|

Akord G dur – orientácia na hmatníku

Fingerboard orientation – chord G major

orientación del diapasón – acorde Gmayor

*

stredoeurópske značenie / contrassegni dell’Europa centrale /Central European markings

(Las marcas angloamericanas se encuentran a continuación en el artículo)

(Anglo-American markings are below in the article)

Notový zápis a TAB k akordom v zvýraznenom poli zodpovedajú noty a TAB na pravej strane hmatníka. Niekde sa vyskytuje aj viacej možností. Tieto schémy môžete využiť aj pri cvičení arppegio. Ľavý horný index = označenie intervalu.

Rozbor k akordom na obrázku nižšie:

Ľavý horný index = označenie intervalu * Pravý horný index = doporučený prstoklad

1a / Ide o základný (otvorený) hmat G dur, kde sa využíva vyznenie prázdnych strún D, g, h.

1b / Je to varianta hmatu 1a/ avšak na strune „H“ sa hrá tón „d“ (kvinta akordu), G dur varianta 2.

2a/ Hrá sa malé barré v 3 polohe na strunách h, e. Na strunách „E“ a „A“ sa nehrá.

2b/ Varianta hmatu 2a/. Hrá sa malé barré v 3 polohe na strunách h, e. Na basovej strune „E“ sa nehrá.

2c/ Hrá sa veľké barré ukazovákom v 3 polohe na strunách E, h, e. Ostatné prsty hrajú akoby základný hmat E dur.

3/ Ukazovák hrá malé barré v 5 polohe na strunách A, D. Ostatné struny hrajú akoby základný hmat D dur.

4a/ Ide o veľký barré hmat (ukazovák hrá cez všetky struny ale pritláčať stačí na strunách E, g, e). Pri použití capodastera v 7 pozícii je tento hmat možné hrať aj ako základný hmat C dur.

4b/ Varianta hmatu 4a/ ale je ťažšie hrateľný bez kapodastera. Pri použití capodastera v 7 pozícii je tento hmat možné hrať aj ako základný hmat C dur – varianta 2.

5/ Ukazovák hrá veľké barré v 10 polohe na strunách E, A, e. Ostatné struny hrajú ako základný hmat A dur.

veľký obrázok

*


anglo-americké značenie /Contrassegni anglo-americani /Anglo-American markings

The notation and TAB for the chords in the highlighted field correspond to the notes and TAB on the right side of the fingerboard. Somewhere there are more options. You can also use these schemes when practicing arppeggio. Left superscript = interval designation.

La notación y TAB para los acordes en el campo resaltado corresponden a las notas y TAB en el lado derecho del diapasón. En algún lugar hay más opciones. También puede utilizar estos esquemas cuando practique el arpegio. Superíndice izquierdo = designación de intervalo.

Analysis of the chords in the image below:
Left superscript = interval designation * Right superscript = recommended fingering

Análisis de los acordes en la siguiente imagen:

Superíndice izquierdo = designación del intervalo * Superíndice derecho = digitación recomendada

1a / It is a basic (open) G major key, where the tone of the empty strings D, g, h is used.

1b / It is a variant of the touch 1a/ but on the string „H“ the tone „d“ (the fifth of the chord) is played, G major variant 2.

2a/ A small barre is played in 3rd position on the h, e strings. The „E“ and „A“ strings are not played.

2b/ Variant of touch 2a/. A small barre is played in 3rd position on the h, e strings. The bass string „E“ is not played.

2c/ The big barre is played with the index finger in the 3rd position on the strings E, h, e. The other fingers play like the basic touch of E major.

3/ The index finger plays a small barre in the 5th position on the A, D strings. The other strings play as if the basic touch of D major.

4a/ This is a large barre touch (the index finger plays over all the strings, but it is enough to press down on the E, g, e strings). When using the capodaster in the 7th position, this key can also be played as a basic C major key.

4b/ Variant of touch 4a/ but it is more difficult to play without a capo. When using the capodaster in the 7th position, this key can also be played as a basic C major key – variant 2.

5/ The index finger plays a big barre in the 10th position on the A, D, e. The other strings play as the basic touch of A major.

big foto

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *