, it is good to master the basics of setting up functional elements and parts on the guitar, or at least know how to do it and have an idea about some things. You will learn this by watching the next lesson.
*

Treba začať poznávať hmatník a a začína samotná príprava, ktorej je treba venovať zvýšenú pozornosť. Bude to na začiatku ťažké a bude treba z vašej strany trpezlivosť, pevnú vôľu, cieľavedomosť a venovať dostatok času a prejsť na ďalšiu lekciu až po úplnom pochopení lekcie aktuálnej.

Tienes que empezar a conocer el diapasón y comienza la preparación real, que requiere una atención adicional. Será difícil al principio y necesitará paciencia, determinación, determinación y tiempo suficiente para pasar a la siguiente lección solo después de haber entendido completamente la actual.

You have to start getting to know the fingerboard and the actual preparation begins, which requires extra attention. It will be difficult in the beginning and you will need patience, determination, determination and enough time to move on to the next lesson only after you have fully understood the current one.
*

Treba vyskúšať a učiť sa naladiť gitaru. A ide do tuhého! Prvýkrát budete konfrontovaný s tým, aká dávka talentu, resp. nadania vám bola prisúdená do vienka. Ale nevzdávajte to, veľa sa dá vytrénovať cvikom, cieľavedomosťou, poctivým cvičením a tréningom napríklad aj sluchu.

Tienes que probar y aprender a afinar la guitarra. ¡Y se está poniendo difícil! Por primera vez, se enfrentará a cuánto talento, o se te han asignado talentos en una corona. Pero no te rindas, mucho se puede entrenar con práctica, determinación, práctica honesta y entrenamiento, por ejemplo, la audición.

You have to try and learn to tune the guitar. And it's going hard! For the first time, you will be confronted with how much talent, or talents have been assigned to you in a wreath. But don't give up, a lot can be trained with practice, determination, honest practice and training, for example, hearing.
*

Pri ladení ste sa naučili aké struny gitara používa. V rámci dostupnej literatúry by vás na začiatku mohlo mýliť rôzne označovanie druhej najtenšej melodickej struny. V Európe je to označenie“ h„, no angličania a američania ju označujú „b„. Bližšie informácie prečo je tomu tak nájdete v téme „Vývoj moderného notopisu„. Na gitare používame rôzne typy a tvrdosti strún, čomu je venovaná nasledovná lekcia.

Mientras afinaba, aprendió qué cuerdas usa la guitarra. En la literatura disponible, inicialmente podría confundirse con las diferentes designaciones de la segunda cuerda melódica más delgada. En Europa está marcado como „h“, pero los ingleses y estadounidenses lo llaman „b“. Puede encontrar información más detallada sobre por qué esto es así en el tema „Desarrollo de la notación moderna“. Usamos diferentes tipos y durezas de cuerdas en la guitarra, a las que está dedicada la siguiente lección.

While tuning, you learned what strings the guitar uses. In the available literature, you might initially be confused by the different designations of the second thinnest melodic string. In Europe it is marked "h", but English and Americans call it "b". More detailed information on why this is so can be found in the topic "Development of modern notation". We use different types and hardness of strings on the guitar, to which the following lesson is devoted.
*

Predchádzajúcou lekciou ste získali aspoň trochu obraz o typoch a hrúbkach strún. Možno zanedlho budete potrebovať vedieť aj správny postup ako ich vymeniť. K tomu vám pomôže táto lekcia, aj keď doporučujem prvú výmenu realizovať zo skúsenejším hráčom.

La lección anterior le dio al menos una idea sobre los tipos y grosores de las cuerdas. Es posible que pronto necesite conocer el procedimiento correcto para reemplazarlos. Esta lección te ayudará con eso, aunque te recomiendo que realices el primer intercambio con un jugador más experimentado.

The previous lesson gave you at least some idea about the types and thicknesses of strings. You may soon need to know the correct procedure for replacing them. This lesson will help you with that, although I recommend that you perform the first exchange with a more experienced player.
*

Zvládnutím doterajších lekcií ste si vytvorili predpoklad pre dobrý praktický štart do prvých základných cvičení na gitare. Predtým si prosím ale dobre prečítajte a zapamätajte základné pravidlá pri hre na gitaru, všeobecné tézy platné univerzálne, k čomu slúži aktuálna lekcia. Určite poctivo kontrolujte, či uvedené pravidlá aj používate v praxi. Ideálne je v tomto prípade (ako aj pri ostatných nasledujúcich lekciách) ak budete osobne vedený skúsenejším hráčom so správnymi návykmi.

Al dominar las lecciones hasta ahora, ha creado un requisito previo para un buen comienzo práctico de los primeros ejercicios básicos de la guitarra. Pero antes de eso, por favor, lea atentamente y recuerde las reglas básicas para tocar la guitarra, tesis generales que se aplican universalmente, que es para lo que es la lección actual. Asegúrese de verificar honestamente si realmente usa las reglas establecidas en la práctica. Es ideal en este caso (así como en las siguientes lecciones) si eres guiado personalmente por un jugador más experimentado con los hábitos correctos.

By mastering the lessons so far, you have created a prerequisite for a good practical start to the first basic exercises on the guitar. But before that, please carefully read and remember the basic rules for playing the guitar, general theses that apply universally, which is what the current lesson is for. Be sure to honestly check whether you actually use the stated rules in practice. It is ideal in this case (as well as in the other following lessons) if you are personally guided by a more experienced player with the right habits.
*

 Táto kapitola je nesmierne dôležitá a častokrát podceňovaná! Treba ju cvičiť poctivo, venovať jej dostatok času, najskôr hrať pomalšie, neponáhľať sa. Snažiť sa držať rovnaké tempo a až po zvládnutí cvičenia tempo mierne zrýchliť. Ale pozor, opäť dať pozor aby ste hrali v rovnakom tempe aj keď celkove trochu rýchlejšie. Stále majte na pamäti, či dodržujete základné pravidlá pre ľavú a pravú ruku.

¡Este capítulo es extremadamente importante ya menudo subestimado! Tienes que practicarlo honestamente, dedicarle suficiente tiempo, jugar más lento al principio, no apresurarte. Trate de mantener el mismo ritmo y acelere solo un poco después de dominar el ejercicio. Pero tenga cuidado, nuevamente asegúrese de jugar al mismo ritmo, incluso si en general es un poco más rápido. Siempre tenga en cuenta si sigue las reglas básicas para la mano izquierda y derecha.

This chapter is extremely important and often underestimated! You have to practice it honestly, devote enough time to it, play more slowly at first, don't rush. Try to keep the same pace and only slightly speed up the pace after mastering the exercise. But be careful, again make sure you play at the same pace, even if overall a little faster. Always keep in mind if you follow the basic rules for left and right hand.
*

Jednotlivé cvičenia cvičte v poradí, ako to je tu doporučené:

Practique los ejercicios individuales en el orden recomendado aquí:
          Practice the individual exercises in the order recommended here:

https://mojagitara.com/category/gitarova-skola/zaciname-s-gitarou/zakladne-cvicenia/

*

Najskôr určite cvičte cvičenia pre pravú = brnkaciu ruku:

Primero, asegúrese de practicar ejercicios para la mano derecha que rasguea:
First, be sure to practice exercises for the right = strumming hand:

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-pre-pravu-ruku/

*

Po zvládnutí cvičení pre pravú ruku prejdite na cvičenia ľavej (dohmatovej) ruky s tým že cvičte tieto cvičenia v poradí: CV-ĽR-01, CV-ĽR-02, CV-ĽR-03, CV-ĽR-04 – zatiaľ vynechajte – cvičte ho až po cvičení 07!

Después de dominar los ejercicios para la mano derecha, continúe con los ejercicios para la (mano) izquierda, practicando los siguientes ejercicios en orden: CV-ĽR-01, CV-ĽR-02, CV-ĽR-03, CV-ĽR -04 – sáltate por ahora – ¡practícalo solo después del ejercicio 07!

After mastering the exercises for the right hand, move on to the exercises for the left (hand) hand, practicing the following exercises in order: CV-ĽR-01, CV-ĽR-02, CV-ĽR-03, CV-ĽR-04 - skip for now - practice it only after exercise 07!

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-pre-lavu-ruku-lr-popis/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-1-az-4-pre-lavu-ruku/

*

Potom pokračujte v cvičeniach s kombináciami prstov v poradí: CV-ĽR-05, CV-ĽR-06, CV-ĽR-07:

Luego continúe los ejercicios con combinaciones de dedos en el orden: CV-ĽR-05, CV-ĽR-06, CV-ĽR-07:

Then continue the exercises with finger combinations in the order: CV-ĽR-05, CV-ĽR-06, CV-ĽR-07:

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr-5-10-popis/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr5/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-lr6/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr7/

*

Potom skúste precvičiť aj malíček za pomoci CV-ĽR-04 a CV-ĽR-08

Luego intente ejercitar el dedo meñique con la ayuda de CV-ĽR-04 y CV-ĽR-08

    Then try to exercise the little finger with the help of CV-ĽR-04 and CV-ĽR-08

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr8/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr10/

A tieto cvičenia zapájajú už všetky prsty ľavej ruky: CV-ĽR-11CV-ĽR-12, CV-ĽR-013, CV-ĽR14, CV-ĽR15

Y estos ejercicios involucran todos los dedos de la mano izquierda: CV-ĽR-11, CV-ĽR-12, CV-ĽR-013, CV-ĽR14, CV-ĽR15

And these exercises involve all the fingers of the left hand: CV-ĽR-11, CV-ĽR-12, CV-ĽR-013, CV-ĽR14, CV-ĽR15

https://mojagitara.com/zakladne-cviceniae-lr11/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr12/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr13/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr14/

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr15/

Cvičenia 11 – 15 v spoločnom videu:

Ejercicios 11 – 15 en un video conjunto:

Exercises 11 - 15 in a joint video:

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenia-11-15-spolocne-video/

Cvičenie 16 – horizontálny pohyb:

Ejercicio 16 – movimiento horizontal:
Exercise 16 - horizontal movement:

https://mojagitara.com/zakladne-cvicenie-lr16-horizontalny-pohyb/

*

Po ich zvládnutí môžete vyskúšať a pozrieť aj sekciu „Základné techniky“ – tu stačí zvládnuť a pochopiť uvedené základné príklady pre techniky sklz, príklep a uvoľnenie.

Después de dominarlos, también puede probar y ver la sección „Técnicas básicas“: aquí solo necesita dominar y comprender los ejemplos básicos para las técnicas de deslizamiento, golpeteo y liberación.

After mastering them, you can also try and view the "Basic Techniques" section - here you just need to master and understand the basic examples for sliding, tapping and releasing techniques.
*

Ostatné lekcie v sekcii gitarové techniky by som považoval už za krok ďalej do náplne kurzu „pokračujeme„, kde si tieto techniky podrobnejšie popíšeme a rozvedieme.

Consideraría que las otras lecciones en la sección de técnicas de guitarra son un paso más en el contenido del curso „continuamos“, donde describiremos y desarrollaremos estas técnicas con más detalle.

I would consider the other lessons in the guitar techniques section to be a step further into the content of the "we continue" course, where we will describe and elaborate on these techniques in more detail.

Naučte sa základné akordové hmaty a čo sú to akordy:

Aprende progresiones de acordes básicos y qué son los acordes:

Learn basic chord progressions and what chords are:

https://mojagitara.com/akordy/

https://mojagitara.com/kvintakordy-trojzvuky/

https://mojagitara.com/zakladne-akordy/

*

Hlavné harmonizačné funkcie – kadencia:

Principales funciones armonizadoras – cadencia:

Main harmonizing functions - cadence:

https://mojagitara.com/kadencia-hlavne-harmonizacne-funkcie/

https://mojagitara.com/zakladne-kadencie-na-gitare/

V rámci tohto úvodného kurzu pre začiatočníkov si nacvičte prvé jednoduché rytmy pri použití jednoduchého akordu Emi (E mol), kde strunu „A“ stláčate ukazovákom ľavej ruky a strunu „d“ prostredníkom ľavej ruky pri použití základných pravidiel pre hru na gitare. Tento akord môžete cvičiť aj s prostredníkom a prstenníkom ľavej ruky. Opäť držte rovnaké tempo (rytmus) a počítajte si doby.

En este curso introductorio para principiantes, practica los primeros ritmos simples usando un acorde Emi (Mi menor) simple, donde presionas la cuerda „A“ con tu dedo índice izquierdo y la cuerda „d“ con tu dedo medio izquierdo, usando guitarra básica normas. También puedes practicar este acorde con los dedos medio y anular de la mano izquierda. Nuevamente, mantenga el mismo tempo (ritmo) y cuente las veces.

In this introductory course for beginners, practice the first simple rhythms using a simple Emi (E minor) chord, where you press the "A" string with your left index finger and the "d" string with your left middle finger, using basic guitar rules. You can also practice this chord with the middle and ring fingers of your left hand. Again, keep the same tempo (rhythm) and count the times.
*
Ak ste zvládli vyššie uvedené lekcie, môžete pokročiť do výukového kurzu „pokračujeme„, ktorý bude predmetom niektorého z mojich ďalších workshopov 🙂 .
*
Si ha dominado las lecciones anteriores, puede pasar al curso tutorial „continuamos“, que será el tema de uno de mis próximos talleres 🙂 .
If you have mastered the above lessons, you can progress to the tutorial course "we continue", which will be the subject of one of my next workshops :) .

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *