Hotone AMPERO MINI manuál

https://www.hotoneaudio.com/products/multi-effects/Ampero%20Mini

Hotone AMPERO MINI online manuál EN

Zoznam patchov a ďalšie info k Hotone AMPERO tu: https://mojagitara.com/hotone-ampero/

Definície

modul

Ampero Mini podporuje súčasné použitie až 9 efektov. Každý sa nazýva „modul efektov“ alebo jednoducho „modul“. V každom module je k dispozícii niekoľko efektov.

Parameter

Premenné, ktoré určujú použitie efektu, sa nazývajú „parametre“. Ak si predstavíme každý modul ako samostatný efektový pedál, tak každý parameter by bol gombík na tomto pedáli

Patch

Stav ON/OFF každého modulu a nastavenia parametrov sú uložené v jednotkách nazývaných „patch“. Toto sú vaše „tóny“. Použite patche na vyvolanie, úpravu a uloženie vašich obľúbených tónov.

Bank

Sada 3 patchov sa nazýva „banka“. Ampero Mini má celkovo 66 bánk, vrátane 33 upraviteľných hráčskych (užívateľských) bánk a 33 továrenských bánk (F01-F33), ktoré je možné upraviť tak, že sa neuložia.

1. Obrazovka displeja: Zobrazuje aktuálny stav Ampero Mini. Pomocou dotykovej obrazovky môžete vyberať efekty, upravovať patche a upravovať tóny.

2. Nožný spínač: Používa sa na zmenu patchov, zapnutie/vypnutie efektov, nastavenie tempa tapovania atď.

3. EXP/CTRL (FS 3/4): 1/4″ TRS vstup, pre pripojenie externého expression pedálu/ovládača nožného spínača. Ideálne pre Hotone Ampero Press alebo Ampero Switch.

4. VSTUP: 1/4″ mono vstupné pripojenie pre elektrické/akustické nástroje.

5. VÝSTUP: Nevyvážené 1/4″ TRS stereo výstupné pripojenie k zosilňovačom alebo inému zariadeniu. Pre stereo pripojenie je potrebný Y kábel na rozdelenie L/R výstupných kanálov (Tip=ľavý kanál, Ring=pravý kanál).

6. PHONES: 1/8″ stereo výstup pre pripojenie slúchadiel.

7. AUX IN: 1/8″ stereo vstup pre pripojenie externých zariadení (telefón, MP3 prehrávač) na cvičenie a jamovanie.

8. Ovládač hlasitosti: Nastavuje celkovú hlasitosť všetkých výstupných pripojení.

9. USB: Konektor USB 2.0 Type-C na pripojenie k počítaču.

10. Pripojenie napájacieho zdroja: Zapojte pripojený napájací zdroj (9V DC stredový záporný pól), aby ste zapli jednotku.


Začíname

1. Pripojenie vášho zariadenia – Zapojte gitaru do vstupného konektora Ampero Mini a zapojte 1/4″ mono kábel z OUTPUT do vášho zosilňovača.

Nezabudnite:

(1) Znížte hlasitosť zosilňovača.

(2) Pripojte váš kábel k FX Loop Return zosilňovača, ak ho má. Pozrite si stranu 14.

(3) Pri pripájaní k stereo zvukovému systému použite Y kábel na rozdelenie L/R kanálov.

2. Otočte ovládač hlasitosti Ampero Mini úplne nadol, potom pripojte napájací zdroj, aby ste Ampero Mini zapli.

3. Kalibrujte – nalaďte struny. Stlačením a podržaním nožného spínača 1 a 2 súčasne zapnite ladičku. Ťahajte každú strunu a laďte, kým výška nedosiahne stred obrazovky a nezmení farbu na zelenú, ako je uvedené nižšie: Keď skončíte, klepnutím na ľubovoľný nožný spínač ukončite ladičku.

4. Vyberte patch (program): Klepnutím na nožný spínač 1 sa presuniete späť cez záplaty, ťuknutím na nožný spínač 2 sa presuniete vpred medzi záplatami.

Hlavná obrazovka

Keď je Ampero Mini zapnuté, zobrazí sa hlavná obrazovka, ako je znázornené nižšie:

1. Číslo aktuálneho patchu

2. Názov aktuálnej záplaty, posúvaním po lište prechádzajte patchmi.

3. Tlačidlo späť pre výber patchov

4. Tlačidlo dopredu pre výber patchov

5. Parametre rýchleho prístupu – upravte ich posunutím alebo klepnutím na tlačidlá +/-. Podržaním názvu parametra môžete zmeniť parameter, ktorý ovládate. Pozrite si stranu 9.

6. CTRL/EXP vám umožňuje prístup k nastaveniam ovládania. Pozrite si stranu 9.

7. DRUM otvorí nastavenia bubnového automatu. Pozrite si stranu 5.

8. GLOBAL otvorí stránku globálnych nastavení. Pozrite si stranu 11.

9. EDIT umožňuje upraviť aktuálny patch. Pozrite si stranu 7.

10. Merač úrovne, ktorý ukazuje aktuálnu úroveň I/O:

11. Podržaním uzamknete zariadenie

Keď podržíte ikonu zámku na obrazovke alebo stlačíte tlačidlo zámku na zariadení, Ampero Mini sa uzamkne. Obrazovka sa zobrazí takto. Po opätovnom stlačení tlačidla uzamknutia sa zariadenie odomkne. Ak zadáte ďalšie stránky (Tuner, Looper atď.) stlačením nožných spínačov, zariadenie sa tiež odomkne.

12. Označuje aktuálne tempo patchu

Používanie obrazovky

Dotykové ovládanie – Zmenu opráv a úpravy nastavení je možné vykonať pomocou dotykovej obrazovky. Môžete tiež posúvať parametre a upravovať ich.

Tlačidlá „+/-“ sa zobrazia po stlačení parametra, ako je uvedené vyžšie. Kliknutím na tlačidlá „+/-“ upravte parameter (alebo stlačte a podržte pre rýchle nastavenie). Tlačidlá „+/-“ zmiznú, ak sa určitý čas nepoužíva alebo znova stlačíte aktuálny parameter.

Mini nástroje v Ampero

Ampero Mini je vybavený niekoľkými skvelými nástrojmi na rozšírenie vášho zážitku z hrania: tuner, bicí automat, looper a funkcia CTRL.

TUNER – V predvolenom režime sa súčasným stlačením 1 a 2 nožných spínačov otvorí tuner.

V hornej časti je stupnica, ktorá označuje vašu výšku tónu. Vľavo od stredu je tón podladený a vpravo od stredu je tón nadladený. Správne naladenie signalizuje stredová zelená ryska. Keď ladíte svoj nástroj smerom k stredu, farba stupnice sa zmení z červenej (rozladená) cez žltú (blízka výška tónu) až po zelenú (naladená).

Pomocou REF PITCH upravte kalibráciu výšky tónu v rozsahu od 432 Hz do 447 Hz. Štandardná výška tónu je nastavená na 440 Hz.

MODE vám umožňuje vybrať režim tunera z Thru (pre signál cez), Bypass (premostenie) alebo Mute (pre tiché ladenie).

Tuner môžete opustiť buď stlačením ľubovoľného nožného spínača alebo stlačením tlačidla Späť na dotykovej obrazovke.

DRUM (BICIE)

Stlačením DRUM na hlavnej obrazovke získate prístup k bubnovému automatu.

Na rolovanie medzi žánrovými štýlmi použite zoznam štýlov na pravej strane displeja. Ampero Mini má 100 štýlov bubnov. Pozrite si stranu 32.

Pomocou TEMPO upravte tempo bubna v rozsahu od 40 BPM do 250 BPM. Pomocou VOLUME upravte hlasitosť bubna od 0 do 100.

Ak potrebujete nastaviť tempo bubna pomocou funkcie Tap Tempo, zapnite prepínač BPM SYNC. V tomto prípade bude tempo bubna rovnaké ako tempo patchu. Opustite ponuku bubnového stroja stlačením BACK vľavo hore. Opustenie ponuky nezastaví bubny v hre.

Pripomienka: Nastavenie tempa bubna ovplyvní tempo patchu, ak zapnete BPM SYNC.

LOOPER

V predvolenom režime podržte nožný spínač 1 a 2 spolu na viac ako 2 sekundy, aby ste otvorili ponuku slučky.

Lišta priebehu v hornej časti sa počas nahrávania a overdubbingu zobrazí červenou farbou. V režime prehrávania sa zobrazí zelenou farbou. Nožný spínač 1 je funkcia „Rec/Play“. Nožný spínač 2 je funkcia „Stop/Clear“.

Keď nahrávate frázy s bicími rytmami, môžete synchronizovať bicie rytmy so slučkovou frázou zapnutím prepínača synchronizácie bicích. Upozorňujeme, že niektoré neobvyklé operácie (napr. náhodné prehrávanie/zastavenie slučky/bicie automat alebo zmena štýlu/tempa bubna) môžu prerušiť stav synchronizácie. Zapnutie/vypnutie 1/2 SPD a REV to neovplyvní.

REC LEVEL nastavuje úroveň nahrávania v slučke od 0-99.
PRE/POST vyberá pozíciu loopera v reťazci efektov.
• V režime Pre bude looper zaznamenávať mono zvuk bez akýchkoľvek efektov až do 100 sekúnd.
• V režime Post bude looper zaznamenávať stereo zvuk s efektmi až do 50 sekúnd.

LOOP LEVEL nastavuje hlasitosť prehrávania slučky od 0-99.
Opustite looper stlačením BACK v ľavej hornej časti obrazovky.

Ampero Mini Tools

Predvolené režimy prevádzky a stavu Looperu:

Môžete použiť „Nožný spínač X“ (X=1-2, čo zodpovedá FS 1,2) na priradenie funkcie nožného spínača na stránke looper. Funkcia zahŕňa nasledovné:

Nahrávanie/prehrávanie: Klepnutím spustíte nahrávanie a opätovným klepnutím spustíte prehrávanie

Drum Rec/Play: Spustenie bubna pri spustení nahrávania

Zastaviť/Vymazať: Klepnutím zastavíte nahrávanie a podržaním vymažete

Drum Stop/Clear: Zastavenie bubna pri zastavení nahrávania

FX: Klepnutím prepnete funkciu 1/2 rýchlosti. Podržaním prepnete funkciu spätného chodu. (fialová LED svieti)

1/2 SPD: zapnuté (žltá LED svieti)/vypnutá (žltá LED vypnutá)

REV: On (biela LED svieti)/Off (Biela LED nesvieti)

Bubon: zapnutý (azúrová LED svieti)/vypnutá (azúrová LED nesvieti)

Looper Exit: Ukončí stránku looperu.

Pripomienka:

1. Keď nahrávanie slučky dosiahne svoj časový limit, looper automaticky zastaví nahrávanie a spustí prehrávanie.

2. Keď je looper v režime Post, zmena patchov nezmení už nahraté slučkové frázy.

3. Funkcie polovičnej rýchlosti a spätného chodu ovplyvnia všetky zaznamenané slučkové frázy.

4. Ak sa looper počas chodu prepne do inej polohy, slučka sa automaticky zastaví a vymaže sa.

Pomocou funkcie CTRL

Funkciu môžete prepnúť na funkciu CTRL stlačením a podržaním nožného spínača 1, potom opakovaným stláčaním nožného spínača 1 ho zapnete alebo vypnete so zeleným a červeným svetlom LED pre zobrazenie aktuálneho stavu. Pomocou ponuky CTRL Settings vyberte, ktoré moduly aktuálneho patchu budú ovládané funkciou CTRL. (pozri stranu 9).

Ampero Mini podporuje až 3 ovládacie prvky CTRL (CTRL 1-3). Stlačte a podržte nožný spínač 1, aby ste použili funkciu CTRL 1, použite externý nožný spínač pre funkciu CTRL 2/3 (pozri stranu 12).

Klepnite na Tempo a klepnite na Rozdeliť

Podržaním nožného spínača 2 prepnete funkciu na Tap Tempo, LED nožného spínača sa rozsvieti na modro a bude blikať pri nastavenom tempe. Tempo nastavte opakovaným poklepaním na nožný spínač. Toto tempo bude platiť pre čas oneskorenia a ďalšie efekty s nastaviteľnými parametrami rýchlosti.

Ak chcete, aby sa určitý efekt ovládal tempom ťuknutia, prejdite do nastavení patchu, vyberte efekt a potom vyberte možnosť SYNC. Keď to urobíte, čas sa zosynchronizuje s hodnotou tempa tap.

Môžete sa tiež rozhodnúť, že namiesto tempa založeného na čase použijete rozdelenie klepnutím. Predvolené rozdelenie poklepaním je nastavené na štvrťové noty (1/4). Hodnoty rozdelenia klepnutím vo vzťahu k ich hudobným úderom sú uvedené nižšie:

Prispôsobenie vášho Ampero Mini

Táto časť vám ukáže, ako prispôsobiť nastavenia vášho Ampero Mini, upraviť patche, nastaviť expression pedál a zmeniť ďalšie funkcie podľa vášho vkusu.

UPRAVIŤ – EDIT

Upravte svoje patche, aby ste získali požadovaný tón. Pamätajte, že zapnutie/vypnutie modulov a úprava parametrov zmení aktuálnu opravu. Ak pred uložením zmien prepnete opravy alebo vypnete Ampero Mini, zmeny sa stratia. Uistite sa, že ste stlačili SAVE v pravom hornom rohu obrazovky, aby ste uložili vaše nastavenia.

Ponuka úprav patchov – Patch edit menu

Pomocou šípok dopredu/dozadu na obrazovke vyberte patch z hlavnej ponuky.
Ťuknutím na nožný spínač 1 sa presúvate späť medzi patchmi, ťuknutím na nožný spínač 2 sa posúvate vpred medzi patchmi. Potom stlačte EDIT, aby ste vstúpili do ponuky úprav opravy:

Ponuka pozostáva z desiatich ikonových štvorcov predstavujúcich deväť efektových modulov Ampero Mini a modul hlasitosti/tempa. Predvolený signálový reťazec je usporiadaný takto:
FX1 (vyberte jeden) – FX2 (vyberte jeden) – AMP (simulátor zosilňovača) – NR (redukcia šumu) – CAB (simulátor skrine) – EQ (ekvalizácia) – FX3 (vyberte jeden) – DLY (oneskorenie) – RVB (reverb). FX1, FX2 a FX3 budú mať efekty podľa vášho výberu.

Stlačením štvorčeka vyberte modul a potom pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia modul zapnite alebo vypnite. Stlačte EDIT pre vstup do menu úprav modulu. Current FX zobrazuje vplyv na aktuálny modul. Keď vyberiete štvorec TEMPO/VOLUME, môžete upraviť tempo patchu (40-250 BPM) a hlasitosť patchu (0-99) pomocou dotykovej obrazovky. Ak chcete štvorec presunúť na inú pozíciu, dvakrát stlačte štvorec, aby ste ho zdvihli:

Stlačením ďalšieho štvorca vložíte na zvolenú pozíciu:

Pripomienka: Štvorec VOLUME/TEMPO je pevný na konci.

Na úpravu alebo zapnutie/vypnutie aktuálneho modulu použite ovládací panel modulu. Vyberte efekt zo zoznamu efektov. Panel parametrov zobrazuje nastaviteľné parametre zvoleného efektu. Ak má vybraný efekt viac ako tri nastaviteľné parametre, na pravej strane panela parametrov sa zobrazí šípka. Stlačením šípky zobrazíte ďalšie parametre. Posuňte na tri parametre rýchleho nastavenia alebo klepnite na tlačidlá +/- a upravte parametre.

Viac informácií o moduloch, efektoch a parametroch. Pozrite si stranu 18.

Pripomienka: V niektorých extrémnych prípadoch sa môže signálový procesor preťažiť a zobraziť upozornenie „Preťaženie systému“.

Nastavenia ovládania

Pomocou nastavení ovládania určte funkciu CTRL a rýchly prístup k cieľom, nastavte parametre expression pedálu a nakalibrujte expression pedál.

Pamätajte, že všetky nastavenia ovládania sa zmenia pri výmene patchu. Ak pred uložením zmien prepnete patch alebo vypnete Ampero Mini, zmeny sa stratia.

Uistite sa, že ste stlačili SAVE v pravom hornom rohu obrazovky, aby ste uložili vaše nastavenia. Stlačením klávesu CTRL v hlavnej ponuke vstúpite do ponuky ovládania.

Vykonajte výber z pravého a ľavého panela. Podobne ako ponuka parametrov efektového modulu, aj panel výberu obsahuje tri nastaviteľné možnosti. Tieto možnosti sa zmenia podľa aktuálnej možnosti ponuky. Ak má vybraná ponuka viac ako tri nastaviteľné možnosti, na pravej strane panela výberu sa zobrazí šípka. Stlačením šípky zobrazíte ďalšie možnosti.

Aktuálne nastavenia

Stlačenie Current Settings vám umožní vidieť funkciu nožného spínača CTRL pre aktuálny patch, ciele gombíkov rýchleho prístupu a cieľ expression pedálu.

Rýchly prístup

Táto ponuka vám umožňuje nastaviť ciele parametrov pre tri parametre rýchleho prístupu v rámci aktuálneho patchu. Cieľmi parametrov môžu byť aj parametre efektov aktuálneho efektového modulu, hlasitosť patchu a tempo patchu.

Pomocou MODULE vyberte cieľový modul. Ak nechcete, aby bol rýchly prístup para zapnutý, vyberte OFF pre vypnutie jeho funkcie.

Efekt, ktorý aktuálny modul používa, sa zobrazí v strede výberového panela.

Pomocou PARA vyberte parameter, ktorý chcete ovládať. Ovládateľné parametre sa budú líšiť v závislosti od rôznych modulov a efektov.

Viac o ovládateľných parametroch rôznych modulov a efektov nájdete v zozname efektov. Pozrite si stranu 18.

Môžete podržať ľubovoľný parameter na výberovom paneli hlavnej ponuky, aby ste zmenili cieľ rýchleho prístupu pre ovládanie vo vyskakovacom menu. Klepnutím na parameter ho zmeníte.

Nastavenia CTRL

Toto menu sa používa na nastavenie funkcie CTRL Ampero Mini. Ampero Mini umožňuje nastaviť až 3 funkcie CTRL, pre CRTL 1-3 môžete priradiť rovnaké alebo rôzne ciele CTRL. Použite funkciu CTRL 1 podržaním nožného spínača 1, použite CTRL 2, 3 externým nožným spínačom.

Na paneli je uvedených 9 efektových modulov Ampero Mini. s áno a nie pod každým modulom, aby sa ukázalo, či sú CTRL 1-3 aktivované alebo nie. Na obrázku vyššie je FX2 ovládaný pomocou CTRL 1. Stlačte pre zmenu medzi áno/nie a stláčaním šípok vpravo/vľavo rolujte modulmi.

Nastavenia EXP

Z tohto menu môžete ovládať nastavenia alebo kalibrovať váš externý expression pedál.

V tejto ponuke sú 3 možnosti: Cieľ, Rozsah výrazu a Kalibrácia.

– Cieľ (target)

V rámci možnosti Cieľ môžete nastaviť cieľ ovládania pedálu. Pre expression pedál môžete nastaviť maximálne 5 parametrov: 4 efektové parametre a ovládač hlasitosti.

Na paneli výberu predstavuje MODULE X (X znamená 1-4 ovládateľné ciele) modul efektov v hre. EFFECT X zobrazuje skutočný názov efektu a PARA X zobrazuje ovládateľný parameter efektu.

Na paneli výberu zapnite prepínač VOLUME, aby ste mohli použiť expression pedál na celkové ovládanie hlasitosti (post volume). Rozsah je pevný: minimálny pri úplnej päte a maximálny pri úplnej špičke.

 

Poznámka: Ovládač hlasitosti bude fungovať súčasne s ostatnými štyrmi ovládačmi parametrov efektu, keď ho zapnete. Expression pedál môžete vypnúť otočením voľby OFF na paneli nastavení.

– Rozsah výrazov (Expression range)

Vo voľbe Expression Range môžete nastaviť rozsah expresie pedálu Expression a krivku rozmietania. Na zmenu týchto nastavení sú k dispozícii štyri nastaviteľné terče. Ovládanie hlasitosti nebude ovplyvnené.

Na paneli výberu predstavuje MIN X (X znamená 1-4 ovládateľné ciele) najnižšiu hodnotu rozsahu. Toto je hodnota, ktorú bude mať pedál po stlačení úplne nahor. MAX X predstavuje najvyššiu hodnotu rozsahu, keď je pedál stlačený úplne nadol. CURVE X predstavuje krivku, ktorú bude pedál sledovať pri stlačení úplne nahor až nadol.
Rozsah MIN a MAX je 0-100 a hodnota MIN môže byť väčšia ako hodnota MAX.

Existujú tri typy KRIVKY:

Čiara sleduje priamku.
Exp sleduje exponenciálnu líniu od pomalého k rýchlemu.
Log sleduje logaritmickú čiaru, ktorá sa mení pri pohybe pedálu.

– Kalibrovať

Možnosť Calibrate vám pomôže kalibrovať váš expression pedál. Je dôležité kalibrovať expression pedál, ak zistíte, že sweep má veľmi malú alebo príliš veľkú zmenu v efekte, ktorý ste nastavili.

Stlačte Kalibrovať a paneli výberu a zobrazia sa tieto pokyny:

Zdvihnite pedál úplne hore (späť) a stlačte NEXT.

Potom stlačte pedál úplne nadol a stlačte NEXT.

Potom silno zatlačte špičku pedálu nadol a stlačte NEXT. Kalibrácia sa nastaví a zobrazí sa táto správa:

Stlačte REPEAT pre opätovné spustenie procesu kalibrácie alebo stlačte BACK pre ukončenie procesu kalibrácie a návrat do predchádzajúcej ponuky.

ULOŽIŤ – SAVE

V ponuke SAVE môžete uložiť zmeny, ktoré ste vykonali v parametroch efektov, kontrolných informáciách a iných upraviteľných cieľoch. Je veľmi dôležité uložiť zmeny, ktoré ste vykonali v nastaveniach tónu a ovládania!

GLOBAL

Použite ponuku GLOBAL na nastavenie globálnych funkcií Ampero Mini vrátane nastavení I/O. Z tejto ponuky sa tiež môžete vrátiť k továrenským nastaveniam. Globálne nastavenia ovplyvnia celkový pracovný stav Ampero Mini. Tým sa prepíšu všetky ostatné nastavenia vykonané vo vašich záplatách. Akékoľvek zmeny vykonané v Globálnom nastavení sa automaticky uložia a okamžite začnú fungovať. V hlavnom menu stlačte GLOBAL pre vstup do menu globálnych nastavení. Obrazovka bude vyzerať takto:

I/O

Nastavte globálne úrovne a modely I/O v ponuke I/O.

Nastavte optimálnu vstupnú úroveň pre nástroj alebo iný vstup, ktorý používate. Nastaviteľný rozsah je od -20dB do +20dB. Predvolená hodnota je 0 dB. Režim No Cab slúži na pripojenie k nástrojovým zosilňovačom bez zmeny uložených predvolieb. Zapnutím tohto režimu sa vynechá modul CAB pre L/R výstupné kanály Ampero Mini, pričom sa budú ignorovať predvolené nastavenia. Na výstupné kanály L/R môžete použiť rôzne nastavenia pre rôzne scenáre. Predvolene je nastavené Vyp.

USB Audio

Toto menu použite na nastavenie USB audio nastavení, keď používate Ampero Mini ako USB audio rozhranie. Možnosti režimu nahrávania vám umožňujú vybrať vstupné zdroje nahrávania USB na ľavom (L) a pravom (R) vstupnom kanáli. Voľby sú rovnaké: suchý signál (Dry) a efektovaný signál (Effect). Pri nahrávaní nastavte optimálnu úroveň nahrávania a úroveň monitora podľa nástroja alebo iných zariadení, ktoré používate. Úroveň zvuku: rozsah: -20dB až +20dB, predvolená: 0dB Úroveň monitoru: rozsah: -20dB až +6dB, predvolená: 0dB

EXP / FS

Pre ďalšie ovládanie môžete do konektora EXP/FS pripojiť externé nožné spínače. Toto menu vám umožňuje nastaviť pracovný režim EXP/FS konektora a funkcie externých nožných spínačov. Ponuka obsahuje MODE, FS3 TAP, FS4 TAP, BANK SEL MODE.

Vyberte režim z EXP (pripojenie k expression pedálu), Single FS (jeden ovládač nožného spínača) a Dual FS (dvojitý ovládač nožného spínača). Výber MODE ovplyvňuje dostupné možnosti v tejto ponuke: EXP: všetky ostatné možnosti sú nedostupné Single FS: FS3 TAP je nedostupné Dual FS: všetky ostatné možnosti sú dostupné.

FS3 TAP a FS4 TAP je možné nastaviť nasledovne: CTRL 1/2/3: Na ovládanie zapnutia/vypnutia modulu Looper Rec/Play: Nahrávanie/prehrávanie fráz slučky Loop Stop: Zastavuje prehrávanie v slučkeLooper: Vstúpte/ukončite ponuku slučky Zapnutie/vypnutie bubna: Hranie/zastavenie rytmu bubna: Vstup/ukončenie ponuky bubna Ladička: Vstup/výstup z ladičkyBank+/Bank-: Zmena banky prepínaním nahor alebo nadol Klepnutie Tempo: Funkcia tempaPatch+/Patch-: Zmena patchov prepnutím nahor alebo nadolFX1~RVB On/Off: Prepínač zapnutie/vypnutie modulov.

Displej

Toto menu nastavuje zobrazenie a jazyk Ampero Mini

Použite DISPLAY MODE na prepnutie dvoch režimov zobrazenia na obrazovke hlavného displeja. Režim 1 zdôrazňuje číslo záplaty a režim 2 zdôrazňuje názov záplaty. Predvolené nastavenie je Režim 1. Na prepnutie jazyka systému použite JAZYK (LANGUAGE). Pomocou funkcie COLOR môžete prepínať medzi 7 farbami motívu.

Pomocou DISPLAY TIME nastavte, ako dlho vydrží zobrazenie na obrazovke, aby sa ušetrila energia. Voľby sú vždy zapnuté, 1 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min. Predvolené nastavenie je 30 min. Keď displej zhasne, akákoľvek operácia na Ampero Mini (vrátane dotyku obrazovky/stlačenia nožných spínačov alebo exp pedálu) prebudí obrazovku. AboutAbout vám zobrazí informácie o firmvéri Ampero Mini.

Obnovenie továrenských nastavení

Túto ponuku (factory reset) použite na obnovenie továrenských nastavení. Pamätajte, že resetovaním Ampero Mini sa vymažú všetky vaše uložené zmeny a osobné nastavenia. Po vykonaní ho nemožno vrátiť späť, preto si pred obnovením továrenských nastavení zálohujte nastavenia.

Na obrázku vyššie horný displej: Tento displej sa zobrazí s varovaním. Stlačením tlačidla YES sa vykoná obnovenie továrenských nastavení. Stlačením NO sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Na obrázku vyššie stredný displej: Po pokračovaní s obnovením továrenských nastavení sa zobrazí táto obrazovka s informáciou, že prebieha obnovenie. Počas resetovania neodpájajte napájanie. Odpojenie napájania môže spôsobiť poruchu Ampero Mini.

Na obrázku vyššie dolný displej: Po dokončení obnovenia továrenských nastavení sa zobrazí táto správa. Stlačením OK sa vrátite do hlavnej ponuky.

 

Odporúčané nastavenia

Tu je niekoľko bežných nastavení, aby ste z Ampero Mini vyťažili maximum.

Používanie s vaším nástrojom a zosilňovačom

Zapojte váš nástroj do konektora Ampero Mini Instrument IN a veďte kábel z OUT k vášmu zosilňovaču (zosilňovačom). Pre stereo pripojenie je potrebný Y kábel na rozdelenie L/R výstupných kanálov (Tip=ľavý kanál, Ring=pravý kanál). Najlepšie výsledky dosiahnete vypnutím modulov AMP a CAB na Ampero Mini.

Pripojenie k RETURN alebo Power Amp (hlasnejšiemu) INPUT vášho zosilňovača

Pripojte výstup k vstupu FX Loop Return vášho zosilňovača alebo vstupu za zosilňovačom. Pre stereo pripojenie je potrebný Y kábel na rozdelenie L/R výstupných kanálov (Tip=ľavý kanál, Ring=pravý kanál). Najlepšie výsledky dosiahnete vypnutím modulov AMP a CAB na Ampero Mini.

 

Pripojenie vášho mixéra, rozhrania, slúchadiel a ďalšieho vybavenia

Pripojte výstup Ampero Mini k príslušným vstupom vášho mixéra alebo audio rozhrania. Pre stereo pripojenie je potrebný Y kábel na rozdelenie L/R výstupných kanálov (Tip=ľavý kanál, Ring=pravý kanál).

Pripojte výstup Ampero Mini k príslušným vstupom vášho mixéra alebo audio rozhrania. Pre stereo pripojenie je potrebný Y kábel na rozdelenie L/R výstupných kanálov (Tip=ľavý kanál, Ring=pravý kanál). V prípade potreby môžete použiť DI box (kupuje sa samostatne) na konverziu nesymetrického výstupného signálu na vyvážený výstupný signál pre lepší pomer S/N alebo zníženie straty signálu pri dlhých kábloch. Pred pripojením mixážneho pultu alebo audio rozhrania zapnite Ampero Mini a úplne znížte výstupnú hlasitosť, aby ste zabránili poškodeniu vášho zariadenia.

Pred pripojením slúchadiel úplne znížte výstupnú hlasitosť Ampero Mini, aby ste si nepoškodili uši. Slúchadlá Ampero Mini sú vybavené hi-fi stereo zvukom. Najlepšie výsledky so slúchadlami dosiahnete zapnutím modulov AMP a CAB Ampero Mini.

Pripojenie k počítaču ako audio rozhranie

Pripojte kábel USB z Ampero Mini k počítaču. Pre PC systémy budete musieť nastaviť ovládač. Ampero Mini je plug and play pre macOS. Vytiahnite káble k monitorom alebo použite slúchadlá.

Pripojenie pedálboardu

Vložte Ampero Mini do pedálovej dosky a potom pripojte ďalšie pedále/ovládače v závislosti od vašich konfigurácií I/O.

Pomocou linky AUX IN

Pripojte 1/8” stereo kábel typu samec k samci zo zdroja zvuku (telefón alebo hudobný prehrávač) do konektora AUX IN na Ampero Mini. Táto linka nebude ovplyvnená internými efektmi Ampero Mini a USB audiom.

Zahrnutý softvér

Pripojte Ampero Mini k počítaču a získajte prístup k bezplatnému softvéru na správu zariadenia Ampero Mini, úpravu tonálnych nastavení, prenos súborov, aktualizáciu firmvéru, obnovenie nastavení a nahrávanie IR súborov tretích strán. Softvér Ampero Mini je kompatibilný s platformami Windows a macOS. Prihláste sa na www.hotoneaudio.com/support a stiahnite si bezplatný softvér.

Effect List

Riešenie problémov

Zariadenie sa nezapne• Uistite sa, že adaptér funguje správne a napájací konektor je pevne pripojený. • Skontrolujte, či používate správny napájací adaptér.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk• Uistite sa, že sú vaše káble správne pripojené.• Skontrolujte, či je ovládač hlasitosti správne nastavený.• Keď sa na ovládanie hlasitosti používa expression pedál, skontrolujte jeho polohu a nastavenia hlasitosti.• Skontrolujte nastavenia hlasitosti efektového modulu. • Skontrolujte nastavenia hlasitosti patchu. • Uistite sa, že vaše vstupné zariadenie nie je stlmené.

Hluk (NOISE)• Uistite sa, že sú káble správne pripojené.• Skontrolujte výstupný konektor nástroja.• Skontrolujte, či používate správny napájací adaptér.• Ak hluk vychádza z vášho nástroja, skúste ho upraviť pomocou modulu redukcie šumu.

Problémy so zvukom• Skontrolujte, či sú vaše káble správne pripojené.• Skontrolujte výstupný konektor nástroja.• Ak na ovládanie skreslenia alebo iných podobných parametrov používate externý expression pedál, skontrolujte, či je expression pedál správne nastavený.• Skontrolujte nastavenie parametrov vašich efektov. Ak sú efekty nastavené na extrémy, Ampero Mini môže vydávať iba šum.• Ak používate stereo výstupné pripojenie, uistite sa, že používate správny Y kábel.

Problémy s expression pedálom• Skontrolujte nastavenia EXP/FS v Global menu.• Skúste pedál kalibrovať.• Ak používate externý expression pedál, uistite sa, že používate 1/4″ kábel TRS samec-to-male.

FACTORY PRESET

strana 2

ZMENA DVOCH PATCHOV OPROTI TABUĽKE:

P 28 – 1 Boomy Bass (namiesto Fuzzy Bass)

P 32 – 1 Chengitan Dist (namiesto Narita Dist)

strana 3

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *