|

Kemper Profiler – MIDI ovládače VOES

Rozbehol som spoluprácu s týmto skvelým výrobcom MIDI pedálov z Belgicka ohľadne hlbšej komunikácie s produktami Kemper Profiler https://www.voes.be/
*
*
*
Všetko odštartovala moja konzultácia ohľadne jeho produktu https://www.voes.be/mx18.html kde som chcel odpovede na možnosti nožného ovládania pre Kemper Profiler Stage (všeobecne pre Kemper)
*
Na základe mojich dotazov a určitých požiadaviek updatol svoj software pre niektoré nové funkcie je MIDI pedálov. Samozrejme, všetko je v štádiu testovania ale malo by to priniesť ovocie. Nižšie uvádzam celú našu komunikáciu, tak ako sme to riešili:
14.3.2020
————————————————————————————

Hello, My name is Ing. Marián Marko and I have been running MarianGuitar mojagitara.com for a long time, which is free and free. In my tutorials I use a variety of guitar equipment, including MIDI foot controls.
I wanted to ask if I could get some discount on the purchase price and I have some questions about the M-18:
I use Kemper Profiler Stage and even though it is a floor version, I don’t like a small number of switches. I’ve tried several MIDI foot controllers.
1 / Is it possible to program and utilize the M18 so that in BROWSE mode the program change would be realized on all 18 switches and in Performance mode the predefined sets would be predefined by Control change 47?
2 / Is it then possible to define Bank UP and Bank Down for unsuitable external switches?
3 / How much would it cost to transport to Slovakia, and thus what could the price of an M-18 be with VAT?

I look forward to the answer in advance, best regards MarianGuitar
 
* * *
Dobrý deň, Volám sa Ing. Marián Marko a dlhoročne prevádzkujem web MarianGuitar mojagitara.com ktorý slúži voľne a zdarma. V rámci svojich výukových programov využívam rôznu gitarovú výbavu vrátane nožných MIDI ovládačov.  Chcel som sa spýtať, či by bolo možné získať nejakú zľavu z nákupnej ceny a mám niekoľko dotazov na M-18:
Používam Kemper Profiler Stage a aj keď to je podlahová verzia, nevyhovuje mi malý počet switchov. Skúšal som viacero nožných MIDI ovládačov.
1/ Je možné naprogramovať a využiť M18 tak, že v BROWSE mode by sa realizovali Program change na všetkých 18 spínačov a v Performance mode by sa pomocou Control change 47 preddefinovali zostavy – prerformance?
2/ Je možné potom na nehajý externý spínač – spínače nadefinovať Bank UP a Bank Down?
3/ Koľko by stála preprava na slovensko a teda aká by mohla byť cena za M-18 už aj s DPH?
Vopred sa teším na odpoveď, s pozdravom MarianGuitar
*
15.3.2020
————————————————————————————
Hi Marian, Thank you for your interest in our products. Current prices:
€489    MX-18
€10      9v-Adapter (EU connector only)
€32,80  shipping costs with track-and-trace
All items are in stock. About your questions:
*
1 / Is it possible to program and utilize the M18 so that in BROWSE mode the program change would be realized on all 18 switches and in Performance mode the predefined sets would be predefined by Control change 47?
In browse mode it is possible to use all 18 switches as program change.
In performance mode, you can’t use the „KMPR-Performance“ command because it is designed for the rack version not the stage version. You could use normal program changes, but these will go thru all rigs (perf 1 – rig 1, perf1 – rig2, perf1 – rig3, perf1 – rig4, perf1 – rig5, perf2 – rig1,…..
It is not possible to use CC 47 to load performances.
2 / Is it then possible to define Bank UP and Bank Down for unsuitable external switches?
Yes, that is no problem.
If you want to buy, let me know which items you want and I will send you a Pro Forma Invoice.
I also need your mobile number to prepare the package for shipping.
If you have any questions, please let me know.
* * *
Ahoj Marian,
Ďakujeme za Váš záujem o naše výrobky.
Aktuálne ceny:
489 EUR MX-18
Adaptér 10 € 9v (iba konektor EÚ)
32,80 € náklady na dopravu so sledovaním a sledovaním
Všetky položky sú na sklade.
O vašich otázkach:
*
1 / Je možné programovať a využívať M18 tak, že v režime BROWSE by sa zmena programu uskutočnila na všetkých 18 prepínačoch a vo výkonovom režime by preddefinované sady boli preddefinované zmenou ovládania 47?
V režime prehľadávania je možné použiť všetkých 18 prepínačov ako zmenu programu.
1/ V režime výkonu nemôžete použiť príkaz „KMPR-Performance“, pretože je určený pre verziu stojana, nie pre fázu. Mohli by ste použiť bežné zmeny programu, ale tie pôjdu cez všetky súpravy (perf 1 – rig 1, perf1 – rig2, perf1 – rig3, perf1 – rig4, perf1 – rig5, perf2 – rig1, …..Nie je možné použiť CC 47 na načítanie výkonov.2 / Je potom možné definovať Bank UP a Bank Down pre nevhodné externé prepínače?
Áno, to nie je problém.
Ak si chcete kúpiť, dajte mi vedieť, ktoré položky chcete a ja vám pošleme faktúru Pro Forma.
Potrebujem tiež vaše mobilné číslo na prípravu balíka na prepravu.
Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás.*
15.3.2020
————————————————————————————
Dear day,
thank you for the answer, maybe I understood them through the translator 🙂
It puzzles me that Control Change 47 doesn’t work because I tried it through Rocktron All Access Mdidi footswitch and it works. And when defined in bank mode, it works for Browse mode Program change. This is important to me.
* * *
Dorbý deň,
ďakujem za odpoveď, snáď som im rozumel cez translátor 🙂
Zaráža ma, že nefunguje ten Control Change 47, lebo skúšal som to cez Rocktron All Access Mdidi footswitch a funguje to. A pri definovaní v režime bank zase funguje pre Browse mode Program change. Toto je pre mňa dôležité.
*
17.3.2020
————————————————————————————
Hi,
If I read the manual correctly, then you need to send a CC 47 with a value 1-125. This value represents the Program Change. If this is the case, how do you a bank up / bank down?
Sending CC47 with a specific value other than 0 or 127 (min and max) is possible with the command „CC Custom“, you have 10 of these custom commands, so you could only use 10 program changes this way.
Maybe I’m reading the manual incorrectly. Let me know how you programmed these commands on the Roktron All Access.
* * *
Ahoj,
Ak prečítam príručku správne, musíte odoslať CC 47 s hodnotou 1-125. Táto hodnota predstavuje zmenu programu. Ak je to váš prípad, ako sa banka zvyšuje / znižuje?
Posielanie CC47 so špecifickou hodnotou inou ako 0 alebo 127 (min a max) je možné pomocou príkazu „CC Custom“, máte 10 z týchto vlastných príkazov, takže týmto spôsobom môžete použiť iba 10 zmien programu.
Možno čítam tento manuál nesprávne. Dajte mi vedieť, ako ste tieto príkazy naprogramovali v službe Roktron All Access.
 *
17.3.2020
————————————————————————————

Yes, I chose only one bank for All Access. Then I chose CC47 and gave each foot switch a different value, eg. 1 to 15 and since All Acess can have two positions in this mode, it is also possible to select another 15 ie. 16 to 30. Then the first switch has 1/16, the second 2/17, etc. to 15/30. I only mind the height and the small display.

 

I thought that even your Midi ledal would be able to select CC47 for each switch and a performance number of 1 to 125 to it. I thought at least 18 such performances would be possible. And that you could select the bank Up / DOWN external switches and make another set of 18 performances. Best regards, Marián…
* * *
Ano, na All Access som zvolil len jednu banku. Potom som navolil  CC47 a na každý nožný spínač som dal inú hodnotu, napr. 1 až 15 a kedže u All Acess je možne v tomto mode mať dve polohy, tak sa dá navoliť aj ďalších 15 tj. 16 až 30. Potom prvý spínač má 1 / 16, druhý 2 / 17 atď až 15 / 30. Takto je možné mať k dislozícii u Kempras v performance mode 30 rôznych performance, čo bohate stačí. Len mne osobne vadí jeho výška a malý displej.
Mal som za to, že aj u vašho Midi ledalu je možné na každý spínač navoliť CC47 a k nemu číslo performance 1 až 125. Myslel som, že minimálne 18 takýchto performance by sa dalo. A že by sa dalo externým prepínačom tvoliť bank Up/DOWN a urobiť si ďalšieu sadu 18-tich performance. s pozdravom, Marián…
 *
17.3.2020
————————————————————————————
Marian, I’m thinking about this problem, give me a couple of days and I’ll get back to you. I might find a solution.
* * *
Marian, Premýšľam o tomto probléme, dajte mi pár dní a vrátim sa k vám. Možno nájdem riešenie.

*

17.3.2020
————————————————————————————
Okay, I’ll wait, let me know if this can be solved. Not so much about me and my problem, but the solution for all owners of Kemper Profiler
.* * *
Ok, budem čakať, dajte vedieť, či sa to dá riešiť. Ani tak nejde o mňa a môj problém, ale riešenie pre všetkých majiteľov Kemper Profiler.
17.3.2020
————————————————————————————

The new firmware will allow CC’s with data between 0-127.
So you will be able to program all switches with CC47 and a value from 1-18. But you can’t use bank up/down with CC’s, only with PC’s. You could have a second page, all switches PC going from 1-18. This is where bank up/down will work. Bank up/down can be programmed on 2 external switches. We have the new SW-2 which will work perfectly with the MX (€35)

***

Nový firmvér umožní CC s údajmi medzi 0-127.
Takže budete môcť naprogramovať všetky prepínače pomocou CC47 a hodnotou 1-18. Ale nemôžete použiť banku hore / dole s CC, iba s PC.
Mohli by ste mať druhú stránku, všetky prepínače PC idú od 1-18. Tu bude fungovať banka hore / dole. Bank up / down sa dá naprogramovať na 2 externých spínačoch. Máme nový SW-2, ktorý bude perfektne fungovať s MX (35 €)

18.3.2020
————————————————————————————
Hi,
So, if I understand this with the external SW-2 switch, it would be possible to browse through several MX-18 pages. Each page would have a value of 1-18. I enter CC47 and a value of 1-18. if I use the bank-down on SW-2, it will also go back. How does it work?

And then the question:
If I have set BROWSE mode to Kempers, will CC47 and its values be ignored and only the corresponding Program Change will be switched?

If I have set Performance mode to Kempers, will Program Change be ignored and only CC47 and its values 1 – 18 be realized?
Best regard MM mojagitara.com
 
*  *  *
 

Takže ak tomu dobre rozumiem s tým externým prepínačom SW-2 by bolo možné listovať vo viacerích stránkach MX-18. Každá stránka by mala hodnotu 1 – 18. Zadám CC47 a hodnotu 1 – 18. Ak prepnem SW-2 hor, budem zopínať hodnotu v podstate 19 – 36, ak znova zvýšim tak to bude 37 – 54 atd… do 125. A ak použijem na SW-2 bank down, tak to pôjde aj spátky. Tak to funguje?

A potom otázka:
Keď budem mať nastavený BROWSE mod na Kempery, bude CC47 a jeho hodnoty ignorované a bude sa spínať len príslušny Program Change?
Keď budem mať nastavený Performance mode na Kempery, tak bude ignorovaný Program Change a realizovaný len CC47 a jeho hodnoty 1 – 18?

19.3.2020
————————————————————————————

Hi Marian,

I did some more tests yesterday.

In Browser mode the Kemper expects a PC. (and Bank Up/Down will only work with Browser Mode). In Performance mode the Kemper expects a CC47 + number and a selection of RIG 1-5 (CC50-CC54). You can send all these commands at the same time. As example:

***

Ahoj Marian,

Včera som urobil nejaké ďalšie testy.
V režime BROWSER Kemper očakáva počítač. (a Bank Up / Down bude fungovať iba v režime BROWSER)
V režime Performance Kemper očakáva číslo CC47 + a výber RIG 1-5 (CC50-CC54)
Všetky tieto príkazy môžete odosielať súčasne.
Ako príklad:

This works. In this case CC47 and CC50 will work in Performance Mode and PC15 in Browser Mode.
But, CC50 (which is needed for performance mode) will shortly disturb the signal in Browser Mode. You don’t want that I assume.

There are several scenarios to solve this issue:
1. Remove the CC50 value and select the RIG on the Kemper Stage.

2. Or separate both Browser and Performances on separate Pages.

* * *

Toto funguje. V tomto prípade CC47 a CC50 budú pracovať v režime Performance a PC15 v režime Browser Mode.
Ale CC50 (čo je potrebné pre režim výkonu) čoskoro naruší signál v režime prehliadača. Nechcete, aby som to predpokladal.

Na vyriešenie tohto problému existuje niekoľko scenárov:

1. Odstráňte hodnotu CC50 a vyberte RIG na Kemper Stage.

2. Alebo oddeľte BROWSER aj Performance na samostatných stránkach.

Then this would be Page A (BROWSER page). You can select 18 PC’s and use Bank Down by press-and-hold Button 6 or use External Switch 1. Bank Up works in a similar way with press-and-hold Button 12 or External Switch 2.

Press-and-hold Button 18 will bring you to Page B (PERFORMANCE page):

* * *

Potom by to bola stránka A (stránka BROWSER). Môžete vybrať 18 rigov a použiť funkciu Bank Down stlačením a podržaním tlačidla 6 alebo pomocou externého prepínača 1. Bank Up funguje podobným spôsobom s tlačidlom 12 a externým prepínačom 2.

Stlačením a podržaním tlačidla 18 sa dostanete na stránku B (stránka PERFORMANCE):

This will give you 18 performances. Press-and-Hold Button 18 will bring you back to Page A (BROWSER page).

To see the difference between both pages I selected different colors:
– on Page A (BROWSER page) this is OFF – no color and ON – green.
– on Page B (PERFORMANCE page) this is OFF – turquoise and ON – red.
All these colors can be changed of course.
Best regards, Patrick Voes

* * *

Takto získate 18 performance setov. Stlačením a podržaním tlačidla 18 sa vrátite na stránku A (stránka BROWSER).

Aby som videl rozdiel medzi oboma stranami, vybral som rôzne farby:

na stránke A (strana BROWSER) je VYPNUTÁ – bez farby a ZAPNUTÁ – zelená.
na stranke B (stránka PERFORMANCE) je VYPNUTÉ – tyrkysové a ZAPNUTÉ – červená.
Všetky tieto farby sa dajú samozrejme zmeniť.
S pozdravom, Patrick Voes

*

19.3.2020
————————————————————————————

Thank you very much for the information and I will summarize it so that I understand it all 🙂

With the system described above, PAGE A would be reserved for BROWSER mode on Kemper Profiler. In this setting, all footswitches would be used with a short press to switch rigs 1-18, with the specific rigs and their Program Change values I can set in the M-18. Switches 6, 12 and 18 would also have a push and hold mode and would work as follows:

switch 06 Bank down = switch to the lower bank set
switch 12 Bank up = switch to the higher bank set
switch 18 = switch from BROWSER to Performance mode

Switching (switch 18 = switching from BROWSER to Performance mode) would provide 18 sets – Performance (for briefly pressing the switches) and additionally for switch 18 (when pressed and held) would perform the function of returning to BROWER mode.

So, with such an overall setting, you need to omit the Control = 50 (54) values, or does it matter?

Program Change PCH: 1 – 128 will be executed only in BROWSER mode and in BROWSER mode no commands CC47 and CV 1 – 125 will be activated.

CC47 and CV (control value: 1 – 125) will only be accepted in Performance mode in MX-18 and Program Change values will not be accepted.

That is how it is???

* * *

Ďakujem veľmi pekne za informácie a zhrniem to, aby bolo zrejmé, že som to celé pochopil 🙂

Pri vyššie popisovanom systéme by bola PAGE A vyhradená pre BROWSER mode na Kemper Profiler. V tomto nastavení by sa všetky nožné spínače používali pri krátkom stlačení pre prepnutie rigov 1 – 18 s tým, že konkrétne rigy a ich Program Change hodnoty si viem v M-18 nastaviť. Pre spínače 6, 12 a 18 by bol možný aj režim pre stlačenie a podržanie a vtedy by fungovali takto:

switch 06 Bank down = prepnutie do nižšie položenej sady – banky
switch 12 Bank up = prepnutie do vyššie položenej sady – banky
switch 18 = prepnutie z BROWSER do Performance mode

Prepnutím (switch 18 = prepnutie z BROWSER do Performance mode) by bolo k dispozícii 18 zostáv – Performance (pre krátke stlačenie spínačov) a navyše pre spínač 18 (pri stlačení a podržaní) by plnil funkciu návratu do BROWER modu.

A teda pri takomto celkovom nastavení je potrebné vynechávať čísla = (hodnoty) Control Number 50 až 54, alebo to už je jedno?

Program Change PCH: 1 – 128 bude realiziované len v BROWSER mode a v BROWSER mode nebudú akcetované žiadne príkazy CC47 a CV 1 – 125.

CC47 a CV (control Value: 1 – 125) bude zase v MX-18 akceptované len v Performance mode a naopak nebudú tu akceptované hodnoty Program Change.

Tak to je???

*

19.3.2020
————————————————————————————

Hi Marian, – Yes, that is almost correct. Only one thing: changing from BROWSER mode to PERFORMANCE mode and visa versa is only possible if you this manually on the Kemper. As far as I know, there is no way to change modes using MIDI.
The MX will change between Page A and Page B using Button 18 press-and-hold. Page A will only work in Browser mode, Page B will only work in performance mode.
Best regards, Patrick Voes

* * *

Ahoj Marian, – Áno, to je takmer správne. Jediná vec: prechod z režimu BROWSER na režim PERFORMANCE a naopak je možné iba v prípade, že sa režim Brower / Performance prepne manuálne na zariadení Kemper. Pokiaľ viem, neexistuje spôsob, ako zmeniť režimy pomocou MIDI.
MX sa zmení medzi stránkou A a stránkou B stlačením a podržaním tlačidla 18. Stránka A bude fungovať iba v režime Brower, stránka B bude pracovať iba v režime Performance.
S Pozdravom, Patrick Voes

*

19.3.2020
————————————————————————————
Hi Patrik
Well, it’s almost perfect, a pity that you don’t switch Brower and Performance mode over some CC over MIDI. Personally, I think that this must also be in Kemper the lips somehow treated and some command (in digital form) to it.
* * *
Ahoj Patrik

No, je to takmer dokonalé, škoda, že nejte prepnúť Brower a Performance mode cez nejaký CC po MIDI. Osobne si myslím, že aj toto musia mať v Kempery nejako ošetrené a nejaký povel (v digitálnej forme) na to existuje.

Hello,

Now I thought, in Kemper Profiler there is the option to assign the Pergformance Up / Down function via the foot switch – down the link to the url of my page and the bottom is: Performance Up/Down switch

https://mojagitara.com/kemper-profiler-prepinace-looper-tap-tuner/

* * *

Teraz ma napadlo, v Kemper Profiler je možnosť priradiť funkciu Pergformance Up/Down cez nožný spínač – dole link na url moju stránku a úplne dole je to: Performance Up/Down switch

Kemper Profiler – prepínače LOOPER, TAP a TUNER

Hi Marian,
Be aware that all Midi controllers are Master and don’t have any clue if something is changed on the Slave.
To be more specific: If you use this function on the Kemper, the MX (or any other Midi controller) won’t know that you changed the Performance. This doesn’t have to be a bad thing. For example if you use performances on the MX and select rigs on the Kemper. However, if you want to have control of the same function (performances) on both MX switches and Kemper switches you will get conflicts.

Best regards, Patrick Voes

*  *  *

Ahoj Marian,
Uvedom si, že všetky ovládače Midi sú Master a nemajú potuchy, ak sa niečo zmení na Slave.
Presnejšie povedané: Ak použijete túto funkciu na zariadení Kemper, MX (alebo akýkoľvek iný ovládač Midi) nebude vedieť, že ste zmenili Performance. To nemusí byť zlá vec. Napríklad, ak používate performances na MX a vyberiete rigy na Kempery. Ak však chcete mať kontrolu nad rovnakou funkciou (performances) na prepínačoch MX a Kemper, dostanete konflikty.

S Pozdravom, Patrick Voes

*

28.3.2020
————————————————————————————
*
The SW-1 & SW-2 are switches to work with the VOES MX line, connected to the Expression Inputs
SW-1 & SW-2 sú prepínače pre prácu s VOES MX line, pripojené do Expression vstupov
*

*

18.4.2020
————————————————————————————
*

New firmware v3.06 is now online. Biggest improvement is that the MX can now sync with the Fractal FM3. Release notes NEW: Added Device „FM3“. All commands „AFX3 – xxx“ are renamed as „AFX3/FM3 – xxx“. Added templates for FM3 in Easy Setup Tab.

NEW: „Don’t send CC values on PC“ in Global Tab.

IMP: When using „KMPR…“, „AFX1/2…“ or „AFX3/FM3…“ commands and MX Midi In is not connected to Kemper/FAS. Previously this would freeze the MX since it expects an answer from the Kemper/FAS. Now, the MX will still freeze, but the message „Time Out! Midi In Error“ will be shown. Connect Midi In and reboot the MX.

BUG: Global buttons not working correctly on PC.

BUG: Calibrating pedals on the hardware only working after second attempt.

BUG: AMP1+CAB1 channel not syncing with the AFX3/FM3.

BUG: EDITOR: Command „CC Value“: values out the range of 1-16 not accepted.

BUG: EDITOR: When Clicking on a Button, CC and Ch values not correct loaded.

IMP: EDITOR: CC and Ch values only changeable using up/down arrows. No key input allowed (errors when changing to another button)

***

Nový firmvér v3.06 je teraz online.

Najväčšie zlepšenie spočíva v tom, že MX sa teraz môže synchronizovať s Fractal FM3. Poznámky k vydaniu NOVINKA: Pridané zariadenie „FM3“. Všetky príkazy „AFX3 – xxx“ sa premenujú na „AFX3 / FM3 – xxx“.
*
Pridané šablóny pre FM3 v záložke Easy Setup. NOVINKA: „Neposielajte hodnoty CC na PC“ na karte Globálna tab. IMP: Pri použití príkazov „KMPR …“, „AFX1 / 2 …“ alebo „AFX3 / FM3 …“ a MX Midi In nie sú pripojené k Kemper / FAS. Predtým by to zastavilo MX, pretože očakáva odpoveď od Kemper / FAS. Teraz bude MX stále mrznúť, ale zobrazí sa správa „Time Out! Midi In Error“. Pripojte Midi In a reštartujte MX.
*
Chyba: Globálne tlačidlá na PC nefungujú správne.
Chyba: Kalibrácia pedálov na hardvéri funguje až po druhom pokuse.
Chyba: AMP1 + CAB1 kanál sa nesynchronizuje s AFX3 / FM3. Chyba: EDITOR: Príkaz „CC Value“: hodnoty mimo rozsah 1-16 neakceptované.
Chyba: EDITOR: Keď kliknete na tlačidlo, hodnoty CC a Ch sa nenačítajú správne. IMP: EDITOR: Hodnoty CC a Ch sa dajú meniť iba pomocou šípok nahor / nadol. Nie je povolený žiadny vstup z klávesnice (chyby pri zmene na iné tlačidlo) *
*
xx.X.2020
————————————————————————————
*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *