|

Indická hudba – Rága

preložené do slovenčiny a doplnene – čerpané z: https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ga

Rāga (Rága) (tamilsky இராகம், kannadsky ರಾಗ, hindsky राग, lit. „farba“, „nálada“ alebo niekedy môže byť prekladané ako „to, čo farbý myseľ“), v modernej výslovnosti rág. Rága ale nie je stupnicou, ale obsahuje usporiadané sekvencie tónov. Ale pozor nie je ani čistou improvizáciou, ako je niekedy nesprávne chápaná. Je skôr kompozíciou s danou štruktúrou avšak s dostatočným priestorom pre interpretáciu a improvizáciu.

Každá rága je spojovaná s určitou časťou dňa, prípadne s ročným obdobím. Zachytáva nálady a jemné emočné stavy. Poznámka: V našej gitarovej univerzite sme sa čiastočne zmienili už o niektorých indických stupniciach: pentatonické: Kaušika, Mégha a hexatonické:  – dipaka, sviraga).

Povaha rágy

                                                            योऽसौ ध्वनिविशेषस्तु स्वरवर्णविभूषितः ।
                                                            रञ्जको जनचित्तानां स च राग उदाहृतः ।।

„To, čo je dhváni, je pokryté svárami (notami), je z určitej varny a je príjemné pre myseľ ludí se nazývá rāga – Matanga Muni, z Brihaddéši.

Noty indickej hudby

Vasant Ráginí, Rágamála, Rádžput, Kota, Rádžastán. 1770. Vasant je jarná rága. Malba vyššie zobrazuje Kršnu tancujúceho s pasáčkami na túto rágu.
*
Karnatická hudbaHindustánská hudbachromatická stupnica
SaSa„C“
Shuddha Ri„Ri 1“Komal Re„D♭“
Chatusruti Ri„Ri 2“Shuddha Re„D“
Shatsruti Ri„Ri 3“(Komal Ga)„D♯“
Shuddha Ga„Ga 1“(Shuddha Re)„D“
Sadharana Ga„Ga 2“Komal Ga„E♭“
Antara Ga„Ga 3“Shuddha Ga„E“
Shuddha Ma„Ma 1“Shuddha Ma„F“
Prati Ma„Ma 2“Teevra Ma„F♯“
PaPa„G“
Shuddha Dha„Dha 1“Komal Dha„A♭“
Chatusruti Dha„Dha 2“Shuddha Dha„A“
Shatsruti Dha„Dha 3“(Komal Ni)„A♯“
Shuddha Ni„Ni 1“(Shuddha Dha)„A“
Kaisika Ni„Ni 2“Komal Ni„B♭“
Kakali Ni„Ni 3“Shuddha Ni„B“

*

Pravidlá rágy

 • 1) Rága musí mať aspoň päť nôt. (Sú len dve rágy o štyroch notách, ktoré sú ale výnimkou.)
 • 2) Rága by nemala mať notu v dvoch formách, ktoré idú bezprostredne po sebe. (Napr.: S r g G g nie je správne, pretože je Ga (G) a komal Ga (g) za sebou. Môžu byť ale naviazané nasledovne: S r g m G r g. (pochopiteľne, existujú aj výnimky s tohto pravidla).
 • 3) Rága musí mať čistý tón Sa.
 • 4) Rága musí mať čisté Re, alebo Ga, alebo oboje.
 • 5) Rága musí mať čisté Ma, alebo Pa, alebo oboje.
 • 6) Rága musí mať čisté Dha, alebo Ni, alebo oboje.
 • 7) Rága musí byť príjemná pre poslucháčov.

*

Rágy a ich doby

Mnoho rág má predpísanú dobu, kedy by mali byť hrané alebo by sa mali spievať. vraví sa, že práve pri dodržaní správnej doby má rága najväčší efekt na myseľ poslucháča. V modernej dobe se však už od týchto pravidiel upúšťa. Hlavne preto, že väčšina vystúpení dnes býva vo večerných hodinách. Aj sami indický hudobníci ktorý náležia k hindustánskému hudobnému smeru adaptovali a adaptujú veľa karnatických rág, ktoré nemajú určenú dobu pre prednes, a sú preto vhodné pre hranie v ktorúkoľvek dennú dobu.

V klasickom ponímaní hindustánské hudby je deň rozdelený do ôsmich časových dôb nazývaných prahar po troch hodinách, ku ktorým sú priradené príslušné rágy. Cyklus začíná brahma muhúrtou, začiatkom dňa podľa védskej tradície (96 minút pred východom Slnka).

 • prvý prahar 3.00 – 6.00
 • druhý prahar 6.00 – 9.00
 • tretí prahar 9.00 – 12.00
 • štvrtý prahar 12.00 – 15.00
 • piaty prahar 15.00 – 18.00
 • šiesty prahar 18.00 – 21.00
 • siedmi prahar 21.00 – 24.00
 • ôsmy prahar 0.00 – 3.00

*

Pojmy

 • Svára: nota, tón rágy
 • Ačal svára: nota, ktorá sa nemení, je to Sadja (C) alebo Pančam (G) Všetky ostatné noty môžu byť zmenené o poltón. (komal alebo tivra svára)
 • Šuddha svára: poziícia noty, ktorá môže byť znížená o poltón. O poltón sa môžu znížiť len štyri noty : Rišava (D), ndhárá (E), Dhaivata (A) a Nišada (H).
 • Vikrta svára: noty, ktoré sú znížené, alebo zvýšené o poltón. Znížené majú pred svojim názvom uvedené komal (Komal Re, Komal Ga, Komal Dha a Komal Ni). Zvýšená môže byť len jedna nota v stupnici a tá je Madhyama. Pokiaľ je zvýšená o poltón má pred názvom uvedené tívra (Tívra Ma)
 • Saptak: tóny v rozsahu jednéej oktávy (Sa, Komal Re, Re…..Komal Ni, Ni)
 • Sthána: oktáva v určitej výške, väčšinou sa rozoznávajú tri oktávy: spodná (Mandra Sthána), stredná (Madhya Sthána) a horná (Tara Sthána)
 • Aróha: vzostupná sekvencia tónov rágy
 • Avaróha: zostupná sekvence tónov rágy
 • Svarúpa (alebo Pakkad): základná fráza rágy, melódia, ktorá pretína celú kompozíciu
 • Džáti: druh rágy podľa počtu nôt v ráge vo vzostupnom smere a zostupnom smere

Päť not: audava Šest nôt: sadava Sedm nôt: sampúrna Napr.: ak má rága päť tónov vo vzostupnom smere a sedem tónov v zostupnom smere, jej džáti je audava-sampúrna.

 • Vádí: základná a najdôležitejšia nota rágy, niekedy označovaná ako „král“
 • Samvádí: druhá najdôležitejšia nota rágy, niekedy označovaná „královna“, väčšinou leží o štyri až päť tónov od vádí
 • Bháva a rása: harmónia medzi vádí a samvádí, nálada a emócie spôsobené počúvaním rágy poslucháčom
 • Gat: fixná časť rágy s predpísaným rytmom, ktorú hudobník ďalej rozvíja
 • Tán: hudobná fráza volne zaradená do kompozície rágy, strieda sa s gatom

*

Fázy prednesu rágy na sitáru

 • Alap: úvodná pomalá improvizačná časť rágy bez rytmu, v ktorej hráč predstavuje základné tóny rágy a hlavné hudobné figury. Tu sa nejviac prejaví zdatnosť a presnosť hráča. Oproti klasickej hre dnes zkracovaná časť, klasicky však aj ako samostatné vystúpenie.
 • Džod (nebo džor): nadväzuje na alap. Tiež improvizačná časť, ktorá stojí na striedaní gatu a tánu, už v rytme bez daného taktu.
 • Džhala: rýchla improvizačná pasáž, ktorá väčšinou uzatvára rágu. Typické jsú rýchle kombinácie úderov na hlavnú hraciu strunu a rytmické struny čikarí*

*

Rozdiely medzi hindustánskou a karnatickou rágou

Dva prúdy klasickej indickej hudby, hindustánská a karnatická, majú obidva svoje vlastné rágy. Niektoré majú podobné názvy, avšak štruktúra je odlišná.

V severnej Indii boli rágy rozdelené do desiatich skupín nazývaných thát Višnu Narayanem Bhatkande. Základné tháty sú napr.: Ašavari thát (aiolská stupnica), Bhairavi thát (frygická stupnica), Bilavali thát (iónska stupnica), Kafi thát (dórská stupnica), Kalyan thát (lydická stupnica), Khammaja thát (mixolydická stupnica).

Karnatická hudba v južnej Indii používá starší a systematickejší systém rozdelenia nazývaný melakarta s hlavnými triedami podľa 72 „rodičovských“ rág. Celkove je v južnej Indii väčšia identifikácia rágy so stupnicou než je tomu v severnej Indii. Rágy boli v obidvoch regionoch přredáváané z učiteľa na žiaka a tak sa v rôznych regionoch podstatne odlišovali. Prvá kodifikácia a štandardizácia sa udiala až v 10 storočí v spise Matangy Muniho menom Brhadéši.

Rāga-rāginí systém

Bašohlská maľba Ragaputry Velavala, syna rágy Bhairava.

*

Rāga-rāginí je staré pojatie klasifikácie rág používané medzi 14 až 19 storočím. pozostávalo zo šiestich rág otcovských, šiestich ráginí ako matiek a veľa dcérskych (či podľa prekladu skôr synovských) putra rág. Dochádzalo však k tvoreniu zložitých genealogických stromov, kde vo výsledku „papierovo“ príbuzní už nemali v skutočnosti žiadnu reálnu príbuznosť. Preto sa neskôr od tohoto systému upustilo. V tomto systéme boli rágy často ikonograficky zobrazované ako božstva.

Najčastejšie rágy

Abhogi, Adana, Ahir Bhairava, Ahir Lalita, Alankarapriya, Anandi, Asavari, Bagesri, Bahar, Bairagi, Bangala, Basanta, Basanta Mukhari, Bhairava, Bhairavi, Bhankara, Bhatiyara, Bhimphalasi, Bhinna Sadja, Bhupa Kalyana, Bhupala Todi, Bhupali, Bihag, Bilas-Khani Todi, Bilavala, Candani Kedar, Chandrakauns, Charukesi, Chaya Nat, Darbari Kanhada, Des, Desakara, Desi, Dhani, Durga, Gaura Malhara, Gaura Saranga, Gaurakha Kalyana, Gujari Todi, Gunakri, Hamir, Hamsadhwani, Hemanta, Hindol, Hindoli, Janasam-mohini, Jaunpuri, Jaya Jayanti, Jhinjhoti, Jogiya, Kafi, Kalavati, Katyayani, Kaushikdhwani, Kedar, Khammaja, Kirvani, Lalita, Madhuvanti, Madhyamad Saranga, Malgunji, Malhara, Malkauns, Mand, Maru Bihaga, Marwa, Megha, Misra Gara, Multani, Namo Narayani, Nanda, Nata Bhairava, Pahadi, Patdipa, Pilu, Puriya, Puriya Dhanasri, Puriya Kalyan, Purvi, Ramakali, Ragesri, Sankara, Sivaranjani, Sohini, Sri, Subha Kalyana, Suddha Kalyana, Suddha Saranga, Syama Kalyana, Tilaka Kamod, Tilanga, Todi, Vibhasa, Vrndavani Saranga, Yaman, Yaman Kalyana

Odkazy

Súvisiace články

Externé odkazy

*Čerpané z: https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ga

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *