|

Takt a predtaktie

Taktje časť (úsek) v notovej osnove oddelený dvoma zvislými čiarami. Jednotlivé dĺžkové hodnoty nôt sú v takte zoskupené do skupín. Takty sú základnou rytmickou a metrickou jednotkou v skladbe. Takty tvoria motívy, vety a celé skladby. Najpoužívanejšie takty v praxi sú celý (C), štvorštvrťový (4/4), polový (1/2), trojštvrťový (3/4), šesťosminový (6/8), atď.

1. celý takt má štyri doby s nepravidelným rytmickým delením

2. štvorštvrťový takt má štyri doby deliteľné na štyri štvrťové noty

3. dvojštvrťový takt má dve doby, napríklad polka

4. trojštvrťový takt má tri doby, napríklad valčík

Skladba alebo jej časť sa nemusí začínať vžždy prvou –- prízvučnou dobou. Ak začína inou dobou ako prvou, ide o neúplný takt = predtaktie. V staršej hudobnej literatúre sa aj posledný takt písal neúplný, aby s predtaktím vytváral úplný takt. V dnešnej dobe sa to používa už menej. Príklad predtaktia v umelej piesni L. v. Beethovena „Sedmihlások”.

Predtaktie – je neúplný takt na začiatku skladby, ktorý môže tvoriť rôzny počet nôt až do rozsahu hodnoty taktu. Napr.: predtaktie v 4/4 takte môže byť zložené z nôt do hodnoty 4/4, nie viac! Nie v každej skladbe musí byť predtaktie. Ak je, poznáme to podľa toho, že úvodné noty za kľúčom a predznamenaním po prvú taktovú čiaru dávajú súčet dĺžkových hodnôt menší ako určuje predtaktie.

Druhy taktov

Podľa počtu prízvučných dôb v takte sa rozdeľujú takty na jednoduché a zložžené. Jednoduché takty majú len jednu prízvučnú dobu. Takými taktami sú dvojdobý a trojdobý takt. Zložené takty vznikli spojením dvoch alebo viacerých jednoduchých taktov. Majú jeden hlavný prízvuk (na prvej dobe) a ostatné prízvuky vedľajšie (na prvých dobách čiastkových taktov). Napríklad zložžením dvoch 2-dobých taktov dostaneme 4-dobý takt s prízvukmi:

Zložžením dvoch trojdobých taktov dostaneme 6-dobý takt s prízvukmi:

Keď sú čiastkové jednoduché takty rovnaké, ide o pravidelne zložžený takt (v uvedenom príklade napr.: 4-dobý a 6-dobý). Keď čiastkové takty nie sú rovnaké, hovoríme o nepravidelne zložženom takte. Dobovou jednotkou taktu býva najčastejšie šštvrová nota a po nej osminová a polová nota.

Prehľad najčastejšie použžívaných taktov:

Nepravidelne zložžené takty sa najčastejššie vyskytujú v hudbe balkánskych národov a národností.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *