|

Systém akordových značiek – niekoľko príkladov

WOKSHOP Princíp systému označovania akordov vychádza z využitia písmen, čísiel, skratiek, posuviek, znamienok a znakov v ich prípadnej vzájomnej kombinácii. Existuje viacero zaužívaných systémov, ktoré sa viac alebo menej odlišujú, či prelínajú. Preto nebuďte prekvapený, ak sa vo svojej ďalšej hudobnej praxi stretnete z niečim novým alebo menej známym. Teoretické znalosti a praktické rady, ktoré si v nasledujúcej časti povieme nie sú dogmou ale zhrnutím a akýmsi návodom aby sme sa v danej problematike vedeli orientovať. Práve pre gitaristu sú akordové značky veľmi častým vodítkom v harmónii skladby, podľa ktorého sa orientuje.

Pre naštudovanie jednotlivých zložiek, ktoré môžu vytvárať akordovú značku dávam do pozornosti nasledovné linky:

Používanie písmen v akordových značkách: akordové značky – písmená

Používanie písmen v akordových značkách: akordové značky – čísla

Používanie skratiek v akordových značkách: akordové značky – skratky

Používanie posúviek v akordových značkách: akordové značky – posúvky

Používanie znamienok v akordových značkách: akordové značky – znamienka

Používanie znakov v akordových značkách: akordové značky – znaky

*

Niekoľko príkladov ako to všetko chápať: Základný tón bude „c“ a popísané akordy budeme rozoberať v základnom tvare. Durový kvintakord, ktorý predstavuje spojenie veľkej a malej tercie (tóny od „c“): c – e – g najčastejšie značíme veľkým písmenom „C“, C = (C dur) =  c – e – g.

Molový kvintakord má sled tercií opačný (malá a potom veľká), tj „c – es – g“ a tento sa označuje tak, že k písmenu „C“ pridáme koncovku „mi“ = Cmi. Niekedy sa používa kratšia skratka „Cm„.Staro-nové značenie býva aj také, že molový kvintakord označíme preste malým písmenom „c“.

Zväčšený kvintakord vychádza s durového kvintakordu (prvá tercia je veľká) ale v tomto prípade aj druhá, tj „c – e – gis„, kde je prítomný interval zväčšenej kvinty medzi základným tónom „c“ a kvintou „gis“. Takýto akord značíme C+ alebo C5#.

Naopak zmenšený kvintakord vychádza podľa prvej tercie s molového kvntakordu, kde je prvá malá tercia ale v tomto prípade ja aj druhá tercia malá, tóny „c – es – ges“ a na kvinte potom vychádza interval „c – ges“ čo je zmenšená kvinta. Najčastejšie ho označujeme „Cmi5b„.

Zo septakordov by sme si ukázali niekoľko značení pri najpoužívanejších septakordoch. Najpoužívanejším septakordom je jednoznačne  dominantý septakord, ktorý sa v podstate skladá s durového kvintakordu „c – e – g“, ku ktorému je pripojená malá tercia ku kvintovému tónu, tj: c – e – g + hes (= b).  C7 = c – e – g – b. Tu je trochu rozdiel, lebo pri značení intervalov sa malá septima označuje ako „7b“ ale prítomnosť malej septimy v akorde sa označuje „7„.

Ak by sme chceli označiť tvrdý veľký septakord „c – e – g – h“, kde  sa jedná vlastne o durový kvintakord s pridanou veľkou terciou ku kvintovému tónu = c – e – g + h, najčastejšie sa stretneme s označením Cmaj7 = c – e – g – h. V jazzovom značení sa k písmenu priraďzje „trojuholníček„, ako označenie akordu maj7. Tu je opäť rozdiel, lebo pri značení intervalov sa veľká septima označuje ako „7“ ale prítomnosť veľkej septimy v akorde sa označuje „maj7„.

A ešte jeden príklad na záver a to dosť používaný septakord, ktorý sa skladá s troch malých tercií c – es – ges – heses (zvukovo je tón heses ako a). Ide o zmenšene-zmenšený septakord (diminished), ktorý sa označuje skratkou „dim“. Cdim = c – es – ges – heses.

Samozrejme vyššie som uviedol len najčastejšie sa vyskytujúce akordy, takže detailnejšie môžete spoznať stavbu akordov na tomto linku: https://mojagitara.com/category/hudobna-teoria/akordy/ v jednotlivých sekciách po akordových triedach.

Podobné články

One Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *