|

Harmonická dur

Harmonická dur (presnejšie harmonická durová stupnica) patrí medzi heptatoniky – sedemtónové stupnice. Rozoberme si ju od základného tónu „c1“. Skladá sa zo siedmich tónov – stupňov a poltónové vzdialenosti sa nachádzajú až na troch miestach: medzi III.a IV. stupňom (e1 – f1), medzi V. a VI. stupňom (g1 – as1) a medzi VII. a VIII. stupňom (h1 – c2). Medzi VI. a VII. stupňom je interval zväčšenej sekundy – troch poltónov (hiatus). Všetky ostatné intervaly sú celotónové.

*

Ak sa pozrieme na štruktúru stupnice z hľadiska tetrachordov, tak vidíme, že spodný tetrachord je rovnaký ako pri diatonickej dur (ionskej) a vrchný tetrachord je rovnaký ako v harmonickej mol (a práve z toho sa odvodil aj názov tejto stupnice – harmonická dur – dur = veľká tercia na III. stupni a harmonická = vrchný tetrachord:

Harmonická dur v tretinách – Rovnako ako známe durové, melodické molové a harmonické molové stupnice, má aj harmonická durová stupnica vlastnosť diatonickej tretiny, čo znamená, že interval medzi notami v dvoch krokoch (napr. druhá a štvrtá nota, alebo tretia a piata nota atď) sú oddelené veľkou alebo malou terciou, tj intervalom troch alebo štyroch poltónov. Existuje len sedem takých stupníc s rovnakým temperamentom, vrátane celých tónov, hexatonických, diatonických, akustických, harmonických moll, harmonických dur a oktatonických. Tieto sú triadické, čo zvyšuje možnosť použitia triadickej harmónie spolu s melodickým materiálom z takejto stupnice.

Harmonická dur sa od diatonickej durovej stupnice odlišuje malou sextou (tón as) na VI. stupni. Práve pre túto intervalovú modifikáciu je v durovej tónine použitá molová subdominanta. Atmosféra súzvukov toniky, subdominanty a dominanty je v tomto prípade svojská a jedinečná. Vytvára proti durovej tónike a dominante zvláštne napätie a pocitovosť. Táto stupnica sa používa najviac v jazzových kompiláciách a skladbách populárnej a rockovej hudby, kde sa autor usiluje dať skladbe jazzový výraz. V zvukovej ukážke je táto stupnica zahraná nahor a potom nadol:

Ak by sme na tejto stupnici postavili trojzvuky (kvintakordy), vyzerali by tri hlavné kvintakordy (na I. IV. a V. stupni stupnice) nasledovne: Tónika: C dur (c1 – e1 – g1), Subdominanta:  Fmi (f1 – as1 – c2), Dominanta: G dur (g1 – h1 – d2). Na interaktívnom hmatníku nižšie vidíte malé sexty (As – as) zobrazené štvorčekmi.

Rozloženie tónov harmonickej dur od C na hmatníku gitary 1 až 12 poloha. (#340)

 


Uvedieme si ukážku tejto stupnice od základného tónu „a1“ nahor:

Uvedieme si ukážku tejto stupnice od základného tónu „a1“ nahor aj nadol:

Ak by sme na tejto stupnici postavili trojzvuky (kvintakordy), vyzerali by tri hlavné kvintakordy (na I. – IV. a V. stupni stupnice) nasledovne: Tónika: A dur (a – cis1 – e1), Subdominanta:  Dmi (d1 – f1 – a1), Dominanta: E dur (e1 – gis1 – h1). Na interaktívnom hmatníku nižšie vidíte malé sexty (F – f) zobrazené štvorčekmi.

Rozloženie tónov harmonickej dur od A na hmatníku gitary 1 až 12 poloha. (#341)

 

Podobné články

3 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *