|

Kvintakordy – trojzvuky

 Tvoria najjednoduchšiu formu – akordovú triedu. Vytvárame ich skladaním tercz durových alebo molových stupníc. V notovej osnove môžete vidieť niekoľko kvintakordov v základnej tvare:

Akordy, ktoré vzniknú zložžením z dvoch tercií nad sebou voláme kvintakordy, lebo ich krajné tóny tvoria interval kvinty.

Kažždý tón akordu má svoj ustálený názov – viď obrázok nižšie:

Pri rozliššovaní jednotlivých kvintakordov sluchom postrehneme medzi nimi určitý zvukový i náladový rozdiel. Tento rozdiel vyplýva z rôznej stavby tercií kvintakordov. Ak je spodná tercia veľká a vrchná malá, ide o durový kvintakord. Ak je spodná tercia malá a horná veľká, kvintakord je molový. Krajné tóny v obidvoch tvoria interval čistej kvinty.

Súzvuk 1., 3. a 5. stupňa v kažždej stupnici nazývame tónickým kvintakordom. Určuje durový alebo molový charakter stupnice. Durové a molové kvintakordy sú konsonantné -– ľubozvuèné. Na I. stupni v durových stupniciach sú durové kvintakordy a na I. stupni v molových stupniciach sú molové kvintakordy:

Zvä蹚ený a zmenššený kvintakord

Postavením dvoch veľkých tercií nad sebou vznikne kvintakord zväčšený. Krajné tóny tohto kvintakordu tvoria interval zvä蹚enej kvinty. Postavením dvoch malých tercií nad sebou vznikne kvintakord zmenššený. Jeho krajné tóny tvoria interval zmenššenej kvinty. Zväčšené a zmenľšené kvintakordy sú disonantné –- neľubozvuèné.

Poznáme štyri základné typy diatonických kvintakordov: durový, molový, zmenšený a zväčšený. Tiež jeden typ alterovaného kvintakordu – viď graf:

Kvintakordy v durovej a harmonickej molovej stupnici

Durový, molový, zvä蹚ený a zmenššený kvintakord nájdeme v akordických materiáloch durovej a harmonickej molovej stupnice, ak na jednotlivých stupňoch danej stupnice vytvoríme kvintakordy pozostávajúce z tónového materiálu stupnice – ukážžka na príklade stupnice C dur a c mol harmonickej:


V durových stupniciach sú:

durové kvintakordy na I., IV. a V. stupni

molové kvintakordy na II., III. a VI. stupni

zmenššený kvintakord na VII. stupni


v molových stupniciach sú:
molové kvintakordy na I. a IV. stupni

durové kvintakordy na V. a VI. stupni

zmenššené kvintakordy na II. a VII. stupni

zväčšený kvintakord na III. stupni.

 

Poznámka: Vytvorením akordov na stupňoch stupnice nadobúdajú stupne harmonický význam, preto ich označujeme rímskymi číslicami.


 

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *