Jazzové akordy – Bmi7 – hmaty odvodenie – príklady

Hbmi7 = Hb – Des – F – As. Stavba akordu typu Xmi7 = (1 – 3b – 5 – 7b), pričom 1 = základný tón. Vnútorná štruktúra (stavba) tohto septakordu v príklade od tónu „C“ je:

Vyššie uvedený obrázok má farebne označené intervaly, ako ich tu používame pravidelne: farby intervalov

Pre hmat tohto akordu využívame struny A – d – g – h a akordy je zobrazený postupne vo všetkých polohách na hmatníku gitary po 12 polohu. Viac informácií k molovému septakordu Xmi7 nájdete na týchto linkách:

https://mojagitara.com/molovy-maly-septakord/

https://mojagitara.com/hmaty-molovych-malych-septakordov/

Note: the interpretation in English can be found below in the post.

Bmi7 – značenie eu:

*

Ak sa pozrieme na hmatník gitary (obrázok vyššie), vidíme, že hmat v najnižšej polohe označený červenou farbou má najnižší tón ROOT (základný = 1 = Hb), druhý hmat (označený tyrkysovou farbu) má v base terciu (3b = Db), tretí hmat (zelená farba) má v base tón „F“, čo je kvinta (5 = F), a nakoniec štvrtý hmat (oranžová farba), kde je v base malá septima 7b = Ab).

Nižšie na obrázku vidíte transpozíciu septakordu Hbmi7 (Bmi7). Každý poltónový posun tohto akordu je zobrazený inou farbou (intervaly na jednotlivých strunách zostávajú rovnaké 1 – 3b – 5 7b), posúva sa len výška septakordu z Hbmi (Bmi7) na Hmi7 potom na Cmi7 at’d…


*

The image above has color-coded intervals as we use them regularly here: interval colors

Bbmi7 = Bb – Des – F – As (1 – 3b – 5 – 7b), where 1 = base (roote) tone.  For the feel of this chord, we use the strings A – d – g – b and chords is displayed sequentially in all positions on the guitar fingerboard up to the 12th position. You can find more information about the Xmi7 minor seventh chord at the following links:

https://mojagitara.com/molovy-maly-septakord/

https://mojagitara.com/hmaty-molovych-malych-septakordov/

Bmi7 US marking:

*

If we look at the guitar fretboard (image above), we can see that the fret in the lowest position marked in red has the lowest note ROOT (root = 1 = Hb), the other fret (marked in turquoise) has a third in the bass (3b = Db), the third finger (green color) has the note „F“ in the bass, which is a fifth (5 = F), and finally the fourth finger (orange color), where the bass is a minor seventh 7b = Ab).

Below in the picture you can see the transposition of the septachord Bbmi7. Each semitone shift of this chord is shown in a different color (intervals on individual strings remain the same 1 – 3b – 5 7b), only the pitch of the seventh chord shifts from Bbmi7) to Bmi7 then to Cmi7 and’d…

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *