|

Rytmus a rytmické cítenie

Rytmuspravidelné striedanie rôznych fáz určitého deja nie je len doménou hudby ale je súčasťou napríklad aj prírodných javov, biologických pochodov (tlkot srdca, dýchanie). Môžeme teda povedať, že rytmus označuje rôzne druhy pohybu, ktorý je organizovaný v časovej postupnosti a úzko súvisí s tempom.

Tempo – je základná prednesová rýchlosť skladby, cvičenia, frázy, či motívu. Tempo sa najčastejšie vyjadruje počtom štvrťových nôt za minútu. Rýchlosť tempa je závislá od dĺžky tejto základnej notovej hodnoty. Takto môže mať štvrťová nota rôznu skutočnú (reálnu) dĺžku.

Pod pojmom hudobný rytmus sa rozumie vnútorné členenie metrických jednotiek – taktov (čo je takt – pozri tu). Jednoducho povedané, je to striedanie tónov rôznej d從ky a rozličného prízvuku organizovaného na báze rytmickej a metrickej pulzácie. Rytmickú pulzáciu chápeme ako sled rovnakých, pravidelne sa opakujúcich úsekov – dôb, ktoré tvoria základ časového priebehu hudby.

Metrická pulzácia je rytmický pohyb založžený na zákonitom striedaní prízvučných a neprízvučných dôb. Metrickú pulzáciu ako základ prežžívania metra ovplyvňuje tempo, d從ky tónov a ich vzťahy ako aj akordická výstavba. …

Schopnosť vnímania a prežžívania emocionálneho výrazu časového priebehu hudby (rytmu, metra, pulzácie) a vlastnou motorikou (pohybom ho precítiť a reagovať naň) nazývame rytmickým cítením. Keďže hudobný rytmus ako pojem šširššieho významu prebieha na báze rytmickej a metrickej pulzácie súčasne, ujal sa v hudbe priliehavejšší termín –- hudobný metrorytmus.

Priebeh hudobného metrorytmu je vyjadrený nasledujúcou schémou, v ktorej úsečka ( /\—\) ako časový úsek predstavuje jednu dobu (v uvedenej schéme je to šštvrová nota). Štvrová nota ako hodnota jednej doby teda s týmto časovým úsekom súhlasí. Keď si pozorne vššimnete ostatné úseky, zistíte, žže počas jednej doby sa môžže vystriedať viac tónov menššej hodnoty, prípadne dĺžka tónu môžže presahovať trvanie jednej doby. Na označenie prízvučnej a neprízvučnej doby sú použžité značky: > –= prízvučná doba, oblúčik = neprízvučná doba.

 

Takt a taktové predznačenie

Takt je základnou jednotkou pravidelného striedania prízvučných a neprízvučných dôb. Prízvučnou -– ťažžkou dobou je vžždy prvá doba v takte. Takty oddeľujeme taktovými čiarami. Dvojitú taktovú čiaru použžívame na konci skladby alebo na ukončenie jej určitej časti ale ak máme na to iný dôležitý dôvod.

Takt určíme na začiatku piesne alebo hudobnej skladby zlomkom (bez zlomkovej čiary). Čitateľ -– vrchné číslo udáva počet dôb v takte a menovateľ –- spodné číslo, určuje hodnotu noty, ktorá pripadá na jednu dobu = koľko / čoho.

Toto označenie taktu voláme taktové predznačenie a píššeme ho za prísluššným kľúčom a predznamenaním tóniny.

Vššimnite si taktové predznačenie a priebeh hudobného metrorytmu na príklade piesne „Vstávaj Hanzo hore” a ako taktujeme dvojdobý takt.

Keď sa v skladbe pravidelne striedajú dva druhy taktov, napíššeme na začiatok dvojité taktové predznačenie:

Pre bližšie informácie k téme „takt“ – „takty“ si pozri túto tému:

https://mojagitara.com/takt-a-predtaktie/

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *