Digitech 2120 Artis VGS – (6) Nožný ovládač 2120 FC

Nožný ovládač 2120 FC

Pripojenie nožného ovládača 2120 FC

Pripojenie káblov: Pred pripojením alebo odpojením kábla k 2120 FC sa uistite, že je napájanie vypnuté. Pomocou štandardného 5-pinového kábla DIN (typ MIDI) pripojte 2120 FC ku konektoru na zadnom paneli 2120 VGS s označením FOOT CONTROLLER. NEPRIPÁJAJTE NIČ ALE NOŽNÝ OVLÁDAČ 2120 FC KU KONEKTORU NOŽNÉHO OVLÁDAČA NA ZADNOM PANELI 2120 VGS! INAK MÔŽETE POŠKODIŤ ZARIADENIE. AK POTREBUJETE OVLÁDANIE MIDI, PRIPOJTE MIDI ZARIADENIA K MIDI IN JACK.

Použiť napájanie: Keď zapnete 2120 VGS, zapne sa aj nožný ovládač.

Výber programu: Vyberte si ľubovoľný program vo vybranej banke pomocou 1-5 nožných spínačov.

Prepnúť efekty: Efekty môžete v programe zapnúť a vypnúť pomocou nožných spínačov 6-0.

Výber banky: Môžete prechádzať 19 bankami 2120 VGS jednoduchým stlačením nožného spínača <Bank Up> alebo <Bank Down> na 2120 FC. Po výbere banky stlačte jeden z blikajúcich nožných spínačov a 2120 VGS sa presunie na zvolenú banku.

Spustenie nožného ovládača 2120 FC

Ovládacie prvky a funkcie na prednom paneli:

Predný panel 2120 FC pozostáva z 20-znakového vákuovo-fluorescenčného displeja, desiatich programovateľných nožných spínačov, špeciálneho bypassového nožného spínača, prepínača Select a vstavaného pedálu plynulého ovládača.

• Prepínače 1-0 – Každý programovateľný prepínač má číslo (1-0) a možno ho naprogramovať tak, aby fungoval jedným z niekoľkých spôsobov.

• Prepínač Bank Up/ (Hold) Tuner – Tento prepínač vám umožňuje pohybovať sa nahor v ponuke Bank a vybrať Banky jednoduchým stlačením nožného spínača. Postupnými stlačeniami sa presuniete na nasledujúcu banku. Keď sa dosiahne požadovaná banka, stlačte ktorýkoľvek z blikajúcich nožných spínačov a zvolená banka sa aktivuje. Keď stlačíte a podržíte nožný spínač, 2120 FC prepne 2120 VGS do režimu Tuner.

• Prepínač Bank Down/ (Hold) Bypass – Tento prepínač vám umožňuje pohybovať sa nadol v ponuke Bank a vybrať Banky jednoduchým stlačením nožného spínača. Postupnými stlačeniami sa presuniete nadol na ďalšiu banku. Keď dosiahnete požadované banky, stlačte ktorýkoľvek z blikajúcich nožných spínačov a zvolená banka sa aktivuje. Keď stlačíte a podržíte nožný spínač, 2120 FC prepne 2120 VGS do režimu Bypass.

• Expression Pedal – Ovládanie akéhokoľvek parametra v 2120 VGS v reálnom čase je možné pomocou vstavaného pedálu kontinuálneho ovládača (a/alebo externého Expression pedálu). Úplné informácie o nepretržitom priradení ovládačov nájdete v časti Rozšírené témy.

Pripojenia zadného panela:
*

Zadný panel 2120 FC pozostáva z riadiaceho výstupu (len pre použitie s 2120 VGS) a externého vstupu kontinuálneho ovládača, ak je požadovaný viac ako jeden Expression pedál alebo zdroj.

• Control Output – Control Output je 5-pinový konektor DIN (typ MIDI). Všetky riadiace informácie generované 2120 FC sa posielajú cez riadiaci výstup do 2120 VGS. 2120 FC tiež získava energiu z 2120 VGS prostredníctvom tohto kábla, čím sa eliminuje potreba samostatného napájacieho zdroja pre nožný ovládač.

DÔLEŽITÉ: Výstup Control Output nie je MIDI výstup a nemal by byť pripojený k ničomu inému ako k špeciálnemu konektoru nožného ovládača na 2120 VGS.

• Vstup externého kontinuálneho ovládača – Tento 1/4” konektor umožňuje použitie druhého kontinuálneho ovládacieho zariadenia s 2120 VGS. Reaguje na ovládacie napäťové aj odporové pedály (volume-type) a možno ho použiť v spojení so vstavaným Expression pedálom.

Základná obsluha nožného ovládača 2120 FC

Pomocou nožného ovládača 2120 FC
Nasleduje základný postup krok za krokom, ako pripojiť a používať 2120 FC s vaším 2120 VGS.

1. Uistite sa, že napájanie vášho 2120 VGS je vypnuté.

2. Pomocou štandardného 5-pinového kábla DIN (typ MIDI) pripojte ovládací výstup k vstupu nožného ovládača na zadnom paneli 2120 VGS.

VAROVANIE: Ku konektoru nožného ovládača na zadnom paneli 2120 VGS nepripájajte iné zariadenia ako 2120 FC. Toto nie je MIDI pripojenie. Pripojenie iných zariadení ako 2120 FC ku konektoru nožného ovládača môže poškodiť zariadenie.

3. Keď je 2120 FC pripojený, zapnite hlavný vypínač 2120 VGS. Signálový procesor/predzosilňovač aj 2120 FC začnú inicializačné sekvencie pri zapnutí. Po dokončení inicializácie sa na displeji 2120 FC zobrazí číslo a názov aktuálne zvoleného programu na 2120 VGS.
4. Ak chcete zmeniť programy v aktuálne zvolenej banke, stlačte jeden z očíslovaných prepínačov Patch na pedálnici. Displej sa zmení tak, aby odrážal názov a číslo novo zvoleného programu.
5. Expression pedál je z výroby nastavený na ovládanie aspoň jedného parametra v takmer každom programe v 2120 VGS. Vyskúšajte to v každom novom programe, aby ste zistili, čo robí. • 2120 VGS automaticky kalibruje 2120 FC po vytvorení pripojenia.

Názvy výrazových pedálov

Keďže je 2120 schopný umiestniť až 3 Expression pedály, názvy pedálov sa menia, ak sa používa 2120 FC. Názvy sú nasledovné:

Exp1=Pedaly výrazuvzadu2120. Keď 2120FC nie je pripojený

Exp1 = Expression pedál na 2120 FC (keď je pripojený 2120 FC)

Exp2 = Externá vložka Expression pedálu na 2120 FC (keď je pripojený 2120 FC)

Exp3 = vložka Expression pedálu na zadnom paneli 2120 (keď je pripojený 2120 FC).

Programovanie nožného ovládača 2120 FC

Všetko programovanie a nastavenie pre 2120 FC sa vykonáva z predného panela 2120 VGS. Väčšinu ponúk nastavení, ktoré sa zaoberajú 2120 FC, nájdete v časti Utility 2120 VGS.

Priradenie funkcií

Nožný ovládač 2120 FC vám pomôže usporiadať vaše zvuky do 19 skupín nazývaných Banky. Každá z týchto bánk využíva 10 patchov nožných spínačov, ktoré sú užívateľsky programovateľné na vykonávanie jednej z niekoľkých funkcií. Tieto funkcie zahŕňajú:

• Výber akéhokoľvek programu 2120 VGS

• Úprava alebo zapnutie/vypnutie akéhokoľvek parametra v reálnom čase

• Odosielanie informácií MIDI CC z portu MIDI out (Prepnite CC# pre hodnoty 0 alebo 127)

• Priraďte MIDI CC# pedálu Expression na odoslanie MIDI portu

• Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej banky (Bank Up/Down)

Ak chcete zmeniť banky, stlačte buď nožný spínač Bank Up alebo Bank Down na 2120 FC, aby ste sa dostali nahor alebo nadol o jednu banku naraz.

Ponuka nastavenia nožného ovládača obsahuje všetky možnosti nastavenia potrebné na používanie 2120 VGS s nožným ovládačom DigiTech 2120 FC. Podponuky zahrnuté v nastavení nožného ovládača sa nachádzajú na stranách 10 a 11 ponuky nástrojov a zahŕňajú:

• Priradenie patchov

• kontinuálne ovládanie

2120 obsahuje niekoľko skratiek na programovanie vášho 2120 FC:

Priradenie programov k nožným spínačom – Ak chcete priradiť ktorýkoľvek aktuálne zvolený program k nožnému spínaču Patch v aktuálne zvolenej banke, postupujte takto:

1. Uistite sa, že sa obrazovka s názvom programu zobrazuje ako je uvedené nižšie:

2. Stlačte raz tlačidlo <Assign>. Displej zobrazuje:

3. Stlačte jeden z desiatich nožných spínačov na prepojenie programu s týmto spínačom. Ak si vyberiete nožný spínač, ktorý je už priradený robiť niečo iné okrem výberu programu, na displeji sa zobrazí:

4. Otočením tlačidla <3> znovu priradíte funkciu nožného spínača, zatiaľ čo otočením ovládača <4> zostane všetko tak, ako bolo, a proces sa preruší. Keď prepojíte program s patchom v banke, LED dióda sa rozsvieti nad nožným spínačom, ktorý ste vybrali, čo znamená, že prepojenie bolo úspešné.

5. Stlačením tlačidla <Program> ukončite program.

Priradenie parametrov k nožným spínačom/expresným pedálom

2120 vám umožňuje ovládať až 16 parametrov na program. Zakaždým, keď prepojíte parameter s nožným spínačom alebo expression pedálom, pridá sa k akýmkoľvek už priradeným ovládačom. Toto je miesto, kde sa 2120 stáva oddaným pracovným koňom, ktorým je, a to tým, že všetko organizuje za vás, takže všetko, čo musíte urobiť, je vybrať, ktorý parameter je kontrolovaný, a potom povedať 2120: „Urob to tak“

Ak chcete priradiť ktorýkoľvek aktuálne vybraný parameter nožnému spínaču alebo pedálu Expression v aktuálne zvolenej banke, postupujte takto:

1. Uistite sa, že Parameter, ktorý chcete prepojiť, je zobrazený a vybraný (nižšie je príklad nastavenia zisku modulu Tube Distortion). Displej by mal vyzerať asi takto:

2. Otočením ovládača <4> vyberte parameter zosilnenia a potom raz stlačte tlačidlo <Assign>. Displej zobrazuje:

3. Zvoľte nožný spínač alebo posuňte expression pedál, ktorý chcete použiť. Príkladom môže byť použitie Exp 1. Odtiaľ použite gombíky <3> a <4> na nastavenie minimálneho a maximálneho rozsahu zisku. Keď to urobíte, na displeji sa zobrazí niečo takéto:

4. Ak chcete ukončiť režim priraďovania parametrov, stlačte tlačidlo <Program> a vráťte sa do režimu Program. Tlačidlo <Uložiť> zostane svietiť, kým sa tieto zmeny neuložia alebo kým sa nezmení program.

Ďalšie funkcie nožného spínača

Nožným spínačom na 2120 FC je možné priradiť niekoľko funkcií. Toto sa vykonáva cez ponuky nožného ovládača v časti Utilities 2120. Tieto funkcie zahŕňajú:

Priradenie prepínača prenosu CC

Postup nastavenia funkcie CC Transmit Toggle je nasledujúci:

1. Stlačte raz tlačidlo <Utilities>. Displej zobrazuje:

2. Otočte ovládač <Page> na stranu 10, kým sa na displeji nezobrazí:

3. Otáčaním ovládača <2> vyberte banku, v ktorej sa má použiť prepínač CC. Po výbere banky pomocou ovládača <3> vyberte nožný spínač, ktorý sa má použiť. Displej zobrazuje: (Poznámka – Pre funkciu CC Transmit Toggle je možné použiť iba nožné spínače aktuálne priradené k ovládacím parametrom v 2120 VGS).

4. Displej teraz ukazuje, že nožný spínač 6 v zvode 1 je možné použiť na prepínanie CC. Všimnite si, že od výroby je možné použiť nožné spínače 6-0 pre funkciu CC Transmit Toggle.

5. Teraz na priradenie čísla CC stačí otáčať funkčným gombíkom <4>, kým nedosiahnete požadovanú CC. Na displeji sa teraz zobrazí niečo takéto:

6. Stlačením <Utilities> opustíte ponuku nastavenia nožného ovládača.

Priradenie ovládania MIDI k Expression pedálom

Táto séria menu a podmenu umožňuje MIDI nastavenie Expression pedálu(ov) Control One. Existujú dva postupy, ktoré musíte vykonať, aby pedály Expression správne fungovali s MIDI:

1. Priraďte číslo CC

2. CC vysielací kanál

Assign CC Number to Expression Pedals – Táto možnosť vám umožňuje vybrať si čísla MIDI CC, ktoré chcete použiť na odosielanie správ súvislého ovládania pomocou ktorejkoľvek z troch možností pedálov Expression. Z výroby nie sú Expression pedály vopred priradené k žiadnemu MIDI CC číslu. Ak chcete priradiť, ktoré číslo CC sa odošle z pedálu Expression, postupujte takto.

1. Stlačte raz tlačidlo <Utilities>. Displej zobrazuje niečo takéto:

2. Otočte ovládač <Page> na stranu 11 v ponuke nástrojov a na displeji sa zobrazí:

3. Otáčaním ovládačov <2, 3 alebo 4> priraďte číslo CC zvolenému Expression pedálu. Displej bude vyzerať takto, ak je zvolený napríklad Exp 1. (Exp1 = Interný výraz pedálu na 2120 bez Control One. Alebo, Interný výraz na 2120 FC pri pripojení. Displej teraz zobrazuje:

4. Stlačením tlačidla <Utilities> opustíte ponuku.

Úplné vysvetlenie názvov Expression Pedal nájdete na strane 50.

CC Transmit Channel – Táto možnosť vám umožňuje nastaviť MIDI kanál, na ktorom budú CC odosielané cez port 2120 MIDI Out do iných MIDI zariadení. Ak používate 2120 FC iba pre 2120, nemusíte si robiť starosti s nastavením tejto možnosti.

Ak však plánujete používať 2120 FC na nepretržité ovládanie iných MIDI zariadení (buď v spojení s 2120 VGS alebo samostatne), musíte priradiť vysielací kanál MIDI.

Ak chcete zmeniť MIDI kanály, na ktorých budú vybrané CC vysielať do iných MIDI zariadení, postupujte takto:

1. Stlačte raz tlačidlo <Utilities>. Displej zobrazuje:

2. Otočte ovládač <Page> na stranu 3 a na displeji sa zobrazí:

3. Otáčaním ovládača <4> vyberte vysielací kanál MIDI CC. Nižšie uvedený príklad používa MIDI kanál 10.

4. Ak chcete ukončiť priradenie vysielacieho kanálu, stlačte tlačidlo <Program>.

Tu je niekoľko ďalších funkcií, o ktorých sa budete chcieť dozvedieť, aby ste zo svojho nožného ovládača 2120 FC vyťažili maximum:

Nožné spínače Bank Up/ Tuner a Bank Down / Bypass

Tieto dva nožné spínače sa nachádzajú na úplnej pravej strane 2120 FC vedľa pedálu Expression. Nožný spínač Bank Up/Tuner, ako ste možno uhádli, sa presunie na ďalší Bank Up v 2120, ako aj sprístupní režim Tune jednoduchým stlačením a podržaním nožného spínača, kým sa na displeji nezobrazí Tuner.
Pre prístup k ďalšej banke nadol stlačte raz nožný spínač. Ak chcete obísť 2120 VGS, stlačte a podržte nožný spínač, kým LED diódy neindikujú, že jednotka je teraz v režime premostenia.

Pomenovanie bánk

2120 má na výber 19 užívateľských bánk pri použití s ​​nožným ovládačom 2120 FC. Každá z bánk dostala špecifický názov, ktorý označuje, aké typy programov existujú v banke. Aby sme vám pomohli prispôsobiť 2120 vašim potrebám, dali sme vám možnosť premenovať tieto banky. Postup je nasledovný:

1. V režime Program stlačte tlačidlo <Utilities> a na displeji sa zobrazí približne toto:

2. Otočte ovládač <Page> na stranu 12 a na displeji sa zobrazí:

3. V tomto bode pomocou ovládača <2> vyberte banku, ktorú chcete pomenovať. Po výbere banky otáčaním ovládača <4> premenujte banku. Displej teraz vyzerá asi takto:

4. Pomocou ovládača <Program/Effect> zmeňte znak na znak, ktorý chcete na zvolenej pozícii.

5. Keď sa na danej pozícii zobrazí správny znak, pomocou ovládača <Page> prejdite kurzorom na ďalší požadovaný znak.
zmeniť.

6. Pomocou gombíka <2> vyberte čísla, gombíka <3> na vloženie medzier a gombíka <4> na kopírovanie a prilepenie znakov.

7. Ak chcete skopírovať znak, umiestnite kurzor pod znak, ktorý chcete skopírovať (pomocou ovládača <Page>), potom otočte ovládač <4> v smere hodinových ručičiek. Ak chcete prilepiť skopírovaný znak, umiestnite kurzor na miesto, kam chcete znak vložiť, a potom otočte ovládač <4> proti smeru hodinových ručičiek.

8. Ak chcete postup zrušiť, stlačte buď tlačidlo <Program>, aby ste sa dostali do režimu Program, tlačidlo <Edit>, aby ste sa dostali do režimu FX Edit, alebo tlačidlo <Utilities>, aby ste sa dostali do režimu Utility, v závislosti od toho, ktorý režim, do ktorého chcete vstúpiť.

 

Rozmery Control One 673 x 159 x 70 mm (26-1/2 inches by 6-1/4 inches by 2-3/4 inches)

 


použite nožného ovládača MIDI rozhrania pre váš GSP 2101 / 2120 (Artist, LE, Pro), pretože tento starý MIDI protokol je príliš pomalý pre príkazy CC (Continuous Controller). Mali by ste použiť nožný ovládač s rozhraním Digitech. Toto sú:

http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/sites/gsp2101-footcontroller.htm

Digitech Control One

Digitech GSP 2101 FC

Digitech 2120 FC

Digitech Legend II FC

a najlepší zo všetkých: Johnson J12

Otázka: Aký kábel musím použiť na pripojenie z GSP2101 k Control One / GSP 2101 FC / GSP2120FC / Johnson J12?
A: Všimnite si, že to NIE JE MIDI pripojenie, ale pripojenie Digitech interface!
3-žilový MIDI kábel nefunguje!
5-žilový DIN kábel (alebo MIDI kábel) by fungoval, ale nie v každom prípade. Napríklad na pódiu s tým budete mať problémy!!!
Naozaj potrebujete 5-žilový kábel s obrazovkou. (6 pólový kábel DIN s 5 pólovou zástrčkou).
Získajte 6-pólový DIN kábel, nie 5-pólový!
Tu je schéma, aby ste sa uistili:

http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/dat/Man-Control-One.PDF
http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/dat/Man-GSP2101FC-engl.pdf
http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/dat/Man-GSP2101FC-french.pdf


 

Pedál Johnson J12 Foot Controller ovláda efekty a parametre zosilňovačov rady Johnson Millenium. Vďaka svojmu robustnému kovovému šasi a doširoka otvorenému usporiadaniu vám J12 umožňuje dupať do sýtosti bez toho, aby ste si museli robiť starosti s precíznou prácou nôh alebo otáčaním gombíkov, keď ste na pódiu.

2 vstavané expression pedály umožňujú ovládanie viacerých parametrov efektov, zatiaľ čo priraditeľné nožné spínače umožňujú rýchle zapnutie/vypnutie akýchkoľvek efektov na vašom Millenium zosilňovači.

Toto je pedál ovládača, NIE efektový pedál. Funguje iba so zosilňovačmi série Johnson Millenium. Jedná sa o použitý pedál v pôvodnom stave, ako nový. Bez výrazného poškodenia. Obsahuje prepojovací kábel a originálnu krabicu.

Konštrukcia s odolného kovového šasi
2 vstavané expression pedály
10 priraditeľných nožných spínačov
Vákuový fluorescenčný displej
Kompatibilné iba so sériou MILLENNIUM

Podobné články

2 Comments

 1. použite nožného ovládača MIDI rozhrania pre váš GSP 2101 / 2120 (Artist, LE, Pro), pretože tento starý MIDI protokol je príliš pomalý pre príkazy CC (Continuous Controller). Mali by ste použiť nožný ovládač s rozhraním Digitech. Toto sú:

  http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/sites/gsp2101-footcontroller.htm

  Digitech Control One
  Digitech GSP 2101 FC
  Digitech 2120 FC
  Digitech Legend II FC
  a najlepší zo všetkých: Johnson J12

  Otázka: Aký kábel musím použiť na pripojenie z GSP2101 k Control One / GSP 2101 FC / GSP2120FC / Johnson J12?
  A: Všimnite si, že to NIE JE MIDI pripojenie, ale pripojenie Digitech interface!
  3-žilový MIDI kábel nefunguje!
  5-žilový DIN kábel (alebo MIDI kábel) by fungoval, ale nie v každom prípade. Napríklad na pódiu s tým budete mať problémy!!!
  Naozaj potrebujete 5-žilový kábel s obrazovkou. (6 pólový kábel DIN s 5 pólovou zástrčkou).
  Získajte 6-pólový DIN kábel, nie 5-pólový!
  Tu je schéma, aby ste sa uistili:

  http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/dat/Man-Control-One.PDF
  http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/dat/Man-GSP2101FC-engl.pdf
  http://www.tube-tester.com/sites/gsp2101/dat/Man-GSP2101FC-french.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *