|

Konsonantné a disonantné intervaly

Pre získanie farebnosti, zaujiímavosti a bohatosti v hudbe sa využíva viacerých prostriedkov. Jedným z nich je pocitový vnem, ktorý získame, keď zahráme po seba (melodicky) alebo súčasne (harmonicky) interval (dva tóny). Vzájomné vzťahy tónov obsiahnuté v súzvuku môžžu na nás pôsobiť príjemne –= ľubozvučne, konsonantne alebo nepríjemne – neľubozvučne = disonantne.

Ľúbozvučnosť – konsonantnosť alebo neľúbozvučnosť – disonantnosť harmonických alebo melodických dvojzvukov (intervalov) sa v priebehu vývoja hudby menila a aj v dnešnej dobe záleží na štýle, type a zameraní hudobného diela. Aj z tohto dôvodu nie je možžné stanoviť presné kritérium pre posúdenie týchto dvoch kategórií. To, čo sa v určitom období považžovalo za neprípustnú disonanciu, v súčasnosti sa považžuje za zaujímavý hudobný súzvuk. Výskumom vnímania súzvukov sa doššlo k výsledkom, podľa ktorých je za konsonantný považžovaný ten interval, pri ktorom je vnem súzvuku najviac podobný vnemu jedného tónu. Na základe tohto hľadiska (kritéria):


medzi konsonantné intervaly môžeme zaraďujeme

č.8 – č.5 – č.4 – v.3 – m.3 – v.6 – m.6.


medzi disonantné intervaly môžeme zaraďujeme

v.2 – m.2 – v.7 – m.7 – zv.4


Ale aj pri tomto rozdelení viac menej nekončíme, pretože aj medzi vyššie vymenovanými neľúbozvučnými intervalmi sú rozdiely vo vyznení – a nie malé! Tak napríklad veľká sekunda (v.2) znie určite ľúbozvučnejšie ako malá sekunda (m.2) hlavne v harmonickom tvare. Rozdielne na nás pôsobí aj malá a veľká septima. Interval malej septimy vytvára zaujímavé napätie a často sa využíva napr. v blues. Veľká septima, aj keď je napäťovým akordom, ale vcelku vyznie tak „molovo , melancholicky“.

Záverom tejto časti by som chcel upozorniť a doporučiť jednu vec (týka sa to nielen intervalov ale aj akorodov -trojzvuky, štvorzvuky): Je veľmi vhodné, naučiť sa vizualizovať si jednotlivé intervaly na hmatníku gitary, zahrať si ich a hlavne napočúvať ich vyznenie a aký pocit vytvárajú. Pre tieto potreby môžete použiť audio zložku so súbormi dole nižšie, kde si budete môcť spomínané intervaly vypočuť a napočúvať ich vyznenie – charakter.

Pre lepšiu prehľadnosť sú ukážky od seba oddelené čiarami. V každej sekcii sú dve zvukové ukážky (dva rôzne intervaly) kde najskôr zaznie vrchný interval melodický a následne potom harmonický. Pod nimi je notovo-tabulatúrny zápis, pričom vľavo je zápis prvej audio ukážky a vpravo druhej ukážky. V niektorých prípadoch je spomenutá aj enharmonická zámena. 

Vyskúšajte si potom neskôr zahrať tieto intervaly v opačnom poradí a dostanete intervaly spodné:

základné: des1 – c1, d1 – c1, es1 – c1, e1 – c1, f1 – c1, fis1 – c1 (ges1 – c1), g1 – c1, gis1 – c1 (as1 – c1), a1 – c1, b1 – c1, h1 – c1, c2 – c1 

zozšírené: des2 – c1, d2 – c1, dis2 – c1, es2 – c1, e2 – c1, f2 – c1, fis2 – c1 (ges2 – c1), g2 – c1, gis2 – c1 (as2 – c1), a2 – c1, b2 – c1, h2 – c1, c3 – c1

Pozorne počúvajte vyznenie intervalov na audio nahrávkach a snažte sa zapamätať si ich charakter:


čistá prima a malá sekunda

čistá prima c1 – c1 (melodicky a potom harmonicky) Prima je ten istý tón, takže rozdiel v posluchu nebude – akurát hutnejší zvuk.
malá sekunda c1 – des1 (enharmonický interval: zväčšená prima) – melodicky a potom harmonicky


veľká sekunda a malá tercia

veľká sekunda c1 – d1 (melodicky a potom harmonicky)
malá tercia c1 – es1 (melodicky a potom harmonicky)

veľká tercia a čistá kvarta

veľká tercia c1 – e1 (melodicky a potom harmonicky)
čistá kvarta c1 – f1 (melodicky a potom harmonicky)

zväčšená kvarta a čistá kvinta

zväčšená kvarta c1 – fis1 (enharmonický interval: zmenšená kvinta c1 – ges1) – melodicky a potom harmonicky
čistá kvinta c1 – g1 (melodicky a potom harmonicky)

malá sexta a veľká sexta

malá sexta c1 – as1 (enharmonický interval: zväčšená kvinta c1 – gis1) – melodicky a potom harmonicky
veľká sexta c1 – a1 (melodicky a potom harmonicky)

malá a veľká septima

malá septima c1 – b1( melodicky a potom harmonicky)
veľká septima c1 – h1 (melodicky a potom harmonicky)

čistá oktáva a malá nona

čistá oktáva c1 – c2 (melodicky a potom harmonicky)
malá nona c1 – des2 (melodicky a potom harmonicky)

veľká a zväčšená nona

veľká nona c1 – d2 (melodicky a potom harmonicky)
zväčšená nona c1 – dis2 (enharmonický interval: malá decima c1 – es2) – melodicky a potom harmonicky

malá veľká decima

malá decima c1 – es2 (enharmonický interval: zväčšená nona c1 – dis2) – melodicky a potom harmonicky
veľká decima c1 – e2 (melodicky a potom harmonicky)

čistá a zväčšená undecima

čistá undecima c1 – f2 (melodicky a potom harmonicky)
zväčšená undecima c1 – fis2 (enharmonický interval: zmenšená duodecima c1 – ges2) – melodicky a potom harmonicky

čistá a zväčšená duodecima

čistá duodecima c1 – g2 (melodicky a potom harmonicky)
zväčšená duodecima c1 – gis2 (enharmonický interval malá tercdecima c1 – as2) – melodicky a potom harmonicky

veľká tercdecima a malá kvartdecima

veľká tercdecima c1 – a2 (melodicky a potom harmonicky)
malá kvartdecima c1 – b2 (melodicky a potom harmonicky)

veľká kvartdecima a čistá kvintdecima

veľká kvartdecima c1 – h2 (melodicky a potom harmonicky)
čistá kvintdecima c1 – c2 (melodicky a potom harmonicky)

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *