Roland GR-55 NORMAL PICKUP ON/OFF

 *
Eng.: I wanted to ask for help in resolving this issue: I have a finished sound where I use MODELING TONE and NORMAL PICKUP. Everything switches to me as it should – see photo-1 on this page. This is a patch.
Slovak: Chcel som poprosiť o pomoc pri vyriešení tohto problému: Mám hotový zvuk, kde používam MODELING TONE aj NORMAL PICKUP. Všetko mi prepína ako má – viď foto 1.
Foto-1This is a patch.
*
https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/06/gr55-patch.jpg
*
Foto 2When I switch from another patch to this, the situation is as follows:
(Keď prepnem s ineho patchu na tento, situácia je takáto:)
*

*

Foto 3Subsequently, when I press CTL (even more times), PICKUP ON stays there – the way I want. (Následne keď stlačím CTL (aj viackrát) zostane tam PICKUP ON – tak ako to chcem.

*

Foto 4 – CTL setting at the top of the display. (Nastavenie CTL horná časť displeja)

https://mojagitara.com/wp-content/uploads/2020/06/gr55-ctl-patchu-horna-cast.jpg

*

Foto 5CTL setting at the bottom of the display . (Nastavenie CTL dolná časť displeja)
*

*

Foto 6Preview of the ASSIGN tab where no NORMAL PICKUP is used in any bank except this one, only here and it is only for volume adjustment. As far as I know, there is no NORMAL PICKUP ON / OFF in the ASSIGN setting.(Náhľad na zýáložku ASSIGN kde v žiadenj záložne okrem tejto nie je použité NORMAL PICKUP, len tu a to je len na nastavenie hlasitosti. V ASSIGN nastavenia pokiaľ viem ani žiadne NORMAL PICKUP ON / OFF nie je.)

*
***

Eng.: But when I write the patch, after opening EDIT TONE NORMAL PICKUP OFF is displayed (photo 2) !!! ??? Only when I switch CTL To LED ON (MAX) and then back to LED OFF (MIN) will it start to display well. But when I switch to another PATCH and then return to this PATCH again, the situation repeats itself 🙁

Slovak: Ale keď patch zapíšem, tak po otvorení EDIT TONE sa zobrazí NORMAL PICKUP OFF (foto 2) !!! ??? Až keď prepnem CTL do LED ON (MAX) a potom naspäť na LED OFF (MIN) tak to začne zobrazovať dobre. Ale keď prepnem iný PATCH a potom sa k tomuto PATChu opäť vrátim situácia sa opakuje *

*

Eng.: I checked the settings in SYSTEM and MASTER and they should be set. Or how to check this exactly.

Slovak: Nastavenia v SYSTEM a MASTER som skontroloval a nastavené by mali byť. Prípadne ako toto exaktne skontrolovať?

*

Eng.: Why does it overwrite NORMAL PICKUP ON when writing to NORMAL PICKUP OFF? Why, when I then switch via CTL, it is already fixed to PICKUP ON but only while I’m in this PATCH. As soon as I leave it and then I return to it, it is initially NORMAL PICKUP OFF again, I’m already desperate!

Slovak: Prečo mi to pri zápise prepisuje NORMAL PICKUP ON na NORMAL PICKUP OFF? Prečo, keď potom prepínam cez CTL sa to už opraví na PICKUP ON ale len kým som v tomto PATCHy. Akonáhle z neho odídem a potom sa naň vrátim, je prvotne zase NORMAL PICKUP OFF, som z toho už zúfalý!

*

Opdoveď: https://www.vguitarforums.com/smf/index.php?topic=28700.msg208921#msg208921

Think I understand what you want…. If you want the Normal pickup on when you switch to that patch, you just go to EDIT> TONE tab>turn it on, then press WRITE , then WRITE again to save. BUT FIRST, turn off the ASSIGNS. I think your ASSIGNS is what is making it change to off when you select the patch. IF, after making the initial setting for the patch with the NORMAL PICKUP ON, If you then want to be able to turn the NORMAL PICKUP on or off with the CTL, you set an ASSIGN as follows…. ASSIGN=ON> TARGET=NORMAL PICKUP LEVEL> MINIMUM=0, MAXIMUM=100 (or preferred volume range)> SOURCE=CTL PEDAL> SOURCE MODE= TOGGLE> ACT RANGE LO=0, ACT RANGE HI=127.

Myslím, že chápem, čo chcete ….

Ak chcete, aby sa pri prepnutí na túto záplatu zapol Normálny snímač, jednoducho choďte EDIT> TONE tab> zapnite ich, potom stlačte WRITE a potom WRITE znova uložte.

Ešte predtým treba VYPNÚŤ PRIRADENIA (ASSIGN). Myslím, že váš ASSIGNS spôsobuje, že sa pri výbere PATCHu zmení na vypnutý. Ak po vykonaní počiatočného nastavenia PATCHu pomocou NORMAL PICKUP ON.

Ak chcete mať možnosť zapnúť alebo vypnúť NORMAL PICKUP pomocou CTL, nastavíte ASSIGN nasledovne:ASSIGN=ON> TARGET=NORMAL PICKUP LEVEL> MINIMÁLNA = 0, MAXIMÁLNA = 100 (alebo preferovaný rozsah hlasitosti)> SOURCE=CTL PEDAL> SOURCE MODE= TOGGLE> ACT RANGE LO=0, ACT RANGE HI=127.

In the PEDAL>CTL tab, SW-OFF/ON on left side of NORMAL PU is the CTL status, on the right side is what it does when on or off So…

(Na karte PEDAL> CTL je SW-OFF / ON na ľavej strane NORMAL PU stav CTL, na pravej strane to, čo robí, keď je zapnutá alebo vypnutá. Takže …)

(A) SW/OFF – NORMAL PU – OFF ( if you want the NORMAL PICKUP off when the CTL pedal is off)

(A) (SW / OFF – NORMAL PU – OFF (ak chcete vypnúť NORMAL PICKUP, keď je pedál CTL vypnutý)

SW/ON – NORMAL PU – ON (if you want the NORMAL PICKUP on when the CTL pedal is on)

(SW / ON – NORMAL PU – ON (ak chcete, aby bol NORMAL PICKUP zapnutý, keď je pedál CTL zapnutý)

If you want to use the CTL to turn the NORMAL PICKUP on or off, but want it on when you load the patch, then set the ASSIGN setting the opposite….

(Ak chcete použiť CTL na zapnutie alebo vypnutie NORMAL PICKUP, ale chcete ich zapnúť pri načítaní záplaty, potom nastavte nastavenie ASSIGN opačne.)

(B) SW/OFF – NORMAL PU – ON ( if you want the NORMAL PICKUP on when the CTL pedal is off)

(B) SW/OFF – NORMAL PU – ON (ak chcete, aby bol NORMAL PICKUP zapnutý, keď je pedál CTL vypnutý)

SW/ON – NORMAL PU – OFF (if you want the NORMAL PICKUP off when the CTL pedal is on)

SW/ON – NORMAL PU – OFF (ak chcete vypnúť NORMAL PICKUP, keď je pedál CTL zapnutý)

A and B also applies to the PCM1, PCM2, and MODELING

(A a B sa vzťahujú aj na PCM1, PCM2 a MODELOVANIE)

This is how to set it up if you want to turn the NORMAL PICKUP on and off in the patch with the CTL pedal. If you want it on all the time in the patch, then just turn off the ASSIGN in that patch, you don’t need it. I think from the pictures you showed, you are having a conflict with the ASSIGN settings.

(Takto ju nastavíte, ak chcete zapnúť a vypnúť NORMAL PICKUP v patch s pedálom CTL. Ak chcete, aby sa v záplate stále nachádzal, vypnite ASSIGN v tejto záplate, nepotrebujete ju. Myslím, že z obrázkov, ktoré ste ukázali, ste v konflikte s nastaveniami ASSIGN.)

Podobné články

One Comment

 1. Dotaz na vgforum: https://www.vguitarforums.com/smf/index.php?topic=28700

  Opdoveď: https://www.vguitarforums.com/smf/index.php?topic=28700.msg208921#msg208921

  think I understand what you want…. If you want the Normal pickup on when you switch to that patch, you just go to EDIT> TONE tab>turn it on, then press WRITE , then WRITE again to save. BUT FIRST, turn off the ASSIGNS. I think your ASSIGNS is what is making it change to off when you select the patch. IF, after making the initial setting for the patch with the NORMAL PICKUP ON, If you then want to be able to turn the NORMAL PICKUP on or off with the CTL, you set an ASSIGN as follows…. ASSIGN=ON> TARGET=NORMAL PICKUP LEVEL> MINIMUM=0, MAXIMUM=100 (or preferred volume range)> SOURCE=CTL PEDAL> SOURCE MODE= TOGGLE> ACT RANGE LO=0, ACT RANGE HI=127.

  (Myslím, že chápem, čo chcete …. Ak chcete, aby sa pri prepnutí na túto záplatu zapol Normálny snímač, jednoducho choďte na Úpravy> karta TÓN> zapnite ich, potom stlačte WRITE a potom WRITE znova uložte. NA PRVOM VYPNÚŤ PRIDRUŽENIA. Myslím, že váš ASSIGNS spôsobuje, že sa pri výbere záplaty zmení na vypnutý. Ak po vykonaní počiatočného nastavenia záplaty pomocou NORMAL PICKUP ON, Ak chcete mať možnosť zapnúť alebo vypnúť NORMAL PICKUP pomocou CTL, nastavíte ASSIGN nasledovne … ASSIGN = ON> TARGET = NORMÁLNA ÚROVEŇ VÝBERU> MINIMÁLNA = 0, MAXIMÁLNA = 100 (alebo preferovaný rozsah hlasitosti)> ZDROJ = CTL PEDAL> REŽIM ZDROJOV = TOGGLE> ACT RANGE LO = 0, AKTUÁLNA ROZSAH HI = 127.)

  In the PEDAL>CTL tab, SW-OFF/ON on left side of NORMAL PU is the CTL status, on the right side is what it does when on or off So…
  (Na karte PEDAL> CTL je SW-OFF / ON na ľavej strane NORMAL PU stav CTL, na pravej strane to, čo robí, keď je zapnutá alebo vypnutá. Takže …)

  (A) SW/OFF – NORMAL PU – OFF ( if you want the NORMAL PICKUP off when the CTL pedal is off)
  (A) (SW / OFF – NORMAL PU – OFF (ak chcete vypnúť NORMAL PICKUP, keď je pedál CTL vypnutý)

  SW/ON – NORMAL PU – ON (if you want the NORMAL PICKUP on when the CTL pedal is on)
  (SW / ON – NORMAL PU – ON (ak chcete, aby bol NORMAL PICKUP zapnutý, keď je pedál CTL zapnutý)

  If you want to use the CTL to turn the NORMAL PICKUP on or off, but want it on when you load the patch, then set the ASSIGN setting the opposite….
  (Ak chcete použiť CTL na zapnutie alebo vypnutie NORMAL PICKUP, ale chcete ich zapnúť pri načítaní záplaty, potom nastavte nastavenie ASSIGN opačne.)

  (B) SW/OFF – NORMAL PU – ON ( if you want the NORMAL PICKUP on when the CTL pedal is off)
  (B) SW/OFF – NORMAL PU – ON (ak chcete, aby bol NORMAL PICKUP zapnutý, keď je pedál CTL vypnutý)

  SW/ON – NORMAL PU – OFF (if you want the NORMAL PICKUP off when the CTL pedal is on)
  SW/ON – NORMAL PU – OFF (ak chcete vypnúť NORMAL PICKUP, keď je pedál CTL zapnutý)

  A and B also applies to the PCM1, PCM2, and MODELING
  (A a B sa vzťahujú aj na PCM1, PCM2 a MODELOVANIE)

  This is how to set it up if you want to turn the NORMAL PICKUP on and off in the patch with the CTL pedal. If you want it on all the time in the patch, then just turn off the ASSIGN in that patch, you don’t need it. I think from the pictures you showed, you are having a conflict with the ASSIGN settings.
  (Takto ju nastavíte, ak chcete zapnúť a vypnúť NORMAL PICKUP v patch s pedálom CTL. Ak chcete, aby sa v záplate stále nachádzal, vypnite ASSIGN v tejto záplate, nepotrebujete ju. Myslím, že z obrázkov, ktoré ste ukázali, ste v konflikte s nastaveniami ASSIGN.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *