Microdesignum MIDI Forte / Grande – nožné MIDI ovládače

Link na výrobcu:

https://www.microdesignum.cz/Produkty/MIDI-ovladace/MIDI-Forte

Manuál Midi Grande/Forte:

https://www.microdesignum.cz/Produkty/MIDI-ovladace/MIDI-Grande/Navod-k-pouziti-MIDI-Grande

MIDI ovládač MIDI Grande pracuje v troch režimoch: bežný režim, globálne nastavenie a nastavenie vrstvy registra.

Nároky na napájací zdroj:

Napájacie napätie môže byť 9 – 15 V s ľubovoľnou polaritou. Napájací zdroj by mal byť schopný dodávať najmenej 500 mA pre MIDI Grande alebo 1 A pre MIDI Forte.  V prípade dlhšieho napájacieho kábla (vrátane fantómového napájania po MIDI kábli) odporúčame použiť vyššie napájacie napätie: 12 až 15 V.

1. Globálne nastavenie

Po zakúpení tohto MIDI ovládača ho odporúčame najprv nakonfigurovať globálne, teda nastaviť ho pre konkrétny aparát, ktorý používate.

Podržte tlačidlo Edit na asi 5 sekúnd. Na displeji sa objaví GLOB a registre sa rozblikajú oranžovo. Uvoľnite tlačidlo Edit. Tím ste sa dostali do globálnych nastavení a môžete editovať konštanty, ktoré sú napísané vedľa registrov na úrovni nápisu Global mode:

Podľa toho, ktorý globálny parameter sa edituje, svieti príslušný register červeno, alebo zeleno, prípadne oranžovo. K tomu sa na displeji zeleno vypisuje číslo parametra (1 – 8 = povely, A – B = expression pedále, Π = Mute, n = Number, 1 = Mute On, 0 = Mute Off) a červeno jeho hodnota (—, číslo, PC, CC, SYN, PGM, STO, UP, DN). Zároveň na displeji svieti zelená bodka CMD (pretože zelené číslo je teraz číslo povelu a nie číslo banky) a podľa typu editovaného parametra sa tiež rozsvietia bodky PC, CC, Sync, prípadne Value.

Následující tabulka zobrazuje všechna globální nastavení. Ačkoliv to na první pohled vypadá složitě, nemusíte využít všech možností, které ovladač nabízí. Mnoho uživatelů využívá jeden až dva povely, ostatní mají globálně vypnuté. Stejně tak můžete využívat např. jenom jeden expression pedál a druhý můžete mít trvale vypnutý.

Použité skratky: PC – Program Change, CC – Control Change, SYN – Synchronizačné povely, — – vypnutý povel.

Tabuľka 1: Nastavenie globálnych parametrov

 

Dobre si premyslite, ktorý povel bude ako prvý, druhý atď., pretože povely sa vždy po voľbe vrstvy odosielajú v tom poradí, v akom sa nastavujú, tj najskôr povel 1, potom 2 atď. až povel 8. Samozrejme, pokiaľ sú globálne povolené. Naproti tomu expression pedále nemajú na poradie odosielania vplyv, pretože sa odosielajú iba po zmene pedála (keď sa pedál pohne, zmení sa odpor jeho potenciometra). Rovnako tak povel CC Mute sa odosiela len vtedy, keď je stlačené príslušné tlačidlo (viď ďalej).

 

Tlačidlá okolo displeja majú funkciu označenú bielym popisom:

 

←Parameter, Parameter→: prepínanie medzi jednotlivými editovanými parametrami, teda pohyb v menu.

 

Exit: ukončenie globálnych nastavení, prechod do bežného režimu bez uloženia. Nastavené hodnoty však zostanú v pamäti až do vypnutia.

 

Clear: vynulovanie (0) hodnoty parametra, nastavenie východiskovej hodnoty alebo globálne vypnutie povelu (—). Keď je povel globálne vypnutý, nebude možné s ním pracovať v editácii vrstvy.

 

←Value, Value→: zmena hodnoty parametra

 

Save: stlačte tlačidlo pre uloženie hodnôt. Na displeji sa napíše SAVE. Po uvoľnení tlačidla ovládač prejde do bežného režimu.

 

1.1 Kalibrácia Expression pedálov
V menu globálneho nastavenia prejdite na Calib Exp A alebo Calib Exp B. Kontrolka pri tlačidle 4, označujúca pozíciu v menu, svieti červeno pri kalibrácii pedála A a zelene pri kalibrácii pedála B. Na displeji sa zobrazuje názov pedála (A alebo B) a jeho aktuálna hodnota v percentách celého rozsahu, napr.: A 50 znamená, že kalibrujeme pedál A a jeho poloha je práve na 50% rozsahu.
Teraz pohnite pedálom do minimálnej pozície a stlačte tlačidlo ←Value. Potom nastavte pedál do maximálnej pozície a stlačte tlačidlo Value→. Tým sa definuje minimum a maximum rozsahu pripojeného pedála. Pripomíname, že na trvalé uloženie je potrebné nakoniec stlačiť tlačidlo Save, rovnako ako tomu je aj pri ostatných globálnych parametroch.
Po kalibrácii pedála sa bude správne prepočítavať pozícia pedála na celý rozsah hodnôt MIDI kontrolérov od 0 do 127. Bez kalibrácie by snímanie pedála viedlo k obmedzeniu rozsahu a hodnoty by boli v rozsahu napr. od 2 do 120.
Stlačením tlačidla Clear sa nastavia východiskové hodnoty, tj pre plný rozsah, bez kalibrácie.

 

1.2. Ukončenie režimu globálnych nastavení
Keď stlačíte tlačidlo Save, na displeji sa napíše SAVE a globálne nastavenie sa uloží do trvalej pamäte. Keď stlačíte tlačidlo Exit, ukončí sa globálny režim, nastavené hodnoty budú fungovať, ale nebudú uložené natrvalo. To znamená, že po vypnutí a zapnutí ovládača nabehne iba to globálne nastavenie, ktoré bolo uložené tlačidlom Save.

 

2. Bežný režim

Po zapnutí ovládača alebo po ukončení globálnych nastavení je ovládač pripravený na ovládanie prijímacích MIDI zariadení. Na displeji sa zobrazuje zeleno číslo banky a červené číslo registra – číslo vrstvy, teda: 11-1.

2.1 Zmena registra a vrstvy

Po stlačení tlačidla registra (1 až [4 až 7 alebo A až C – podľa typu ovládača]) sa prepnete do prvej (červenej) vrstvy registra. Odošli sa tie MIDI povely, ktoré sú nastavené pre túto vrstvu tohto registra v tejto banke. Po opätovnom stlačení tlačidla rovnakého registra sa prepnete do druhej (zelenej) vrstvy registra. Opäť sa odošlú tie MIDI povely, ktoré sú nastavené pre túto vrstvu tohto registra v tejto banke. Po ďalšom stlačení rovnakého tlačidla sa dostanete opäť do prvej (červenej) vrstvy, potom opäť do druhej (zelenej) atď.

2.1.1 Programový, stompbox a Down/Up mód

Pre ľahšie pochopenie tejto vlastnosti si môžete predstaviť, že máte model 10F1D, ktorý má 10 nožných tlačidiel, z toho sú dve pre voľbu banky a zvyšných 8 tlačidiel sú tlačidlá registrov 1 až 6, A a B. (Pre register by sa dalo použiť aj obvyklé slovo preset, ale to nie je úplne výstižné, pretože vďaka konceptu dvoch vrstiev môže mať každý register dva presety.) Ďalej si predstavte, že registre 1 až 3 máte globálne nakonfigurované do programového módu, registre 4 až 6 do stompbox módu, register A do Down módu a register B do Up módu. Takže registre 1 až 3 budete používať na voľbu čísla programu v gitarovom multiefekte a registre 4 až 6 budete používať na zapínanie a vypínanie jednotlivých efektov v rámci programu (napr. zapnutie/vypnutie delaya, gainu alebo ekvalizéra na sólo). Register A môžete používať na zníženie čísla programu vokalizéra a register B na zvýšenie čísla tohto programu.
 
Príklad globálnej konfigurácie programového, stompboxového a Down/Up módu registrov.

 

Pre tie registre, ktoré sú globálne nakonfigurované do programového módu (tu 1 až 3), platí, že vždy svieti iba jeden z nich. Voľbou určitého registra (napr. 1) zhasnú všetky ostatné programové registre (2 až 3) a zostane svietiť iba jeden zvolený register (1).

 

Ak sú niektoré registre nakonfigurované do stompboxu módu (tu 4 až 6), na začiatku svietia všetky stompboxové registre na červeno. Voľbou určitého registra sa register prepne na zelenú a odošlú sa príslušné MIDI povely, pričom ostatné stompboxové registre nezhasnú. Opätovným stlačením tlačidla stompboxového registra sa register prepne opäť na červenú a odošlú sa príslušné MIDI povely. Takto je možné mať prehľad, ktoré efekty v pripojenom multiefekte sú zapnuté (zelená) a vypnuté (červená). Stav registrov sa zachováva aj pri prechádzaní medzi bankami. Napr. v základnej prvej banke mám zapnuté registre takto: 1 2 3 4 5 6. Prepnem sa do druhej banky, východiskový stav registrov je 1 2 3 4 5 6, teda všetko vypnuté. Môžem to akokoľvek zmeniť a prepnem sa späť do prvej banky. Potom je vidieť stav, ktorý registre mali pred zmenou banky: 1 2 3 4 5 6. Displej zobrazuje číslo posledného zvoleného registra (rovnako tak ako v programovom móde). Táto informácia v stompbox móde nie je tak podstatná, je však dôležitá pri editácii – aby ste vedeli, ktorý register a ktorú vrstvu budete editovať, ak stlačíte tlačidlo Edit (o tom bude reč neskôr).

 

V tomto príklade sú registre A a B globálne nastavené do módu Down (odčítanie hodnoty), resp. Up (pripočítanie hodnoty). Svieti trvalo oranžovo a ich stlačenie nemá vplyv na žiadne iné registre. Po ich stlačení sa na displeji krátko ukáže hodnota, ktorá sa práve posiela do MIDI výstupu. Nakonfigurovaním dvoch registrov do módu Down/Up v podstade získame funkciu miniatúrneho ovládača MIDI Piccolo 2F1D. Je možné nastaviť do módu Down/Up aj viac dvojíc registrov a každou dvojicou ovládať iný parameter alebo iné zariadenie, napr. číslo programu vokalizéra a výstupnú hlasitosť gitarového multiefektu. Ako sa to konkrétne nastaví, nájdete nižšie v kapitole o editácii vrstiev.

 

Terminologická poznámka: Down = anglicky dole. Up = anglicky hore. Pekne po slovensky by do bolo odčítací a pričítací mód. Ale toto anglické názvoslovie Down/Up sme zvolili preto, že slová DN a UP sú dobre zobraziteľné na 7-segmentovom displeji pri editácii týchto nastavení.

2.2 Zmena banky

Po stlačení tlačidiel ←Bank alebo Bank→ sa zmení číslo banky. Pri zmene banky sa pri východiskovom nastavení neodosielajú žiadne MIDI povely. Akcia po zmene banky je rozdielna podľa toho, v akom móde je naposledy stlačený register:
V programovom móde sa rozbliká aktívny register a ovládač čaká na voľbu registra. Až po stlačení tlačidla registra sa odošlú povely prvej (červenej) vrstvy príslušného registra.

 

V stompbox móde sa ihneď zobrazí kombinácia červených a zelených registrov, ktorá bola predtým nastavená pre zvolenú banku.

 

Číslo banky sa vypisuje na displeji zeleno: od 1 do 9 a potom od A do Z (bez písmen, ktoré nie sú zmysluplne zobraziteľné na 7-segmentovom displeji), teda celkom 32 bánk.

 

Pokiaľ na tlačidlá <Bank a Bank> globálne nastavíte posielanie povelov Control Change (CC), po stlačení tlačidla banky sa odošle CC s hodnotou 127, po uvoľnení tlačidla sa odošle ten istý CC s hodnotou 0. Číslo MIDI kanálu je to, ktoré je nastavené na povel CC Mute.

 

2.2.1 Prehliadanie bánk a slotov v Kemper Profiling Amplifier
Pozri tému Prehliadanie bánk a slotov v Kemper Profiling Amplifier na diskusnom fóre MIDI Grande.
2.3 Mute
Po stlačení a krátkom podržaní tlačidla ←Bank sa aktivuje režim Mute, ktorý do prijímacieho zariadenia pošle MIDI povel Control Change CC Mute On s parametrami, ktoré sa dajú nakonfigurovať v globálnom nastavení. V móde Mute ovládač nereaguje na stlačenie tlačidiel registrov.

Pokiaľ číslo a hodnotu CC Mute máte správne nastavenú v súlade s tým, ako to váš multiefekt požaduje, potom multiefekt odpovie na tento povel tým, že prejde do režimu MUTE, teda neprepúšťa gitarový signál do výstupu. Niektoré multiefekty zároveň začnú zobrazovať ladičku (napr. Digitech GSP1101). Iné zobrazujú ladičku a zároveň jej výsledky posielajú do MIDI výstupu na ďalšie spracovanie (Kemper, G-Major, Axe-FX).

Funkcia Mute sa ukončí opätovným stlačením tlačidla ←Bank. Tým sa odošle opäť globálne nastavený MIDI povel Control Change CC Mute Off s hodnotou, ktorá môže byť iná ako pri aktivácii funkcie Mute (obvykle nula) Tým sa ovládač vráti do normálneho režimu.

Funkciu Mute je taktiež možné globálne vypnúť.

2.3.1 Zobrazovanie ladičky v režime Mute

V súčasnej dobe vie MIDI Grande v režime Mute zobrazovať výsledky ladičky od Kemper Profiling Amplifier (KPA), TC Electronic G-Major a Fractal Audio Axe-FX. Video ladičky, ktorú zobrazuje MIDI Grande, je prezentované na hlavnej stránke MIDI Grande. Je k tomu nutné obojsmerné prepojenie efektu a MIDI ovládača.
Pozri tiež: Nastavenie komunikácie s TC Electronic G-Major na diskusnom fóre MIDI Grande

Pokiaľ by existoval ešte nejaký ďalší multiefekt, ktorý by vedel posielať výsledky ladičky po MIDI, budeme radi, keď nás o ňom budete informovať. Podľa nášho zistenia to sú na celom svete zatiaľ iba tieto 3 efekty.
2.4 Expression pedále
Súčasťou tohto MIDI ovládača nie sú expression pedále, ovládač iba umožňuje ich pripojenie, vyhodnocovanie hodnoty odporu potenciometra a prevod na nastavený MIDI povel. Vyhovuje ľubovoľný pasívny pedál s potenciometrom so štandardným zapojením konektora stereo Jack TRS 6,3 mm: na špičke (Tip) je napájacie napätie, na prostrednom kruhu (Ring) je pripojený jazdec potenciometra, na trubke (Sleeve) je zem.

 

 

Obrázok: Zapojenie konektora pre expression pedále v MIDI Grande. Pokiaľ konektor nie je využitý pre expression pedál, je možné ho použiť pre externé tlačidlo, napr. pre tzv. Tap tempo.

 

Pokiaľ máte expression pedál povolený globálne a zároveň ho máte zapnutý v aktívnej vrstve aktívneho registra, nápisy Exp A, resp. Exp B (v blízkosti tlačidiel pre voľbu banky) svieti spojito sa meniacou farbou od modrej do červenej podľa aktuálnej polohy pedála. Keď je pedál na hodnote 0, nápis svieti na modro. Keď je pedál na hodnote 127, nápis svieti na červeno. Keď je pedál niekde medzi krajnými polohami, nápis svieti príslušným pomerom modrej a červenej farby. Tým máte okamžitý prehľad o polohe pedála bez toho, aby ste ním museli pohnúť. Rozsvietený nápis Exp A, resp. Exp B indikuje, že v aktívnej vrstve máte pedál zapnutý.

 

Pri zmene polohy pedála sa zároveň krátko vypíše na displej hodnota, ktorá sa práve odosiela do MIDI výstupu, napr. A123. Po jednej sekunde sa informácia na displeji vráti späť na zobrazenie čísla banky-registra-vrstvy, napr. 84-1.

 

Keď máte expression pedál v aktívnej vrstve vypnutý, MIDI ovládač nijako nereaguje na jeho pohyb, neodosiela nič do MIDI výstupu, nesvieti jeho nápis, ani sa nezobrazuje jeho hodnota na displeji.

 

3. Editácia parametrov vrstvy registra

Pre nastavenie MIDI povelov, ktoré sa majú posielať pri voľbe registra, najprv nastavte banku, register a vrstvu. Napr. v 8. banke chcem editovať register 2, červenú vrstvu. Displej bude zobrazovať: 82-1 a register 2 bude svietiť na červeno. Potom krátko stlačte a uvoľnite tlačidlo Edit. Na displeji sa krátko napíše EDIT. Dostanete sa do editačného režimu zvolenej vrstvy. Môžete postupne editovať (iba) tie parametre, ktoré sú zapnuté v globálnom nastavení. Tzn. keď je nejaký povel globálne vypnutý, nie je možné ho editovať a automaticky sa v editácii vrstvy preskočí. Napr. keď povel číslo 2 je globálne vypnutý, tak po editácii povelu číslo 1 hneď nasleduje editácia povelu číslo 3. Na displeji sa zeleno vypisuje číslo povelu (1 – 8 = povely, A – B = expression pedále) a červeno jeho hodnota. Zároveň na displeji svieti kontrolka CMD (pretože zelené číslo je teraz číslo povelu a nie číslo banky) a podľa typu editovaného parametra sa taktiež rozsvietia kontrolky PC, CC, CC + Value alebo Sync.

Funkcia tlačidiel je podobná ako pri globálnych nastaveniach. Tlačidlá okolo displeja majú funkciu označenú bielym popisom:

 

←Parameter, Parameter→: prepínanie medzi jednotlivými editovanými parametrami.

 

Exit: ukončenie editácie, prechod do bežného režimu bez uloženia. Nastavené parametre však zostanú v pamäti až do prepnutia na opačnú vrstvu alebo na iný register.

 

Clear: vynulovanie (0) hodnoty parametra alebo vypnutie (—) povelu v editovanej vrstve. Aj keď je povel globálne zapnutý, nemusíte ho v konkrétnej vrstve použiť a môžete ho vypnúť; potom sa neuplatní a nie je odoslaný do MIDI výstupu. Príklad: máte globálne zapnuté povely číslo 1 a 2. Povel číslo 1 máte globálne nakonfigurovaný ako Program Change na kanáli 1 a povel číslo 2 máte globálne nakonfigurovaný ako Control Change na kanáli 1. V editovanej vrstve chcete nastaviť iba Program Change 10. Povel 1 teda nastavíte na 10, stlačíte Parameter→ , tým sa dostanete do editácie druhého povelu a stlačíte Clear. Tým bude druhý povel vypnutý av tejto vrstve sa neuplatní.

 

←Value, Value→: zmena hodnoty parametra

 

Save: stlačte tlačidlo pre uloženie hodnôt. Na displeji sa napíše SAVE. Po uvoľnení tlačidla ovládač prejde do bežného režimu.

 

Typy jednotlivých MIDI povelov zodpovedajú tomu, ako to je nastavené globálne. Takže keď je prvý povel globálne nastavený ako PC a druhý ako CC, budú to vždy tieto povely aj v editácii vrstvy, a to bez možnosti to zmeniť vo vrstve, teda prvý povel bude v editácii vrstvy vždy PC a druhý vždy CC. To je výhodné preto, že sa môžete spoľahnúť na to, že prvým povelom sa vždy adresuje napr. multiefekt a druhým vždy napr. voklaizér. Nemusíte tak v editácii vrstvy zakaždým znovu premýšľať nad tým, ktorý povel a kanál použiť.

 

3.1 Povely PC a CC

MIDI povel Program Change (PC) má iba jeden parameter – číslo programu, zatiaľ čo Control Change (CC) má dva parametre: číslo kontroléra a jeho hodnotu, preto povel CC má oproti povelu PC navyše editovateľnú hodnotu Value. Ktorý z povelov máte použiť, záleží na tom, na čo reaguje váš multiefekt a čo chcete ovládať. Povely PC sa obvykle používajú na prepínanie programov v efektových procesoroch alebo kanálov v gitarových zosilňovačoch. Povely CC sa používajú na ovládanie jednotlivých parametrov v rámci programov, napr. zisk (gain), hlasitosť (volume), spínanie efektovej slučky atď.

 

3.2 Synchronizačné služby
V rámci globálnych nastavení povelu si môžete zvoliť, že určitý povel bude typu Sync, teda synchronizačný povel. V úprave vrstiev potom môžete zvoliť konkrétne povely typu Sync:
BPM (údery za minútu) – tempo v jednotkách BPM – údery za minútu. Pri tejto volbě a po stisku Parameter→ zvoľte TAP, alebo konkrétnu hodnotu od 1 do 254.
STA – Štart
CON – Pokračovať
STP – Stop

 

3.3 Register v móde Down a Up
Aj registre v móde Down/Up môžu mať až 8 povelov, rovnako ako registre v móde Program alebo Stompbox. Nechajte aktívny iba tie povely, ktorých rovnakú hodnotu chcete znižovať a zvyšovať, čo v niektorých prípadoch môže byť aj viac povelov naraz, ale väčšinou bude mať zmysel použiť jeden povel – PC alebo CC.

 

U registrov globálne nakonfigurovaných ako Down nastavte spodnú hodnotu rozsahu.

 

U registrov globálne nakonfigurovaných ako Up nastavte vrchnú hodnotu rozsahu.

 

Napr. ak by ste chceli zmeniť PC pre multiefekt v rozsahu od 10 do 20, nastavte na registráciu Down číslo 10 a na register Up číslo 20. Rovcnako ako ostatné registre, i u týchto je platné nastavení pre banku. To znamená, že v jednej banke môžete znižovať / zvyšovať jeden parameter, napr. Gain, v druhej iný, napr. Volume, v treťom programe vokalizéru atď.

 

3.4. Nastavenie rozsahu výrazových pedálov
V editácii každej vrstvy je možné obom pedálom priradiť ľubovoľne číslo Control Change a zároveň je možné mu definovať rozsah hodnôt, ktoré sa majú odosieľať. Napr. keď chcete nastaviť výraz pedál A na Control Change číslo 7 (ten sa štandardne používa pre Volume) s rozsahom od 50 do 100, prejdite tlačidlom Parameter→ v úprave vrstiev na nastavenie výrazu pedálu A. zadajte A 7, potom znova stlačte tlačidlo Parameter→. Na displeji krátko preblikne skratka MIN: AMIN a zobrazuje sa minimálna hodnota rozsahu: A 0. Tlačidlom Value→ nastavte A 50. Znovu stlačte tlačidlo Parameter→. Na displeji krátko preblikne skratka MAX: AMAX a zobrazuje sa maximálna hodnota rozsahu: A127. Tlačidlom ←Value Nastavte hodnotu A100.
To isté platí i pre pedál B.
Môžete si nastaviť aj opačný smer pohybu pedálu, napr. od 100 do 50.

 

3.5 Uložiť a uložiť ako
Keď máte nastavené vrstvy hotové, stlačte tlačidlo Uložiť = Save. Tím sa vykoná vykonať trvalé pamäti.
Keď chcete nastavenie uložiť do inej vrstvy, iného registra, prípadne do inej banky, tlačidlo Uložiť = Save chvíľu podržte. Na displeji začne preblikávať nápis SvAs (Save As = Uložit jako). Vyberte banku, zaregistrujte sa a Layer, kam chcete nastavenie uložiť. Potom stlačte tlačidlo Uložiť = Save. Tím sa trvale potvrdí nastavenia do nových vrstiev.

 

4. Externé ovládanie

Ovladač MIDI Grande môže fungovať aj ako MIDI ovládač ovládaný pomocou MIDI, teda ako banka MIDI povelů. Jedným prijatým povelom je možné odoslať až 8 iných povelov, ktoré sú používateľom naprogramované v trvalej pamäti MIDI Grande. Ak nemáte v úmysle túto funkciu využívať, môžete túto kapitolu preskočiť.

 

4.1 Ovládanie registrov a bánk povelom PC

Globálnym nastavením čísla kanálu EC 1EC16 sa zapne možnosť externého ovládania MIDI Grande z iného ovládača alebo z počítača. Keď MIDI Grande prijme povel PC (Program Change) na tomto MIDI kanáli, aktivuje sa príslušný register v príslušnej banke. Napr. pri modeli MIDI Grande 6F1D, ktorý má 4 registre:
PC#1 aktivuje register 1 v banke 1
PC#4 aktivuje register 4 v banke 1
PC#5 aktivuje register 1 v banke 2
PC#8 aktivuje register 4 v banke 2
všeobecne PC#x aktivuje: banku ((x-1)/počet registrov ovládača)+1; register (zvyšok+1)

 

Nie je na tom nič zložité, čísla registrov a bánk idú jednoducho po sebe. Keď v počítaní registra dôjdete k poslednému, prejdete do ďalšej banky a počítate ďalej.

Po prijatí povelu sa jednak aktivuje červená vrstva adresovaného registra, teda rozsvieti sa na červeno, a zároveň sa odošlú MIDI povely, ktoré sú na túto vrstvu užívateľom naprogramované.

Pokiaľ je dvakrát po sebe prijaté rovnaké číslo PC, aktivuje sa zelená vrstva, teda rovnako, ako by bol register stlačený nožným tlačidlom.

Pokiaľ je táto funkcia externého ovládania pomocou povelu PC povolená, ovládač nepreposiela túto prichádzajúcu správu. V tomto prípade sa táto správa berie ako riadiaci povel pre ovládač. Pokiaľ túto správu chcete preposlať, naprogramujte ju na prvý (alebo akýkoľvek iný) povel v každej vrstve.

4.2 Nastavovanie bánk povelom CC

Globálnym nastavením CC pre externé prepínanie bánk (Ext Bank Control) sa zapne možnosť ovládať číslo banky pomocou CC. Po prijatí tohto CC sa aktivuje banka zodpovedajúca hodnote CC. Napr. na prepínanie bánk nastavíme v globálnej konfigurácii CC#16. Po prijatí <CC#16, hodnota=9> sa MIDI Grande prepne na 9. banku.
Po tomto prepnutí na inú banku sa do MIDI výstupu nič neodosiela. Iba sa nastaví stav registrov, ktoré sú v stompbox móde.

4.3 Nastavovanie registrov povelom CC

Globálnym nastavením CC pre externé prepínanie registrov (Ext CC Registers L a Ext CC Registers H) sa zapne možnosť ovládať stav registrov pomocou CC. Stavy registrov sa nastavujú ako bitová maska. Napr. pre Ext CC Registers L nastavíme CC#17 a pre Ext CC Registers H nastavíme CC#18. Ak by sme chceli zapnúť stompboxové registre 1 a 6, zodpovedá to bitovej maske 0100001 (čítajte odzadu – jednotka je na prvej a šiestej pozícii). To je číslo 0x21 hexadecimálne alebo 33 decimálne. Z externého ovládača alebo počítača pošleme povel <CC#17, hodnota=33>. Tým sa aktivujú registre 1 a 6 do zelenej vrstvy, ostatné zostanú v červenej. Keď z externého ovládača alebo počítača pošleme povel <CC#18, hodnota=01>, aktivuje sa register 7 do zelenej vrstvy, ostatné zostanú v červenej. (Ak váš model MIDI Grande toľko registrov nemá, nijako na bitové adresovanie neexistujúcich registrov nereaguje.)
Je možné aktivovať aj registre v programovom móde. Tie sa vždy nastavia do základnej – červenej vrstvy. Pokiaľ by sme chceli omylom aktivovať súčasne viac registrov v programovom móde, to MIDI Grande samozrejme nedovolí. Aktivuje iba ten register, ktorý má najvyššie číslo (teda je v binárnom vyjadrení najviac vľavo).

Na rozdiel od adresovania registrov pomocou povelu PC, v tomto prípade dôjde iba k aktivácii registrov. ale do MIDI výstupu sa neposielajú žiadne užívateľom naprogramované MIDI správy.

Nastavovanie bánk a registrov môžete využiť napr. v prípade, že si pri živom hraní pred každou pesničkou nastavíte z počítača konfiguráciu banky, registrov a stompboxov; potom pri hraní ich ďalej ovládate pomocou nožných tlačidiel. Je to jednoduchý spôsob, ako pomocou malého množstva MIDI povelov poslaných z počítača môžete pripraviť celý ovládač na konkrétnu pesničku a zároveň sa tým nastaví celý aparát.
5. Globálny reset
Ak chcete všetky nastavenia ovládača vynulovať a tým obnoviť východiskové (továrenské) nastavenia, vypnite ovládač, pozvite si na pomoc kamarátku, stlačte súčasne všetky tri červené tlačidlá Clear, Exit a Edit, pričom ostatné tlačidlá nechajte nestlačené, a pritom zapnite ovládač. Tým dôjde k nastaveniu východiskových globálnych hodnôt ak vymazaniu nastavení všetkých vrstiev. Na displeji sa postupne objaví, koľko kilobajtov pamäte už je vymazaných + skratka RES (ako Reset), napr.: 4RES
Globálne vymazanie pamäte trvá asi 10 sekúnd. Ovládač potom bude nastavený tak, ako vám prišiel nastavený z výroby, čo sa v jednotlivých verziách môže nepatrne líšiť.

6. Príklady nastavenia

Veľa príkladov, tutoriálov a podrobných informácií je na diskusnom fóre MIDI Grande. Viac ich je v angličtine. Pre jednoduché pochopenie princípu ovládania odporúčame obzvlášť video tutoriál How to configure MIDI Grande for controlling Kemper Profiling Amplifier? (s anglickými titulkami).

*

Príkazy MIDI, ktoré používam:

Nastavenie na Microdesignum MIDI Forte16F2D:

MIDI kanál 1 = Program Change pre Neural DSP Quad Cortex

MIDI kanál 2 = Program Change pre Roland GR55

MSB = 32 a LSB = 0 controlery pre kanál 2 (pre určenie banky USER pre GR55)

MIDI kanál 3 = Program Change pre Andrašovan MIDI stereo switch

Komentár k MIDI povelom:

gfhgd

fhfdh

tztuzr

hfdhd

tfzzt

hjzgfih

ghkjhgkhjkck

*

Novšie data:

Detaily nastavenia pre Microdesignum MIDI Forte16F2D v GLOBAL NASTAVENIACH:

1/ CMD1: PC Type (program change pre zmenu patchu pre Neural DSP Quad Cortex pre každý prepínač na MIDI Forte). Midi kanál 1

2/ CMD2: CC Type  je control change pre nastavenie MSB (CC#0).

3/ CMD2: (pokračovanie CMD2) – Nastavenie hodnoty MSB (CC#0) na hodnotu 1 pre patche 43-3 až 86-1) = value.

4/ CMD3: CC = Type je control change pre nastavenie LSB (CC#32) pre Roland GR55.

5/ CMD3: (pokračovanie CMD3) – Nastavenie hodnoty LSB (CC#32) na hodnotu 0 pre patche 43-3 až 86-1) = value.

6/ CMD4: PC Type (program change pre zmenu patchu pre Roland GR-55 pre každý prepínač na MIDI Forte). Midi kanál 2

7/ CMD5 CC = Type PC (prepína stereo out z gitary (1) na ukulele (2) a naopak – Andrašovan MIDI stereo switch. Midi kanál 3

8/ CMD6: MSB (CC#0)

9/ CMD6: (pokračovanie CMD6) – Nastavenie hodnoty MSB (CC#0) na hodnotu 0.

10/ CMD7: CC = Type je control change pre nastavenie LSB (CC#32).

11/ CMD7: (pokračovanie CMD7) – Nastavenie hodnoty LSB (CC#32) na hodnotu 0.

12/ CMD8: PC Type (program change pre zmenu patchu. Midi kanál 4

*

Staršie data:

Detaily nastavenia pre Microdesignum MIDI Forte16F2D v GLOBAL NASTAVENIACH:

1/ CMD1 = PC Type (program change pre zmenu patchu pre Neural DSP Quad Cortex pre každý prepínač na MIDI Forte)

2/ CMD1 = Channel (Channel 1 MIDI kanál pre Neural DSP Quad Cortex).

3/ CMD 2 = CC Type  (je control change pre nastavenie MSB (CC#0) pre Roland GR55 (hodnota 1 pre patche 43-3 až 86-1), ktorá spolu s položkou LSB „0“ definuje USER banku v Roland GR55.

4/ CMD 2 = Channel 2 (MIDI kanál pre Roland GR55).

5/ CMD 3 CC = Type (je control change pre nastavenie LSB (CC#32) pre Roland GR55 s hodnotou „0„, ktorá spolu s položkou MSB (CC#0, hodnota 1 pre patche 43-3 až 86-1) definuje USER banku v Roland GR55.

6/ CMD 3 – Channel  (Channel 2 MIDI kanál pre Roland GR55).

7/ CMD 4 CC = Type PC (prepína patche v GR55)

8/ CMD 4 = Channel 2 (MIDI kanál pre Roland GR55)

9/ CMD 5 CC = Type PC (prepína stereo out z gitary na ukulele a naopak – Andrašovan MIDI stereo switch)

10/ CMD 5 = Channel (Channel 3 MIDI kanál pre Andrašovan stereo switch)

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *