Základná diatonická rada a jej transpozície po kvartách nahor

Na obrázku nižšie vidíte tabuľku s tónmi diatonickej dur (ionska). Úplne hore je v pôvodnom tvare (c – d – e – f – g – a – h – c1) a pod ňou sú na ľavej strane jej transpozície po kvintách nahor (krížikové) a na pravej strane transpozície po kvintách nadol (kvartách nahor):

image in anglo-american markings / obrázok v anglo - americkom značení

*

Ďalšie obrázky sú vedené už v nemeckej notácii.

V tomto príspevku si rozoberieme praktické transpozície po kvartách nahor (resp. po kvintách nadol) tzv. „béčkové„. V akom zmysle po kvartách nahor alebo po kvintách nadol ukazuje schéma:

f – g – a – h – c1 – d1 – e1 – f1

Pričom interval c1 – f1 je čistá kvarta nahor a interval c1 – f je čistá kvinta nadol, toľko ku krátkemu vysvetleniu týchto pojmov. Kompletný kvartový kruh vyzerá nasledovne (ale tóniny od „c“ po „ces“ tvoria tzv. „praktické béčkové transpozície„. Nižšie v kvintovo-kvartovom kruhu idete pri odvodzovaní po kvartách durových stupníc po modrých písmenách a proti smeru hodinových ručičiek: C – F – Bb – Eb – Ab – Db – Gb – Cb:

*

Na obrázku nižšie vidíte zoskúpenie tónov stupnice C dur (diatonická dur – ionska) na hmatníku gitary. Základným tónom je „C“ (označené červenou farbou a v pravom indexe má „1“ = prima = základný tón:

C – D – E – F – G – A – H (B)

( H = európske značenie, B = anglo-americké značenie)

Pre názornosť v notovo – tabulatúrnom zápise môžete vidieť vyššie uvedené tóny v notovej osnove a v TABe po jednotlivých strunách:

*

TRANSPOZÍCIA z C dur do F dur

Teraz budeme transponoval C dur o čistú kvartu vyššie do F dur. So stupnice C dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu F dur s 1 béčkom (1b). Realizujeme to cez dva kroky, samozrejme iné, ako tomu bolo u krížikov:

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od „IV. stupňa pôvodnej stupnice (tón „F„). Ten sa stáva I. stupňom novej (transponovanej) stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

pôvodná stupnica C dur: c – d – e – f – g – a – h – c1, pričom c = základný tón „prima“, f = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice). Od IV.stupňa (teda od „f“) odvodíme základné tóny novej stupnice F dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme – znížime „h“ na „hes“ (b) podľa nemeckého systému, resp. zmeníme „B“ na „Bb“ podľa ango-amerického systému):

Nemecký systém: f – g – a – hes – c1 – d1 – e1 – f1 = f – g – a – b – c1 – d1 – e1 – f1

Anglo-americký systém: f – g – a – bb – c1 – d1 – e1 – f1 (bb = bé s béčkom)

O oktávu nižšie (anglo-americký systém) by bola táto stupnica zapísaná takto: F – G – A – Bb – C – D – E – f

V tejto novej stupnici sa tón „f“ stáva základným tónom, primou.  F dur obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) jednu zmenu, jedno béčko (posúvku), tón „b“ nemecký systém, resp. tón „bb“ anglo-americký systém. Tóny stupnicke F dur na hmatníku gitary vyzerajú takto:

*

TRANSPOZÍCIA z F dur do B dur (anglo-americký systém značenia Bb dur)

Zo stupnice F dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu B = Hes = Hbdur s 2 béčkami (2b).

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice F dur – tón „b“ (hes). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica F dur: f – g – a – hes – c1 – d1 – e1 – f1, pričom f = základný tón „prima“, hes = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od „b (hes)“ odvodíme základný tón novej stupnice Hes (B) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime „e“ na „es„):

stupnica B (Hes) dur: hes (b) – c1 – d1 – es1 – f1 – g1 – a1 – hes1 (b1)

V tejto novej stupnici sa tón „b“ resp.“hes“ (Hb) stáva základným tónom, primou. B dur (Hes = Hb) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) dve zmeny, dve béčká (posúvky), tóny b, es – sleduj na hmatníku gitary:

*

TRANSPOZÍCIA z B dur do Eb dur (anglo-americký systém značenia Bbdur = nemecký B dur)

Zo stupnice B dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Es dur = Ebdur s 3 béčkami (3b). Odvozdujeme po kvartách nahor.

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice B dur – tón „es“). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica B (Hes) dur: hes (b) – c1 – d1 – es1 – f1 – g1 – a1 – hes1 (b1)
hes (b) = základný tón „prima“, es1 = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od „es1“ odvodíme základné tóny novej stupnice Es (Eb) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime „a1“ na „as1“):

stupnica Es (Eb) dur: es1 – f1 – g1 – as1 – hes1 (b1) – c2 – d2 – es2

V tejto novej stupnici sa tón „es1“ stáva základným tónom, primou. Eb dur (Es dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) tri zmeny, tri béčká (posúvky), tóny b, es, as – sleduj na hmatníku gitary:

*

TRANSPOZÍCIA z Eb dur do Ab dur (anglo-americký systém značenia Bbdur = nemecký B dur)

Zo stupnice Eb dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu As dur = Abdur so 4 béčkami (4b). Postupujeme opäť po kvartách nahor.

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice Eb dur – tón „as„). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica Es (Eb) dur: es1 – f1 – g1 – as1 – hes1 (b1) – c2 – d2 – es2
es1 (b) = základný tón „prima“, as1 = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (od „as1“) odvodíme základný tón novej stupnice As (Ab) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime tón „d2“ na „des2„):

Nová stupnica As (Ab) dur: as1 – hes1 (b1) – c2 – des2 – es2 – f2 – g2 – as2

V tejto novej stupnici sa tón „as1“ stáva základným tónom, primou. Ab dur (As dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) štyri zmeny, štyri béčká (posúvky), tóny b, es, as, des – sleduj na hmatníku gitary:

*

TRANSPOZÍCIA z Ab dur do Db dur (anglo-americký systém značenia Bbdur = nemecký B dur)

Zo stupnice Ab dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Db dur = Desdur s 5 béčkami (5b). (Postup po kvartách nahor.)

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice Abdur – tón „des„). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica As (Ab) dur: as1 – hes1 (b1) – c2 – des2 – es2 – f2 – g2 – as2
as1 = základný tón „prima“, des2 = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice).

Od IV. stupňa (teda od tónu „des2„) odvodíme základný tón novej stupnice Des (Db) dur a na jej IV. stupni pridáme béčko (zmeníme, znížime tón „g2“ na „ges2„):

Nová stupnica Des (Db) dur: des2 – es2 – f2 – ges2 – as2 – hes2 (b2) – c3 – des3

V tejto novej stupnici sa tón „des2“ stáva základným tónom, primou. Db dur (Des dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) päť zmien, päť béčiek (posúviek), tóny b, es, as, des, ges  – sleduj na hmatníku gitary:

*

TRANSPOZÍCIA z Db dur do Gb dur (anglo-americký systém značenia Bbdur = nemecký B dur)

Zo stupnice Db dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Gb dur = Gesdur so 6 béčkami (6b). (Postup po kvartách nahor.)

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice Dbdur – tón „ges„). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica Des (Db) dur: des2 – es2 – f2 – ges2 – as2 – hes2 (b2) – c3 – des3
des2 = základný tón „prima“, ges2 = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od tónu „ges2„) odvodíme základný tón novej stupnice Ges (Gb) dur a na jej IV. stupni pridáme ďalšie béčko, (zmeníme, znížime tón „c3“ na „ces3„):

Nová stupnica Ges (Gb) dur: ges2 – as2 – hes2 (b2) – ces3 – des3 – es3 – f3 – ges3

V tejto novej stupnici sa tón „ges2“ stáva základným tónom, primou. Gb dur (Ges dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) šesť zmien, šesť béčiek (posúviek), tóny: b, es, as, des, ges, ces   – sleduj na hmatníku gitary:

*

TRANSPOZÍCIA z Gb dur do Cb dur (anglo-americký systém značenia Bbdur = nemecký B dur)

Touto transpozíciou ukončíme transponovanie v rámci „praktických stupníc“ (0 – 7b) smerovaných po kvartách nahor (béčkové). Zo stupnice Gb dur, na IV. stupni odvodíme novú stupnicu Cb dur = Cesdur so 7 béčkami (7b), všetky tóny stupnice sú zmenené posúvkami, béčkami.

1/ Novú stupnicu začneme odvodzovať od IV. stupňa stupnice Gbdur – tón „ces„). Ten sa stáva I. stupňom novej transponovanej stupnice.
2/ Doplníme tóny do oktávy a IV. stupeň novej stupnice znížime o ½ tón (pridáme béčko), aby sa presne kopírovali intervalové vzdialenosti s pôvodnej stupnice.

Stupnica Ges (Gb) dur: ges2 – as2 – hes2 (b2) – ces3 – des3 – es3 – f3 – ges3
ges2 = základný tón „prima“, ces3 = „kvarta“ (IV. stupeň stupnice).

Od IV.stupňa (teda od tónu „ces3„) odvodíme základny tón novej stupnice Ces (Cb) dur a na jej IV. stupni pridáme ďalšie béčko, (zmeníme, znížime tón „f3“ na „fes3„):

Nová stupnica Ces (Cb) dur: ces3 – des3 – es3 – fes3 – ges3 – as3 – hes3 (b3) – ces4

V tejto novej stupnici sa tón „ces3“ stáva základným tónom, primou. Cb dur (Ces dur) obsahuje celkove (oproti pôvodnej stupnici C dur) sedem zmien, sedem béčiek (posúviek), tóny: b, es, as, des, ges, ces, fes – sleduj na hmatníku gitary:

Prebrali sme si len jednu, jedinú stupnicu „základnú diatonicku radu„, ktorá zodpovedá stupnici „diatonická dur“ (diatonická durová stupnica), ktorá sa tiež nachádza aj v stredovekých (cirkevných) módoch, pod názvom „IONSKA„.

Prehľad diatonických durových stupníc s béčkami:

*

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *