|

Základné intervaly – popis – odvodenie – príklady 2.časť

WORKSHOP Nadväzujem na tématiku základných intervalov v 1.časti https://mojagitara.com/zakladne-intervaly-popis-ovdodenie-priklady-1cast/ V tomto pokračovaní si ukážeme niekoľko príkladov základných intervalov na hmatníku gitary s krátkym popisom.

Malé a veľké základné intervaly (sekunda, tercia, sexta, septima)

Následne si ukážeme polohy ostatných intervalov (sekundy, tercie, sexty a septimy), ktoré sú v pôvodnom (doškálnom) tvare buď malé alebo veľké.

Malé a veľké sekundy – Málá sekunda je interval o veľkosti 1/2 tónu v rámci susedných tónov v stupnici (napr. „c – des„). Ovšem interval „c – cis“ je tiež 1/2-tónový, ale jedná sa o zväčšenú primu, nakoľko ide o ten istý „základ tónu“. https://mojagitara.com/sekunda/

Veľká sekunda má dva poltóny (čiže celý tón) s podmienkou, že musí ísť o susedné tóny v 7-tónovej stupnici. Napr. „c – d“ je veľká sekunda, ale „c – cisis“ (v podstate v praxi nepoužívaný interval) je dvojzväčšená prima.

Na obrázku sú bielymi šípkami spojené „malé sekundy“ a tyrkisovými šípkami „veľké sekundy“ na tej istej strune. Zelenou bodkou je označený interval veľkej sekundy v rámci dvoch susedných strún. Značenie malej sekundy je „2b„, veľkej sekundy je „2„.

Malé a veľké tercie – Málá tercia je interval o veľkosti „troch poltónov“ (1 1/2) tónu. Músí to byť „ob tón v 7-tónovej stupnici (napr. „c – es„). Ale napr. interval „c – dis“ je tiež 1 1/2-tónový, ale jedná sa o zväčšenú sekundu, nakoľko ide o susedný tón v „tónových základoch“ v rámci stupnice.

Veľká tercia má veľkosť štyri poltóny (čiže dva celé tóny) s podmienkou, že musí ísť o „ob“ tón v 7-tónovej stupnici. Napr. „c – e“ je veľká tercia, ale „c – fes“ (v podstate v praxi nepoužívaný interval) je zmenšená kvarta, lebo medzi písmenovým základom „c – f“ je vzdialenosť štyroch stupňov a medzi tónmi „c – fes“ sú ešte ďalšie dva (d, e) .

Malá tercia určuje v stupnici „molový tónorod“ a veľká tercia určuje zase „durový tónorod„. Na obrázku sú bielymi šípkami spojené „malé tercie“ a zelenými šípkami „veľké tercie“. Malé a veľké tercie je možné väčšinou hrať buď na tej istej strune alebo na dvoch susediacich strunách. https://mojagitara.com/tercia/

Malé a veľké sexty – Malá sexta má vzdialenosť 8 poltónov, pričom sa musí jednať o VI. stupeň pri odvodení od základného tónu. Napr.: „c – as“ je mala sexta, ale „c – gis“ je zväčšená kvinta, pritom obidva intervaly majú veľkosť 8 poltónov.

Veľká sexta má 9 poltónov, pričom sa musí jednať o VI.stupeň pri odvodení od základného tónu. Napr.: „c – a“ je veľká sexta, ale „c – heses“ je zmenšená septima, aj keď obe majú veľkosť 9 poltónov. Rozdielnosť je v základovom označení tónu, ktorý v prvom prípade tvorí sexta a v druhom (aj keď netypický a v praxi sa málo vyskytujúci interval, ale predsa), napr.: akord Cdim = c-e-g-heses.

Na obrázku biele šípky určujú smer k malým a modré šípky k veľkým sextám. Biele bodky označujú možné malé sexty a modré bodky veľké sexty na susedných strunách. https://mojagitara.com/sexta/

*

Malé a veľké septimy – Malá septima má rozpätie 10 poltónov a musí splňať podmienku VII. stupňa „c – hes“ (c – b). Lebo napr. „c-ais“ nie je malá septima, aj keď má rozsah 10 poltónov, ale je to zväčšená sexta. Malé septimy nachádzate na hmatníku gitary najčastejšie na tej istej polohe „ob“ strunu na strunách E-A-d-g. Alebo „ob“ strunu a o polohu ďalej (na strunách g-h-e1), biele šípky.

Veľká septima má rozpätie 11 poltónov a nachádza sa vlastne 1/2-tónu pod oktávou, takže pomocou oktávy ju ľahko nájdete. Napr.: „c – ces1“ nie je veľká septima ale (teoretický interval) zmenšená oktáva. Veľké septimy nachádzate na hmatníku gitary najčastejšie „ob“ strunu a o polohu ďalej na strunách E-A-d-g. Alebo „ob“ strunu a dve polohy ďalej (na strunách g-h-e1), bledo-modre šípky.

Na susedných strunách tieto intervaly tiež nájdete, ale sú dosť ďaleko (malé septimy takto spojujú zelené bodky a veľké septimy bledo-modré bodky), ale nájdete ich aj „ob“ dve struny. Na tej istej strune najdeme malu septimu o 10 poltónov vyššie a veľkú septimu o 11 vyššie, napríklad na obrázku na strune „h. A snažte si už zapamätať trochu aj veci v súvislostiach, tak napr. keď rýchlo nájdete oktávu, tak poltón pod ňou je veľká septima a ďalší poltón pod ňou malá septima. Ideálne pre „opticke zapamätanie“. https://mojagitara.com/septima/

Čisté intervaly (prima, kvarta, kvinta, oktáva)

Prima ako taká predstavuje ten istý tón, napr. c – c, takže týmto intervalom sa netreba nijako zvlášť zaoberať, je to tón znejúci na tom istom mieste na hmatníku. https://mojagitara.com/prima/

Čistá kvarta – Určuje v harmonizácii subdominantu IV. stupeň, čo je z hľadiska harmonických funkcií dôležité. Napr tóny „c – f“ sú v  čistej kvarte. Kvarty sa spolu s kvintami často používajú aj ako „power akordy„. Na obrázku nižšie červená farba = PRIMA (základný tón) a bledomodrá je čistá kvarta (4). https://mojagitara.com/kvarta/

*

Čistá kvinta – najlúbozvučnejšie znejúcim intervalom (po prime a oktáve) je „čistá kvinta“ (č.5, resp. 5), ktorej polohy na hmatníku na jednotlivých strunách môžete vidieť nižšie na obrázku, tóny „c – g„. (šípky ukazujú smer od základného tónu k príslušnej čistej kvinte. Kvinty na tej istej strune označujú modré bodky medzi „C – G“. https://mojagitara.com/kvinta/

*

Oktáva – Na obrázku nižšie vidíte vzájomnú súvzťažnosť tónov (príklad od „C“.) Najnižšie „C“ je označené žltou farbou, tieto dva tóny sú súce umiestnené každý inde, ale znejú rovnako (unizono). Od nich smerujú šípky k ich „oktávam“ (dvojnásobným kmitočtom = modrá farba, čiže aj tieto snejú rovnako = unozono). Od modrých „céčiek“ (oktávových), idú ďalšie šípky k ďalšej vyžšiej oktáve (ďalší dvojnásobný kmitočet – zelená farba). Aj tieto znejú unizono. https://mojagitara.com/oktava/

*

Na obrázku nižšie môžete vidieť všetky základné intervaly od základného tónu „C“ (označenie intervalov = ľavý index):

*

*

Poznávajme hmatník gitary – Na hmatníku gitary môžete vidieť oktávové tóny (rovnaká farba), ale pozor, niektoré sú aj unizono. Tóny o 5 poltónov vyššie na nižšej susednej strune sú rovnakéznejú unizono = v rovnakej výške a nie o oktávu vyššie. Tak napr. struna „A“ a tón „A“ na strune „E“ v 5. polohe, alebo struna „D“ a tón „D“ hraný na strune „A“ v 5. polohe, či struna „G“ a tón „G“ hraný na strune „D“ v 5. polohe, struna h“ a tón „h“ hraný na strune „G“ v 4. polohe resp. struna „e1“ melodické a tón „e1“ hraný na strune „h“ v 5.polohe. https://mojagitara.com/zakladne-intervaly/

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *