Nobels MF-1 MIDI controler

Nobels MF-1 MIDIcontroller

Vrchná a zadná strana MF-1:

 

2 PRIPOJTE NAPÁJANIE

2.1 Pripojte akýkoľvek stabilizovaný napájací adaptér (9V-12V DC)do konektora POWER (7) na MF-1.

2.2 Prepínač POWER (8) prepnite do polohy „ON“.

2.3 Teraz sa na LED DISPLEJI (1) zobrazuje [- – -].

2.4 Pravý LED DISPLEJ (1) bliká a MF-1 áno pripravený na prevádzku.


3 PREVÁDZKA BATÉRIE

3.1 Otvorte kryt batérie, ktorý sa nachádza v spodnej časti MF-1.

3.2 Vložte 6 detských batérií typu „R14“.

3.3 Ak MF-1 dlhšie nepotrebujete, mali by ste z nich vybrať batérie zabrániť úniku.

3.4 Pre dlhšie batéria prepnite do úsporného režimu. Tým sa zníži jas LED DISPLEJA, ale šetrí veľa energie! (pozri technické informácie)

3.5 Nepoužívajte staré batérie.


4 NIEČO O FANTÁMOVEJ SILE

Niektorí ďalší výrobcovia tiež používajú na distribúciu konektory MIDI napájanie z jednej jednotky do druhej (Phantom power). To sa dá ľahko zvládnuť a pravdepodobne ušetríte nervy, čas a peniaze, čo vás znamená potrebujete o jeden napájací adaptér menej. Požadovaný výkon teraz môže byť dodávané z vášho MIDI efektu alebo klávesnice. Myšlienka polarity a spojenia je opísaná v ELEKTRONICKÝ HUDOBNÍK vydaný 12./89. Niektorí ďalší výrobcovia sú tiež túto myšlienku! Požiadajte miestnu službu o úpravu vašich zariadení.


5 POUŽITIE fantómové napájanie

5.1 Prijímanie energie z iného zariadenia:

5.2 Jednoducho pripojte štandardný 5-pólový MIDI kábel z jednotky, ktorá dodáva napätie do konektora MIDI OUT (5) MF-1.

5.3 Prepnutie prepínača POWER (8) MF-1 do polohy „Phan.“ pozíciu.

5.4 Prevod energie do iného zariadenia:

5.5 Pripojte štandardný 5-pólový MIDI kábel z konektora MIDI IN (6) MF-1 do konektora MIDI OUT konektor na jednotke, ktorý dokáže využívať napätie. Uistite sa, že fantómové napájanie má ďalší prúd (350 mA) pre ďalšiu jednotku!


6 PRIPOJTE MIDI OUT

6.1 Pripojte konektor MIDI IN {Receiver} z druhú jednotku do konektora MIDI OUT (5) vysielača MF-1.

6.2 MF-1 prepne pripojenú jednotku týkajúce sa skutočne odoslaného čísla programu


7 NASTAVTE MIDI PRENOSOVÝ /transmit) KANÁL

7.1 Pri zapnutom MF-1 podržte nožný spínač „6“ (2).
7.2 LED-DISPLEJ (1) zobrazuje [Cxx] veľké „C“ nasledované aktuálnym MIDI číslo prenosového kanálu.
7.3 Nastavte umiestnené DIP prepínače TR-CH (3) na zadnej strane MF-1 na požadovaný vysielať kanál sledovaním LEDDISPLAY (1) alebo pokiaľ ide o tabuľku ako zobrazené na diagrame: Dip spínač:

 


 

8 MIDI (merge) Zlúčenie

8.1 Pripojte konektor MIDI OUT druhej jednotky k konektoru MIDI IN (6) MF-1.

8.2 Prichádzajúce MIDI dáta budú zlúčené do MIDI OUT konektora MF-1. Príliš veľa a nadmerné množstvo údajov MIDI (napr. MIDI-SAMPLES alebo DUMP) bude preťaženeá vnútornyá zbernica. V takom prípade sa MF-1 nemusí správne prepnúť!


9 BANKOVÝ REŽIM 1-128

9.1 Prepínač POWER (8) MF-1 prepnite do polohy „ON“pozíciu.
9.2 LED-DISPLEJ (1) zobrazuje: [—-] s blikajúcim vpravo číslica.
9.3 Prepínač MODE (4) prepnite do polohy „BANK“.
9.4 Nožnými spínačmi HORE alebo DOLE (2) môžete zvoliť požadovaná BANKA. Možné čísla BANK sú: 0-, 1-, 2- … 10-, 11-, 12-.
9.5 Podržanie stlačených UP alebo DOWN nožných spínačov (2) bude neustále počítať hore alebo číslo BANKY.
9.6 Vyberte jeden z nožných spínačov „0-9“ (2), aby sa odoslala zmena programu MIDI.
9.7 Po odoslaní prestane správna číslica LED-DISPLEJE (1) blikať a zobrazí sa aktuálne odoslané číslo zmeny MIDI programu.

9.8 Teraz každý ďalší krok na jednom z nožných spínačov „0-9“ (2) vysiela MIDI zmena programu. Nie je možné použiť programové číslo „000“ a „129“. Pokúšam sa získať prístup k jednému z tieto čísla ukazujú vpravo blikajúce „-“ na LED DISPLEJI! BANKA 4 sa volí nožnými spínačmi HORE alebo DOLE (2). Správna číslica je bliká. Stlačením nožného spínača „5“ (2) prestane blikať a LED-DISPLEJ (1) zobrazuje „45“. Súčasne MF-1 okamžite vysiela MIDI zmena programu číslo 45. Ďalší krok na nožnom spínači „2“ (2) odošle.


10 BANKOVÝ REŽIM 0-127

10.1 Niektoré staršie zariadenia MIDI používajú čísla zmien programu MIDI od 0 do 127. K týmto jednotkám môžete priradiť nasledovné:
10.2 Pri zapínaní prístroja držte nožný spínač „0“ (2).
10.3 LED-DISPLEJ (1) zobrazuje: [0–] s blikajúcou pravou číslicou. To je všetko.

10.4 Všetky ostatné funkcie sú rovnaké ako tie, ktoré sú opísané v „BANKOVOM REŽIME 1-128 Program číslo „128“ a „129“ nie je možné použiť. Pokúšam sa získať prístup k jednému z toto číslo zobrazí na displeji LED blikajúce pravé „-“! Po vypnutí sa MF-1 vráti späť do režimu 1-128.


11 PRIAMY (direct) REŽIM 1-128

11.1 Prepnite hlavný vypínač (8) do polohy „ON“.
11.2 LED-DISPLEJ (1) zobrazuje: [—-] s blikajúcim vpravo číslica.
11.3 Prepínač MODE (4) prepnite do polohy „DIRECT“.
11.4 Vyberte nožné spínače „0-9“ (2) na odoslanie požadovaného MIDI číslo zmeny programu.
11.5 Posledná číslica bliká, kým pomocou tlačidla UP neodošlete zmenu programu MIDI alebo Nožný spínač DOLE (2). MF-1 detekuje automaticky nemožné čísla zmien programu a vymaže sa okamžite ich von! Pozri AUTOKOREKCIA!
11.6 Každý ďalší krok na nožných prepínačoch HORE alebo DOLE (2) sa zvýši alebo dekrementovať zobrazené číslo zmeny MIDI programu.
11.7 Podržanie stlačeného pedálu NAHORU alebo DOLU (2) bude neustále počítať hore alebo dole zobrazené číslo zmeny MIDI programu. Po uvoľnení HORE alebo DOLE nožné spínače (2) bliká posledná číslica. (= pripravené na odoslanie!)
11.8 Posledný krok na nožných prepínačoch UP alebo DOWN (2) odošle zobrazené MIDI číslo zmeny programu. Prepnite prepínač MODE (4) do polohy DIRECT a POWER (8) do polohy ON:
LED-DISPLAY = [–x] správna číslica bliká!
Nožný spínač „1“ LED-DISPLAY = [1] „1“ bliká!
Nožný spínač „2“ LED-DISPLAY = [12] posúva „1“ doľava, „2“ bliká!
Nožný spínač „5“ LED-DISPLAY = [125] posúva „12“ doľava, „5“ bliká!
Nožný spínač „UP“ * (1) LED-DISPLAY = [125] MF-1 vysiela MIDI program zmena 125.
* (1) Pre túto operáciu je možné použiť aj nožný spínač „DOWN“ (2)!


*

12 AUTOMATICKÁ OPRAVA

12.1 Táto funkcia vám pomôže opraviť nemožné čísla programov. Ak MF-1 zistí také nesprávne číslo programu sa prvá číslica automaticky vymaže.


13 PRIAMY REŽIM 0-127

13.1 Niektoré staršie zariadenia MIDI používajú čísla MIDI na zmenu programu od 0 do 127. To často vytvára problémy. K týmto jednotkám môžete priradiť nasledovné:
13.2 Pri zapnutom prístroji podržte nožný spínač „0“ (2).
13.3 LED-DISPLEJ (1) zobrazuje: [0–] s blikajúcou pravou číslicou. To je všetko.

13.4 Všetky ostatné funkcie sú rovnaké ako tie, ktoré sú opísané v časti „PRIAMY REŽIM 1-128. Po vypnutí sa MF-1 vráti späť do režimu 1-128.


14 ZÁBAVNÝ REŽIM POZNÁMKA (Funny note mode)

Táto malá vlastnosť nemusí byť použitá na profesionálne použitie. Ale ak sa vám páči …
14.1 Pripojte ľubovoľnú MIDI klávesnicu alebo zvukový modul k výstupnému konektoru MIDI (5).
14.2 Pri zapnutom prístroji podržte nožný spínač „8“ (2).
14.3 Každý krok nožných spínačov odošle MIDI notu o vybranom vysielaní MIDI kanál. Naraz je možné odoslať iba jednu poznámku. Možné poznámky: „C … B“. The Hlasitosť MIDI je vždy nastavená na „64“. (Pozri tabuľku implementácie MIDI.)

14.5 Prepínač MODE (4) prepína medzi 2 rôznymi oktávami. Po vypnutí sa MF-1 vráti späť do režimu BANK alebo DIRECT


*

15 REVIZIA SOFTVÉRU

15.1 Pri zapnutom prístroji podržte nožný spínač „HORE“ (2).
15.2 LED-DISPLEJ (1) zobrazuje číslo verzie zabudovanej revízie softvéru. Po vypnutí sa MF-1 vráti späť do režimu BANK alebo DIRECT!
16 SKÚŠOBNÝ REŽIM
16.1 Pri zapnutom prístroji podržte nožný spínač „7“ (2).
16.2 SKÚŠKA ČÍSLA: Všetky číslice musia blikať. (okrem bodiek). Pokračujte stlačením ľubovoľného nožného spínača (2).
16.3 TEST SPÍNAČA: Vyskúšajte správnu funkciu prepínačov. KONTROLA: HORE, 1, 2, 3, 4, 5, NADOL, 6, 7, 8, 9, 0, REŽIM, TR-CH (A..D). Prvá číslica zobrazuje číslo, ktoré sa má stlačiť ako ďalšie. Posledná číslica zobrazuje skutočné zadržanie prepínača.
16.4 TEST MIDI ROZHRANIA: LED DISPLEJ (1) zobrazuje [con]. Teraz pripojte MIDI kábel z konektora MIDI IN (6) do konektora MIDI OUT (5). Ak je MIDI rozhranie O.K. test sa reštartuje. Odpojte MIDI kábel a jednotku vypnite. Pripravený!

 


*

17 EKONOMICKÝ REŽIM

17.1 Pri zapínaní jednotky podržte nožný spínač „9“. Teraz je LED-DISPLEJ menej jasný a šetrí energiu.
17.2 Teraz: Stlačením tlačidla „0“ sa aktivuje REŽIM 0-127.
17.3 Stlačením „6“ sa aktivuje zobrazenie čísla MIDI vysielacieho kanála.
17.4 Stlačením tlačidla „7“ sa aktivuje REŽIM TESTU.
17.5 Stlačením tlačidla „8“ sa aktivuje REŽIM FUNNY NOTE.
17.6 Stlačením tlačidla „HORE“ sa zobrazí číslo verzie softvéru.
17.7 Stlačením tlačidla „DOLE“ sa aktivuje vybraný PRIAMY alebo BANKOVÝ REŽIM.
Poznámka: Po vypnutí sa MF-1 vráti do neekonomického režimu!


*

18 TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer: 430x170x70mm Hmotnosť: 2200 g (bez batérií)
Napájanie: 9-12V DC / 350mA / polarita:v strede mínus
Spotreba: max. 300mA / 80mA úsporný Batéria: 6x 1,5V Baby typ R14 Displej: 3-miestny led + bodka
Vstupy: MIDI IN / POWER
Výstupy: MIDI OUT
Prevádzkové režimy: BANKOVÁ / PRIAMA / ZÁBAVNÁ POZNÁMKA
Úžitkové režimy: ECONOMY / 0-127

Režimy kontroly: TEST / TX # / REVIZIA SOFTVÉRU


19 ČO JE MIDI ???

MIDI = digitálne rozhranie hudobného nástroja. MIDI je počítačové jednosmerné spojenie medzi dvoma zariadeniami. Jedna jednotka odošle údaje druhému. Jednotka, ktorá funguje ako vysielač, je priradená na vysielanie dáta na zadanom MIDI kanáli.
K dispozícii je 16 rôznych MIDI kanálov. Jednotka, ktorá funguje ako prijímač, musí byť nastavená na rovnaký kanál, aby rozpoznala odoslanie údaje podobné rozhlasovým a televíznym systémom. Prijímač musí rozpoznať údaje vysielača.

Existuje veľa rôznych možnežch MIDI dáta. Táto funkcia je často nárokovaná v MIDI IMPLEMENTION GRAFY. Základnou funkciou MIDI je prenos informácií o zmene programu MIDI aby sa pripojený prijímač dal prepnúť na požadovaný program.


Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *