Neural DSP Quad Cortex – Preset MIDI OUT – PC Roland GR-55

Na začiatok niečo z manuálu okolo MIDI:

https://mojagitara.com/neural-dsp-quad-cortex-midi/

 

Nastavené parametre na Neural DPS QC:

 

MIDI SETTINGS

 

Neural DSP Quad Cortex mi pracuje na MIDI kanály č.1. MIDI 5-DIN-ový kábel je zapojený z MIDI OUT Neural DSP QC na MIDI IN Roland GR55. Na Neural DSP QC je zvolený MIDI kanál 1 (čo je kanál, na ktorom funguje toto zariadenie) a parametre MIDI Thru on/off a MIDI over USB on/off.

 

MIDI Thru on = Neural DSP QC prepúšťa všetky správy doručené na MIDI IN ďalej cez MIDI OUT.

MIDI Thru off = MIDI Thru = Neural DSP QC neprepúšťa žiadne správy doručené na MIDI IN ďalej cez MIDI OUT. MIDI over USB on/off určuje, či je MIDI aplikované aj na USB port.

 

 

PRESET MIDI OUT SETTINGS

Nastavenia parametrov v sekcii preset MIDI OUT settings majú dve zložky. Prvá sa ponúka hneď po vstupe do tejto sekcie a a voliteľné parametre vidíte na obrázku nižšie dole (TYPE až PROGRAM#). Tieto položky fungujú v režime STOMP a SCENE, ak chcete aby sa aplikovali v režime PROGRAM, prejdite do ON PRESET LOAD MESSAGE (ťuknutím na displej v ľavom hormom kvadrante displeja). Tam je možné zadať až 12 MIDI povelov.

 

Na obrázku nižšie vidíte nastavenia MIDI na Roland GR-55 (MIDI kanál 2 a RX a TX komunikácia je zapnutá (ON). Preto je na obrázku PRESET MIDI OUT SETTINGS (Neural DSP QC) správa v tvare: PC / 2 / 1 / 0 / 19. Ale támto (ak chcete prcovať v režime PRESTE, musí byť naprogramovaná aj v ON PRESET LOAD MESSAGE, inak nebude v preset mode použitá.

PC = Program Change, 2 = MIDI kanál na ktorom ide MIDI event (2), BANK CC0 = MSB = 1 (je to hodnota pre prepínanie bank na GR-55 v zvolenom rozsahu, BANK CC32 = LSB = 0. Posledný parameter je hodnota pre číslo programu, ktorý sa má zopnúť = 19.

Roland GR55 General MIDI setup:

Ale aktuálne to nefunguje. Musím zistiť, kde je problém – To bolo predtým a už som na problém prišiel – vysvetlím. Takže celé bádanie (text a obrázky nižšie pod označením * * * ) sú už pasé, ale pre náhľad to tu zatiaľ nechám 🙂

Môžem využiť v podstate dve možnosti MIDI komunikácie:

1/ Microdesignum MIDI Forte 16F2D ako MASTER (riadi všetko ostatné) – prepínanie PC a CC. MIDI Forte 16F2D posiela data do MIDI splitera (1x MIDI IN, 4x MIDI OUT) a odtiaľ ide MIDI signál samostatne do Roland GR-55 a do Neural DSP QC a aj do Andrašovan MIDI switch, viď tému:

https://mojagitara.com/pedalboard-neural-dsp-quad-cortex-roland-gr-55-midi-forte/

2/ Ako MASTER funguje samotný Neural DSP Quad Cortex. Tento riadi ROland GR-55 aj Andrašovan spliter audio OUT. A teraz príde to dôležité! Ak chete, aby Neural QC bol MASTER, musíte na ňom nastaviť MIDI THRU na OFF !!! Lebo, ak nastavíte MIDI THRU ON, bude MIDI výstup fungovať ako prepojka medzi MIDI IN a OUT a MIDI dáta priamo vyslané z Neural QC nebudú môcť odchádzať z Neural QC. Ak nastavíte MIDI THRU OFF, bude MIDI OUT vysielať všetky MIDI povely, ktoré v ňom naprogramujete (ale zase nebude pre-posielať MIDI data prichádzajúce na MIDI IN. Na to aby ste to mohli zvládnuť všetko je zapotrebí tri MIDI konetory: MIDI IN, MIDI OUT aj MIDI THRU (toto majú klávesové nástroje). Avšak nám postačí MIDI OUT s nastaveným MIDI THRU na OFF, nakoľko MIDI data, ktoré prichádzajú na MIDI IN si vieme naprogramovať priamo v Neural QC (MIDI SETTINGS, PRESET MIDI OUT SETTINGS).

* * *

Dotaz bol vznesený aj na Neural diskusné fórum – tu:

https://unity.neuraldsp.com/t/neural-qc-midi-sending-pc-to-external-device/8656

Bolo mi poradené stiahnuť si MIDI View program a vysledovať data, tak som urobil a oni naozaj stadiaľ lezú (dokonca rovnaké, aj keď to ovládam cez MIDI Forte):

skúška na multiefekte Roland GT-1000core:

len samotná prvá správa na OMNI ON:

Neural DSP QC MINI IN data:

 

Podobné články

6 Comments

 1. greetings,

  I am solving such a problem: I need my Neural DSP QC to switch via MIDI PC to
  Roland GR-55.

  In Program mode, I set MIDI CH=2 in MIDI (because the GR-55 works on this
  channel) For each of the eight switches, I also set the MSB (1) and LSB (0)
  parameters in the MIDI settings tab, because this is how it is on the GR-55.
  And it should work (am I right???) that when each switch A to H is pressed, a
  PG should be sent to the GR-55’s MIDI IN and it should switch to the appropriate
  PG, but it doesn’t work :frowning: You don’t know me advise how to test it – break up.
  I have a MIDI cable connected MIDI OUT with Neural to MIDI IN GR-55. I will
  appreciate any help.

  parameters intended for devices
  Neural DSP Quad Cortex – Preset MIDI OUT – PC Roland GR-55 – MojaGitara.com
  https://mojagitara.com/neural-dsp-quad-cortex-preset-midi-out-pc-roland-gr55/

  * * *

  Posielanie PC do externého zariadenia

  Pozdravujem,

  Riešim taký problém: Potrebujem aby mi Neural DSP QC prepínal cez MIDI PC na Roland GR-55.

  V Program mode som si v MIDI nastavil MIDI CH=2 (pretože GR-55 funguje na tomto kanaly) Pre každy z osmich prepínačov som si v záložke MIDI settings tiež nastavil parametre MSB (1) a LSB (0), lebo takto je to na GR-55.

  A malo by to fungovať tak (hovorím správne???), že po zošliapnutí každého prepínača A až H by sa mal odoslať PG na MIDI IN GR-55 a táto by sa mala prepnúť na príslušný PG, ale nefunguje to :frowning:

  Neviete mi poradiť, ako to otestovať – rozchodiť. MIDI kábel mám zapojený MIDI OUT s Neural do MIDI IN GR-55. Budem rád každej pomoci.

  PARAMETRE, NASTAVENé NA ZARIADENIACH:
  https://mojagitara.com/neural-dsp-quad-cortex-preset-midi-out-pc-roland-gr55/

  ——————————————————————-

  jamsden

  This might not be your problem, but QC won’t send any MIDI messages on the A…H switches unless you program the messages, there are no defaults.

  * * *

  Toto nemusí byť váš problém, ale QC nebude posielať žiadne MIDI správy na A…H prepínačoch, pokiaľ správy nenaprogramujete, neexistujú žiadne predvolené hodnoty.

  ——————————————————————-

  Hello,

  But I programmed the messages – see the second image from the top of the page: https://mojagitara.com/neural-dsp-quad-cortex-preset-midi-out-pc-roland-gr55/

  The whole sequence of what I did was as follows:

  1/ Via the icon at the top right, I went to „Settings“ and „MIDI settings“ and set the MIDI channel to 1 (on which Neural QC communicates), I pressed Done.

  2/ I set PRESET MODE

  3/ again via the icon at the top right, I went to the „preset MIDI out“ tab and set the parameters on the default rig 11H: PC / 2 / 1 / 0 / 19 /.

  PC = program change

  2 = MIDI channel on which the Roland GR-55 communicates with me

  1 = MSBCC0

  0 = LSBCC32

  19 = PC number

  I pressed „Done“.

  When I set the led values, the name of the rig was slanted = italics and I saved it via the SAVE icon. So I’m sure it’s written in the rig. I don’t know how else I should program it.

  Or am I making a mistake somewhere?

  * * *

  Zdravím,

  Ale ja som tie správy naprogramoval – pozri druhý obrázok zhora na stránke: https://mojagitara.com/neural-dsp-quad-cortex-preset-midi-out-pc-roland-gr55/

  Celý sled čo som urobil bol takto:

  1/ Cez ikonu vpravo hore som som prešiel na „Settings“ a ˇ“MIDI settings“ a nastavil som MIDI kanál na 1 (na ktorom mi komunikuje Neural QC), stlačil som Done.

  2/ nastavil som PRESET MODE

  3/ opäť cez ikonu vpravo hore som som prešiel na záložku „preset MIDI out“ a na predvolenom rigu 11H som nastavil parametre: PC / 2 / 1 / 0 / 19 /.

  PC = program change

  2 = MIDI kanál, na ktorom mi komunikuje Roland GR-55

  1 = MSBCC0

  0 = LSBCC32

  19 = číslo PC

  stlačil som „Done“.

  Keď som vedené hodnoty nastavil sa názov rigu zošikmil = kurziva a cez ikonu SAVE som to uložil. Tak som v tom, že je to v rigu zapísané. Neviem ešte ako inak by som to mal naprogramovať.

  Alebo robím niekde chybu?

 2. YehonatanV

  I’m not familiar with the Roland device, but in general I always recommend using a midi monitor for debugging:

  Download a midi monitor (e.g. MidiView)
  Enable midi over usb on the QC.
  Connect your QC to your computer and configure the midi monitor to receive info from the QC.

  Now you can see if the messages are actually being sent, and if what you read is really what you expect. Sometimes confusion comes from “first is 0” vs “first is 1” numbering conventions with respect to the hex (or actually binary) code that’s actually being sent. You can, for example, try to send the required hex code to your roland directly from your computer (e.g. from a DAW) and see if you get the expected behavior.

  * * *

  Nie som oboznámený so zariadením Roland, ale vo všeobecnosti vždy odporúčam použiť midi monitor na ladenie:

  Stiahnite si midi monitor (napr. MidiView)
  Povoľte midi cez USB na QC.
  Pripojte svoj QC k počítaču a nakonfigurujte midi monitor na prijímanie informácií z QC.

  Teraz môžete vidieť, či sa správy skutočne odosielajú a či to, čo čítate, je skutočne to, čo očakávate. Niekedy dochádza k zámene z konvencií číslovania „prvé je 0“ v porovnaní s konvenciami číslovania „prvé je 1“ vzhľadom na hex (alebo vlastne binárny) kód, ktorý sa skutočne odosiela. Môžete sa napríklad pokúsiť poslať požadovaný hex kód do vášho rolanda priamo z vášho počítača (napr. z DAW) a zistiť, či dosiahnete očakávané správanie.

 3. marianguitar:
  Ok, thanks for the tip, I’ll download it. But I think it’s wired and set up fine because when I have it controlled via an external MIDI foot controller (Microdesignum MIDI Forte 16F2D) it all works.

  * * *

  Ok, diky za typ, stiahnem si to. Ale myslím si, že to je zapojené a nastavené dobre, pretože keď to mám ovládané cez externý nožný MIDI ovládač (Microdesignum MIDI Forte 16F2D), tak to všetko funguje.

 4. marianguitar

  I downloaded the MIDI Viev program and watched the data, indeed it is transmitted up to there (even the same, although I control it through MIDI Forte). See image: https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2022/10/midi-view_neural_data.jpg

  So what now? Looking for a problem in MIDI on the GR55???

  Stiahol som si MIDI Viev program a sledoval data, naozaj sú dotiaľ vysielané (dokonca rovnaké, aj keď to ovládam cez MIDI Forte). Pozri obrázok: https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2022/10/midi-view_neural_data.jpg

  Takže čo teraz? Hľadať problém v MIDI na GR55???

 5. Toto je najdôležitejšie s tej diskusue a na základe toho som problém vyriešil:

  A to je problém pri použití Quad Cortex s povedzme MC8. Chcem byť schopný ovládať svoj Powercab212 z Quad Cortex aj MC8. Pre Quad Cortex chcem mať možnosť zmeniť patch Powercab, keď zmením patch Quad Cortex. Môžem to urobiť s vypnutým MIDI THRU. Ale teraz, ak chcem zmeniť režim Powercab alebo hlas s MC8, potom potrebujem MIDI THRU (MC8 tiež ovláda Quad Cortex).

  Ale v skutočnosti si myslím, že Neural DSP QC to má správne. MIDI výstup nemôže byť na výstupe a THRU súčasne. Na to potrebujete 3 MIDI porty: MIDI IN, OUPUT a THRU. Neural QC má iba dva, takže prepínač MIDI THRU zmení druhý port na OUTPUT alebo THRU, nie oba.

  * * *

  And this is a problem when using Quad Cortex with say an MC8. I want to be able to control my Powercab212 from both Quad Cortex and the MC8. For Quad Cortex, I want to be able to change the Powercab patch when I change Quad Cortex patch. I can do that with MIDI THRU off. But now if I want to change Powercab mode or voicing with MC8, then I need MIDI THRU (MC8 also controls Quad Cortex).

  But I actually think NDSP got this right. A MIDI output can’t be output and a THRU at the same time. For that, you need 3 MIDI ports: MIDI IN, OUPUT, and THRU. QC only has two, so the MIDI THRU switch changes the second port to OUTPUT or THRU, not both.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *