|

Akord C dur – orientácia na hmatníku

Fingerboard orientation – chord C major

orientación del diapasón – acorde C mayor

*

stredoeurópske značenie / contrassegni dell’Europa centrale /Central European markings

(Las marcas angloamericanas se encuentran a continuación en el artículo)

(Anglo-American markings are below in the article)

Notový zápis a TAB k akordom v zvýraznenom poli zodpovedajú noty a TAB na pravej strane hmatníka. Niekde sa vyskytuje aj viacej možností. Tieto schémy môžete využiť aj pri cvičení arppegio. Ľavý horný index = označenie intervalu.

Rozbor k akordom na obrázku nižšie:

Ľavý horný index = označenie intervalu * Pravý horný index = doporučený prstoklad

1a / Ide o základný (otvorený) hmat C dur, kde sa využíva vyznenie prázdnych strún E, g, e.

1b/ Obdoba hmatu 1a/ ale hrá sa aj malíčkom v 3 polohe na strune basové „E“.

1c/ Obdoba hmatu 1a/ ale hrá sa aj malíčkom v 3 polohe na strune melodické „e“.

2/ Hmat s použitím veľkého barré na strunách „E“ „A“ „e“ (1 = ukazovák) a ostatné struny hrajú akoby základný hmat A dur.

3/ Ukazovák hrá malé barré v 5 polohe na strunách d, g, h  a ostatné struny hrajú akoby základný hmat G dur. 

4a/ Hrá sa malé barré v 8 polohe na strunách h, e. Na strunách „E“ a  „A“ sa nehrá.

4b/ Hrá sa malé barré v 8 polohe na strunách h, e. Na strune basové „E“ sa nehrá.

4c/ Ide o veľký barré hmat (ukazovák hrá cez všetky struny ale pritláčať stačí na strunách E, h, e). Pri použití capodastera v 5 pozícii je tento hmat možné hrať aj ako základný hmat E dur.

5/ Ukazovák hrá malé barré na strunách A, D a ostatné struny hrajú akoby základný hmat D dur.

veľký obrázok

*


anglo-americké značenie /Contrassegni anglo-americani /Anglo-American markings

The notation and TAB for the chords in the highlighted field correspond to the notes and TAB on the right side of the fingerboard. Somewhere there are more options. You can also use these schemes when practicing arppeggio. Left superscript = interval designation.

La notación y TAB para los acordes en el campo resaltado corresponden a las notas y TAB en el lado derecho del diapasón. En algún lugar hay más opciones. También puede utilizar estos esquemas cuando practique el arpegio. Superíndice izquierdo = designación de intervalo.

Analysis of the chords in the image below:
Left superscript = interval designation * Right superscript = recommended fingering

Análisis de los acordes en la siguiente imagen:

Superíndice izquierdo = designación del intervalo * Superíndice derecho = digitación recomendada

1a / This is a basic (open) C major, where the tone of the empty strings E, g, e is used. Right index numbers in parentheses indicate alternative finger uses.

1b/ Similar feel to 1a/ but also played with the little finger in the 3rd position on the bass „E“ string.

1c/ similar to 1a/ but also played with the little finger in the 3rd position on the melodic „e“ string.

2/ Touch using a big barre on strings „E“ „A“ „e“ (1 = index finger) and the other strings play as if the basic touch is A major.

3/ The index finger plays a small barre in the 5th position on the d, g, b, strings, and the other strings play like the basic touch of G major.

4a/ A small barre is played in the 8th position on the b, e strings. The „E“ and „A“ strings are not played.

4b/ A small barre is played in the 8th position on the h, e strings. The bass string „E“ is not played.

4c/ This is a big barre touch (the index finger plays over all the strings, but it is enough to press down on the E, b, e strings). When using the capodaster in the 5th position, this key can also be played as the basic key of E major.

5/ The index finger plays a small barre on the A, D strings, and the other strings play as if they were the basic touch of D major.

big foto

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *