Kemper – Alternatívny stereo (mono) výstup

Téma riešená na Kemper fóre tu:

https://www.kemper-amps.com/forum/index.php/Thread/39568-Kemper-Alternative-stereo-mono-output/?postID=430231#post430257

I apologize in advance for my English – I write it in a translator.Hello, I needed to advise:I have Kemper Profiler Rack and I use it to do a custom made tool (electric guitar + electro-acoustic ukulele in one).In the guitar, I have the idea that one switch selects which tool is currently playing. There’s one cable at the entrance to Kempra.

However, ideally, I would need to divide the outputs so that I guitar and ukulele Rigas point out separately.With Line6 HELIX, Loop also be included at the end of the rigu-chain and the necessary patches for the ukulele to point to AUX-1 and AUX-2 as optional outputs (stereo output for ukulele).At Kempery,

I have come to a single thing so far, and that is the appointment of ef. loops behind the „X“ module and pull the signal in mono mode for that ukulele. This is a solution, but:

1 / the loop (at least I think) can not be classified as reverb

2 / it’s mono and I would like stereo.I will be happy for any advice … marianguitar

 

In Slovak: Ahojte, potreboval by som poradiť:
Mám Kemper Profiler Rack a používam ho k takému na zákazku robenému nástroju (elektrická gitara + elektro-akustické ukulele v jednom).V gitare to mám vymyslené tak, že jeden prepínač mi volí ktorý nástroj aktuálne hrá. Na vstup Kempra teda ide jeden kábel. Avšak ideálne by som potreboval nejako rozdeliť (nastaviť) výstupy tak aby som gitarové a ukulele Rigy nasmeroval von samostatne.
Pri Line6 HELIX sa dalo ef. loop zaradiť aj úplne na konci rigu – reťazca a potrebné patche pre ukulele nasmerovať na AUX-1 a AUX-2 ako voliteľné výstupy (stereo výstup pre ukulele).
Pri Kempery som zatiaľ došiel na jedinú vec a to je zaradenie ef. slučky za modul „X“ a v mono mode vytiahnuť signál pre to ukulele. To je síce riešenie, ale:
1/ nedá sa ten loop (aspoň myslím) zaradiť až za reverb
2/ je to mono a chcel by som stereo.

Riešenie:

Inside the output set up is global and cannot be switched Rig-wise. The loop effects can be switched Rig-wise, but the Send is mono.

I see no other solution than a stereo switcher which can be controlled via MIDI like for example the Lehle D.Loop SGOS. You could feed a stereo signal from the Profiler’s Main Outputs or Monitor Out/Direct Out configured as „Monitor Stereo“ (new feature since 5.5.0) into that switch. Then working in Performance Mode you could send the appropriate MIDI program change by Slot in order to activate the appropriate output of that switcher.

Slovensky: Vnútorné nastavenie výstupu je globálne a nemožno ho prepínať Rig-wise. Efektová slučka môže byť prepínana v jednotlivých Rigoch, ale poslať ide mono. Nevidím žiadne iné riešenie ako stereo prepínač, ktorý môže byť ovládaný cez MIDI, ako napríklad SGL Lehle D.Loop. Môžete tiež poslať stereofónny signál z hlavných výstupov Profiler alebo Monitor Out / Direct Out nakonfi- gurovaný ako „Stereo Monitor“ (nová funkcia od 5.5.0) do tohto prepínača. Potom v pracovnom režime môžete poslať príslušnú zmenu programu MIDI pomocou slotu, aby ste aktivovali príslušný výstup tohto prepínača.

Reakcia: Well, if I wanted to cut at least on MONO and I would use the effect loop on DIRECT OUT, if I do not return from the signal to Kempra, then I would have the RIG to play through DIRECT OUT MONO with the fact that the signal in this annotated RIG no longer going to the main line / XLR outputs ???

In Slovak:Dobre, tak ak by som to chcel vyriašiť aspoň na MONO a použil by som efektovú slučku na DIRECT OUT,ak sa nevrátim zo signálom do Kempra, potom by mi mal príslušný RIG hrať cez DIRECT OUT MONO s tým, že signál v takto anstavenom RIGu už neprejde na hlavné line/XLR výstupy???

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *