chord cadences – Anglo-American notation

(akordové kadencie – anglo-americké značenie)

Before you look at the options and chords, see what the circle of fifths and fourths is – here’s a picture:(Skôr, ako si pozriete možnosti a akordy, pozrite si čo to kvintový a kvartový kruh je – tu je obrázok:)

circle of fifths and fourths

*

triads – trojzvuky (LOW LEVEL)


chord cadences – diatonic major (ionic) – triads – circle of fifths

akordové kadencie – diatonická dur (ionska) trojzvuky – kvintový kruh


chordal cadences – diatonic major (ionic) triads – circle of fourths

akordové kadencie – diatonická dur (ionska) trojzvuky – kvartový kruh


chordal cadences – minor scales – triads – circle of fifths

akordové kadencie – molové stupnice – trojzvuky – kvintový kruh


chordal cadences – minor scales – triads – circle of fourths

akordové kadencie – molové stupnice – trojzvuky – kvartový kruh


septachords (four notes) – štvorzvuky (HIGH LEVEL)

*

chord cadences – diatonic major (ionic) – septa chords – circle of fifths

akordové kadencie – diatonická dur (ionska) – septakordy – kvintový kruh


chord cadences – diatonic major (ionic) – septa chords – circle of fourths

akordové kadencie – diatonická dur (ionska) – septakordy – kvartový kruh


chord cadences – minor scales – septa chords – circle of fifths

akordové kadencie – molové stupnice – septakordy – kvintový kruh


chord cadences – minor scales – septa chords – circle of fourths

akordové kadencie – molové stupnice – septakordy – kvartový kruh