|

IK Multimedia Amplitube ToneX – úprava a nastavenie

Prehľadávanie TONE MODELs

Na prehľadávanie TÓNOVÝCH MODELOV vo vybranom PRESETE použite kódovač MODEL:

1. Stlačením kódovača MODEL otvoríte ponuku TONE MODEL.

2. Otáčaním kodéra MODEL môžete prehľadávať TONE MODEL (kombinácie šľapákov/zosilňovačov a kabín.


Upravte AMP MODEL

Ak chcete upraviť AMP MODEL zvoleného TONE MODEL, použite kodér MODEL:

1. Stlačením kódovača MODEL otvoríte ponuku TONE MODEL.

2. Stlačením kódovača MODEL vstúpite do výberu AMP/CAB.

3. Stlačením kódovača MODEL vstúpite do ponuky AMP.

4. Otáčaním kódovača MODEL môžete prehľadávať modely AMP. Každý MODEL AMP sa automaticky načíta počas prehliadania, aby ste mali okamžitú spätnú väzbu na jeho tón. MODELY AMP sú pomenované podľa názvu svojho TONE MODEL.


Upravte MODEL Reproboxu

Ak chcete upraviť MODEL KABÍNY zvoleného TÓNOVÉHO MODELU, použite kodér MODEL:

1. Stlačením kódovača MODEL otvoríte ponuku TONE MODEL.

2. Stlačením kódovača MODEL vstúpite do výberu AMP/CAB.

3. Otočením enkodéra MODEL raz vyberte ponuku CAB.

4. Stlačením kódovača MODEL vstúpite do ponuky CAB.

5. Otáčaním enkodéra MODEL vyberte kategóriu CAB (MODEL, VIR alebo IR).

6. Stlačením kódovača MODEL vstúpite do zvolenej kategórie.

7. Otáčaním enkodéra MODEL môžete prehľadávať modely CAB.

Každý MODEL KABÍNY sa pri prehliadaní automaticky načítava, aby ste mali okamžitú spätnú väzbu na jeho tón. MODELY KABÍN sú pomenované podľa názvu svojho TONE MODELU.

CAB môže mať tri kategórie:

• MODEL KABÍNY: zachytený pomocou TONEX Modeler

• VIR: technológia Volumetric Impulse Response zabudovaná v ekosystéme TONEX, ktorá modeluje skrinku a jej umiestnenie mikrofónu.

• IR: v tejto kategórii nájdete všetky importované Vlastné IR pomocou Knihovníka. Ak nemáte importované žiadne vlastné IR, táto kategória je skrytá.

Pre ďalšie informácie TONE MODEL súvisiace so skutočným zachyteným zariadením (capture) a správou predvolieb môžete použiť sprievodnú aplikáciu TONEX Librarian. Ak sa pri prehliadaní potrebujete vrátiť späť, vždy môžete stlačiť kódovač PREDVOĽBA.


 

TONE MODEL automatická správa pamäte

TONEX Pedal môže hostiť až 300 rôznych TÓNOVÝCH MODELOV, z ktorých si môžete vybrať pri vytváraní PRESETU pomocou pedálu. Pri vkladaní nových TÓNOVÝCH MODELOV do TONEX pedálu pomocou TONEX Librarian, ak je pamäť plne nabitá, najstaršie a/alebo nepoužívané TÓNOVÉ MODELY vnútri stroja sa automaticky odstránia, aby sa vytvoril priestor pre nové.

Importovať vlastné IR

Vlastné IR sa automaticky importujú, keď sa do TONEX Pedal importuje predvoľba obsahujúca vlastné IR ako skrinku. Ak chcete importovať vlastné IR do TONEX Pedal, vytvorte predvoľbu s vlastným IR a importujte predvoľbu do TONEX Pedal pomocou TONEX Librarian.

BANKY A PRESETY

PRESETY sú kontajnerom kompletného signálneho reťazca, ktorý pozostáva z:

• Noise Gate

• Kompresor

• TÓNOVÝ MODEL

• Tónový EQ

• Reverb

PRESETy sú organizované v BANKÁCH; každý BANK má tri sloty (A, B a C).  Pedál TONEX má 50 Bánk, celkovo 150 PRESET slotov.

Ak chcete presunúť BANKU nadol, stlačte súčasne nožné spínače A + B.

Ak chcete presunúť BANKU nahor, stlačte súčasne nožné spínače B + C.

Ak chcete získať prístup k aktuálnej BANKE, stlačte súčasne nožné spínače A + C.


 

Premenovanie BANKY

Môžete premenovať BANKY, aby ste si lepšie usporiadali svoju knižnicu. Premenovanie vybranej BANKY:

1. Stlačením A + C získate prístup k navigačnému režimu BANKA v aktuálnej BANKE (LED blikajú na oranžovo).

2. Podržte kódovač PRESET, aby ste sa dostali do režimu premenovania BANKY.

3. Otáčaním enkodéra PRESET zmeníte znak, otáčaním enkodéra MODEL posuniete kurzor.

4. Stlačením kódovača PRESET potvrďte názov BANKY.

5. BANKA je správne premenovaná.


 

PRESET premenovanie a uloženie

Môžete premenovať a zmeniť polohu PREDVOĽBY, aby ste si lepšie usporiadali svoju knižnicu ich uložením. Uloženie vybratej PREDVOĽBY:

1. Podržte enkodér PRESET, aby ste vstúpili do režimu ukladania.

2. Prvé písmeno mena začne blikať, čo naznačuje polohu kurzora.

3. Otáčaním enkodéra PRESET zmeníte znak, otáčaním enkodéra MODEL posuniete kurzor.

4. Pre potvrdenie názvu stlačte kódovač PRESET.

5. Na obrazovke sa zobrazí umiestnenie označujúce číslo (BANK) a písmeno (SLOT).

6. Otočením enkodéra PRESET vyberte iné umiestnenie.

7. Stlačte kódovač PRESET na potvrdenie polohy.

8. Na displeji sa zobrazí ULOŽENÉ na potvrdenie uloženej PREDVOĽBY.

Quick save – Pre rýchle uloženie PRESET s rovnakým názvom na rovnakom mieste stlačte súčasne enkodéry MODEL a PRESET. Na displeji sa zobrazí SAVED, čím sa potvrdí uložený PRESET.


 

Tok signálu – Nasledujúci vývojový diagram ukazuje tok audio signálu DSP.


 

Parametre

Hlavné parametre

Hlavné parametre sú dostupné pomocou hlavných 5 gombíkov, sú to:

• GAIN (0 – 10) Nastavuje vstupné zosilnenie TONE MODELU. Tento parameter použite na viac či menej nasýtenia vášho TÓNOVÉHO MODELU.

• BASS (0 – 10) Nastavenie úrovne nízkych frekvencií pomocou ekvalizéra poličky.

• MID (0 – 10) Nastavenie úrovne stredných frekvencií pomocou zvončekového EQ.

• TREBLE (0 – 10) Nastavuje úroveň vysokých frekvencií pomocou ekvalizéra

VOLUME (0 – 10) Nastavuje hlavnú hlasitosť pedálu. Táto hlasitosť je trvalá vo všetkých PRESEToch, ak chcete upraviť hlasitosť jedného TÓNOVÉHO MODELU, použite hlasitosť TÓNOVÉHO MODELU (MODEL.VOL) v rámci dodatočných parametrov alebo ak je kompresor nastavený na post, použite zosilnenie kompresora (CMP ZÍSKAJTE).

Alternatívne parametre

Alternatívne parametre sú prístupné pomocou hlavných 5 gombíkov podržaním kodéra PARAMETER (na obrazovke sa objaví zelený štítok A LT), sú to:

• REVERB MIX (0% – 100%) Nastavuje mix reverbu.

• COMPRESSOR THRESHLD (0 dB – -40 dB) Nastaví prahovú hodnotu kompresora.

• NOISE-GATE THRESHLD (-100 dB – 0 dB) Nastaví prahovú hodnotu hlukovej brány.

• PRESENCE (0 – 10) Nastaví vysokofrekvenčný obsah.

• DEPTH (0 – 10) Upravuje nízkofrekvenčný obsah.

Ďalšie parametre

• MODEL.VOL (0 – 10) Hlasitosť TONE MODEL Upravuje hlasitosť zvoleného MODELU AMP TONE.

• NOISE GT (ON – OFF) Noise-gate on/off Aktivuje alebo deaktivuje hlukovú bránu.

• NG REL (20 ms – 500 ms) Uvoľnenie protihlukovej brány Nastavuje uvoľnenie protihlukovej brány.

• NG DPTH (-20 dB – -100 dB) Hĺbka protihlukovej brány Nastavuje hĺbku redukcie protihlukovej brány.

• COMP (ZAP. – VYP.) Zapnutie/vypnutie kompresora Aktivuje alebo deaktivuje kompresor.

• CMP GAIN (-30 dB – +10 dB) Zisk doplňovania kompresora Upravuje zosilnenie doplňovania kompresora.

• CMP ATK (1 ms – 51 ms) Nábeh kompresora – Nastavuje časový účinok kompresora.

• CMP PATC (PRE – POST) Pozícia patch kompresora. Upravuje polohu kompresora pred alebo po TONE MODEL.

• BASS FRQ (75 Hz – 600 Hz) Frekvencia ekvalizéra v nízkom pásme. Upravte frekvenciu nízkopásmovej police EQ.

• MID Q (0,2 – 3,0) Q faktor stredného pásma ekvalizéra. Upravuje veľkosť zvončeka ekvalizéra v strednom pásme.

• MID FRQ (150 Hz – 5 000 Hz) Frekvencia stredného pásma EQ. Upravuje frekvenciu stredného pásma EQ zvonček.

• TRBL FRQ (1000 Hz – 4000 Hz) Vysokopásmová frekvencia ekvalizéra. Upravte frekvenciu vysokopásmovej police EQ.

• PATCH EQ (PRE – POST) Pozícia patchu tónového ekvalizéra. Upravuje polohu tónového EQ pred alebo po TONE MODEL.

• MIX (0% – 100%) TONE MODEL’s mix Upravuje mix TONE MODEL. Pri 0 % je TÓNOVÝ MODEL úplne obídený (noise-gate, tónový ekv., kompresor a reverb sú stále účinné) pri 100 % je TÓNOVÝ MODEL plne účinný.

• REVERB (ON – OFF) Reverb on/off Aktivuje alebo deaktivuje reverb. • REV TYPE (SPRING 1 – SPRING 2 – SPRING 3 – ROOM – PLATE) Reverb typeNastavuje algoritmus pre reverb.


 

Nastavenia – SETUP

Presetové nastavenie – Preset setup

1. EXT. CTRL – Zapnutie/vypnutie externého ovládania: zapína/vypína externý pedál.

2. EXT.LEARN – Učenie externého ovládania: nastavuje/odstraňuje priradenie parametra k ovládaciemu pedálu.

3. AMP – Amp active/bypass: zapína/vypína zosilňovač TONE MODEL vo zvolenom PRESET.

4. REPROBOX – reprobox aktívny/bypass: zapína/vypína reprobox TONE MODELU vo zvolenom PRESETe.

GLobálne nastavenia – Global setup

• NAMING – Formát názvov: nastavuje zobrazenie zobrazenia PRESET mien na displeji.∙NAME: iba názov.∙PC+NAME: číslo a názov zmeny programu.∙BNK+NAME: číslo a názov banky.

• BANK NAV – Zapnutie/vypnutie navigácie v bankách: zapína/vypína navigáciu v bankách pomocou nožných spínačov.∙ON: stlačením A+B posuniete banku nadol, stlačením B+C posuniete banku nahor. Nožné spínače fungujú pri uvoľnení.∙OFF: nožné spínače fungujú pri stlačení. Nahor a nadol je možné stále vykonávať pomocou externého dvojitého prepínača pedálu.

• REPROBOX – Globálny bypass kabinetu: zapína/vypína skriňu globálne na všetkých PREDVOĽbách.∙AKTÍVNE: kabína sa riadi nastaveniami PREDVOĽBY.∙BYPASS: kabína je obídená na všetkých PREDVOĽbách

• USERMODE: nastavuje užívateľský režim pre pedál.∙EASY: redukovaný zoznam parametrov pre jednoduchšie prehliadanie.∙ADVANCED: úplný zoznam parametrov pre lepšie ovládanie zvuku.

• EXT. CTRL – Nastavenie externého ovládania: nastavuje typ externého ovládania.∙TRS EXP: TRS expression pedál.∙RTS EXP: RTS expression pedál.∙N.O. SPÍNAČ: Normálne otvorený pedál s jedným spínačom.∙N.C. SPÍNAČ: Normálne zatvorený pedál s jedným spínačom.∙N.O. DUÁLNY SPÍNAČ: Normálne otvorený dvojitý prepínač.∙N.C. DUAL SWITCH: Normálne uzavretý dvojitý prepínač pedálu.

• REŽIM DUÁLNEHO SPÍNAČA – Činnosť dvojitého prepínača: nastavuje funkčnosť externého ovládacieho pedálu.∙PRESET: použite dvojitý prepínací pedál na posunutie PRESET nahor alebo PREDNASTAVU nadol.∙BANK: použite dvojitý prepínač na posunutie banky nahor alebo nadol.

• EXP.CALIB – Kalibrácia Expression pedálu: spustí proces kalibrácie Expression pedálu.

• MIDI CH – Výber MIDI kanálu: nastavuje MIDI kanál, na ktorom pedál pracuje.∙1 – 16

• MIDI.THRU – Nastavenie MIDI cez: nastavuje preferovanú funkciu MIDI pre MIDI priechod.∙OFF: do MIDI výstupov TONEXu sa neposielajú žiadne MIDI signály.

THRU: MIDI signály prichádzajúce do MIDI vstupov TONEXu sa posielajú do MIDI výstupov TONEXu (USB aj MIDI konektor).∙MERGE: MIDI prichádzajúce do MIDI vstupov TONEX a MIDI signály generované samotným TONEXom sú zlúčené a odoslané do MIDI výstupov TONEXu (USB aj MIDI konektor).

• TRIM IN – Vstupná úroveň trimovania (-15 dB – +15 dB): upravuje vstupné celkové zosilnenie pedálu TONEX. Použite to na optimálne nastavenie vstupného zosilnenia pedálu pre váš nástroj. Štandardne je TRIM IN nastavený na + 8 dB. To poskytuje ideálny zisk pre typické single coil pasívne snímače. Ak má vaša gitara teplejšie snímače, ako sú hum-buckery alebo aktívne snímače, zvážte zníženie úrovne TRIM IN blízko 0 dB. Ak chcete pomôcť s nastavením TRIM IN, pozrite si indikáciu, ktorá sa objaví vpravo (LOW, OK, HI). Zatiaľ čo silno brnkáte, zvyšujte parameter TRIM IN, kým špičky neukazujú „HI“, potom ho trochu znížte, aby sa pri hlasných brnkaniach zobrazilo „OK“.

• MAIN VOL – Hlavná hlasitosť (-40 dB – +3 dB): nastavuje analógovú hlavnú hlasitosť TONEX, suchú aj mokrú (aktívna a vynechaná hlasitosť).

• INTERFACE VOL – Hlasitosť rozhrania (-40 dB – +3 dB): nastavuje hlavnú hlasitosť TONEXu v režime rozhrania.

• PREVÁDZKOVÝ REŽIM – Prevádzkový režim: nastavuje prevádzkový režim TONEXu.∙LIVE: najbežnejší spôsob použitia pedálu v živých situáciách.∙ROZHRANIE: pri použití pedálu v režime rozhrania sa zvuk zaznamenáva a monitoruje pomocou počítača.

• USB OUT – USB výstup smerovanie: nastavuje smerovanie USB OUT.∙STEREO: stereo spracovaný signál je smerovaný na USB OUT 1 a 2.∙DUAL: ľavý spracovaný signál je smerovaný na USB OUT 1, DI suchý signál je smerovaný do USB OUT 2.

• INFO – Informácie o firmvéri: zobrazuje verziu nainštalovaného firmvéru.

• FACTORY – Obnovenie z výroby: vykoná obnovenie továrenských nastavení na všetky globálne nastavenia. Predvoľby zostanú nedotknuté


 

External control setup – Nastavenie externých ovládačov

Vytváranie makier: expression pedál a jednoduchý spínač

Expression pedál a jeden prepínací pedál môžu byť priradené k parametru alebo k rôznym parametrom na vytvorenie makier. Makro je súbor parametrov, ktoré je možné modulovať súčasne pomocou externého ovládača. Na nastavenie makra na vybranom PRESET pomocou Expression pedál alebo pedál s jedným spínačom, postupujte takto:

1. Pripojte ho k EXT. OVLÁDANIE na zadnom paneli.

2. Podržte kódovač MODEL a zvoľte GLOBAL SETUP.

3. Zvoľte EXT. CTRL a vyberte jednu z nasledujúcich možností: a. TRS EXP: ak používate expression pedál typu TRS.b. RTS EXP: ak používate expression pedál typu RTS.c. N.O. SPÍNAČ: ak používate normálne otvorený pedál s jedným spínačom.d. N.C. SPÍNAČ: ak používate normálne zatvorený pedál s jedným spínačom.

4. Stlačte enkodér PREDVOĽBY, aby ste sa vrátili k výberu nastavenia a vyberte PREDVOĽBA NASTAVENIE.

5. V menu PRESET SETUP zvoľte ON z EXT. možnosť CTRL.

6. Vráťte sa do ponuky PRESET SETUP, vyberte EXT. UČTE SA a vyberte UČIŤ.

7. Keď je zobrazené LEARN A (LED začne blikať), nastavte parametre PRESET tak, ako chcete, keď je externý ovládač v polohe A, potom stlačte nožný spínač B, keď je nastavenie A hotové.

8. Keď je zobrazené LEARN B (LED B začne blikať), nastavte parametre PREDVOĽBY tak, ako chcete, keď je externý ovládač v polohe B, potom stlačte nožný spínač C, keď je nastavenie B hotové, aby ste potvrdili nastavenie. Nastavenie A a B. Ak sa chcete vrátiť k úprave nastavenia A, stlačte nožný spínač A.

9. Po stlačení nožného spínača C sa pedál vráti do pôvodného stavu a makro je priradené k externému ovládaniu.

Jediný parameter, ktorý nemožno priradiť k makru, je hlavná hlasitosť v hlavných parametroch, použite parameter hlasitosti TONE MODEL (MODEL.VOL) alebo (keď je kompresor nastavený na post) zosilnenie kompresora (CMP GAIN) v dodatočné parametre na úpravu celkovej hlasitosti vybranej PREDVOĽBY.

Ak chcete odstrániť priradené makro, postupujte takto:1. Podržte kódovač MODEL a zvoľte PRESET SETUP.2. Vyberte EXT.LEARN a potom vyberte VYMAZAŤ.

Poznámka: V jednom prepínačovom pedáli sa poloha A vzťahuje na stav vypnutia. Vo výrazovom pedáli sa poloha A vzťahuje na stav päty. V prípade jedného spínacieho pedála sa poloha B vzťahuje na stav zapnutia. Vo výrazovom pedáli sa poloha B vzťahuje na do stavu tipu.

Jediný rozdiel medzi jednoduchým prepínačom alebo expression pedálom je v tom, že pri prvom prechode z polohy A do polohy B ide o okamžitý prechod (stlačenie nožného spínača), zatiaľ čo pri druhom ide o plynulý prechod (pohyb expression pedálom).


 

Expression pedal calibration – Kalibrácia expression pedálu

Ak máte pocit, že váš expression pedál nefunguje podľa očakávania, možno ho budete musieť kalibrovať, aby ste získali plnú funkčnosť. Ak chcete nakalibrovať expression pedál, postupujte takto:

1. Pripojte ho k EXT. OVLÁDANIE na zadnom paneli.

2. Podržte kódovač MODEL a zvoľte GLOBAL SETUP.

3. V GLOBAL SETUP vyberte EXP.CALIB.

4. Kým je zobrazená HEEL, posuňte svoj expression pedál do polohy päty, potom stlačte enkodér MODEL pre potvrdenie.

5. Keď je zobrazený TIP, posuňte expression pedál do jeho polohy špičky a potom stlačte enkodér MODEL pre potvrdenie.

6. Keď sa na displeji zobrazí DONE, kalibrácia je nastavená.

Double switch – Dvojitý spínač

Pripojte pedál Double Switch k EXT. CONTROL pre jednoduchšie prehľadávanie medzi PREDVOĽBAMI alebo BANKAMI. Pre nastavenie pedálu Double Switch postupujte nasledovne:1. Pripojte ho k EXT. OVLÁDANIE na zadnom paneli.2. Podržte kódovač MODEL a zvoľte GLOBAL SETUP.3. Zvoľte EXT. CTRL a zvoľte N.O. DUAL SWITCH, ak je váš pedál s dvojitým prepínačom normálne otvorený alebo N.C. DUAL SWITCH, ak je váš pedál s dvojitým spínačom normálne zatvorený.4. V GLOBAL SETUP prejdite na DUAL SWITCH MODE a vyberte BANK, ak chcete použiť svoj dvojitý prepínací pedál na pohyb medzi BANKAMI, alebo PRESET, ak chcete, aby sa pohyboval medzi PRESETMI.


 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *